Şcoala Gimnazială „Nicolae Stoleru”    BAIA                               

Com. Baia, jud. Suceava

tel/fax: +4-0230-544600

e-mail: nstoleruscoala1@gmail.com

 

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

(2015 – 2020)

 Motto: „Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi înainte de toate să înveţi”

                                                                                                              Nicolae Iorga 

                   ARGUMENT

 

Planul de Dezvoltare Instituțională este documentul strategic de proiectare a activităților pe termen mediu (4 – 5ani), ținănd cont de strategia educațională lanivel local, regional și național. În contextul globalizării mondiale, a creșterii concurenței, a integrării în Uniunea Europeană, a impactului de noi tehnologii este necesară o proiectare judicioasă a activităților pentru a face față noilor provocări și unei realități în continuă transformare. Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, Statutul Personalului Didactic, celelalte documente ale MECTS, HG-uri, Adresele transmise de ISJ Suceava creează cadrul legislativ necesar bunei proiectări a planului unei unități școlare.

 

ISTORIC

„Omul, totdeauna, înainte de neam şi-a iubit familia, înainte de lume şi-a iubit neamul şi partea de pământ,  fie mare,  fie mică,  în care părinţii săi au trăit şi s-au îngropat, în care el s-a născut.” (Mihail Kogălniceanu)

 

Şcoala din satul Baia, judeţul Suceava se înfiinţează în 1863, funcţionând un timp în casele preotului Vasile Zăhărescu, viitorul dascăl al şcolii. În acest local a funcţionat şi grădiniţa din Baia, până în 1980

În 1865 , Şcoala din Baia era frecventată de 60 de băieţi, un număr mai mare în comparaţie cu  satele din zonă.

Între anii 1871- 1872, când funcţiona ca dascăl tot Vasile Zăhărescu, „Şcoala din Baia se numără printre cele 20 şcoli de GRADUL I, din fostul judeţ Baia”.

Şcoala din Baia funcţionează cu un singur post până în anul 1904, când se înfiinţează postul al II-lea, plătit cu suma de 40 lei pe lună. În acest an se transferă la şcoala din Baia, învăţătorul Nicolae Stoleru împreună cu soţia sa Maria Stoleru.

Având în vedere tradiţiile şcolii din Baia, între 1918- 1919 va funcţiona o şcoală pregătitoare pentru învăţători, care a fost mutată la Fălticeni ca Şcoală Normală.

În luna octombrie 1945 şcoala şi-a reluat activitatea în condiţii destul de vitrege, cu 11 cadre didactice sub direcţia lui M Pintilii- şcoala de băieţi şi Elena Mihăilescu- şcoala de fete;

 În 1965 la şcolile din Baia funcţionau 35 de cadre didactice, care puneau în centrul atenţiei cuprinderea în formele de învăţământ a întregii populaţii şcolare, preşcolare şi a adulţilor.

 În 1967 şcoala din centru arde din temelii, odată cu ea şi o mare parte din arhivă şi material didactic. În 1968 se va da în funcţiune noul local, construit pe locul celui vechi , cu 8 săli de clasă şi un laborator, construit din fonduri de stat, dar şi cu contribuţia cetăţenilor.

Prin darea în folosinţă în anul 1979 a grădiniţei cu 120 de locuri, se rezolvă în parte şi problema spaţiului pentru învăţământul preşcolar.

Prin generalizarea învăţământului de 10 ani, spaţiul de şcolarizare devine insuficient. A fost nevoie de realizarea Corpului B al şcolii de centru, prin reamenajarea pentru şcoală a fostului conac boieresc, cu 9 săli de clasă şi o sală de sport.

Începând cu anul 1977 la Şcoala Baia s-a înfiinţat ferma zootehnică, ce constituia baza pentru realizarea activităţilor practice ale elevilor din treapta I de liceu.Veniturile fermei asigurau completarea fondurilor şcolii. Un atelier mecanic pregătea pe cei din profilul mecanic.

În 1982 s-a construit o centrală termică la şcoala de centru, în valoare de peste 300000lei, instalaţie de apă în şcoală, lambriuri în toate sălile de clasă, s-a construit o seră didactică, bunuri ce au sporit calitatea procesului instructiv-educativ.Toate aceste bunuri s-au realizat prin autofinanţare, datorită veniturilor obţinute de la ferma zootehnică.

În 1988 este momentul de apogeu al şcolii.Şcoala din Baia cuprinde pe lângă cele 16 clase de elevi la ciclurile primar şi gimnazial şi 8 clase treapta I de liceu, o clasă Treapta a II de liceu şi trei clase de Şoală profesională, profil agricol.  În anii 1984 şi 1989 şcoala din Baia a ocupat locurile I şi II în rândul şcolilor din mediul rural din judeţul Suceava.

În 1996– în semn de preţuire a înaintaşilor se dă numele şcolii „Nicolae Stoleru”, în amintirea ilustrului întemeietor al învăţământului din Baia.

Situaţiile înregistrate în anii următori, prin rezultatele obţinute, denotă preocuparea, răspunderea, priceperea şi competenţa majorităţii cadrelor didactice.

Începând cu anul 2003 s-a înfiinţat la Şcoala „Nicolae Stoleru”, Şcoala de Arte şi Meserii (SAM) ce cuprinde nivelele/ani de studiu, I, IIşi III având următoarele profile: agroturism, mecanizator agricol, croitorie.

 

 

 

 

În anul şcolar 2005-2006 efectivele de elevi în cadrul SAM erau:

CLASA/PROFIL MECANIC AGROTURISM CROITORIE
IX 28 23 24
X 24 23
XI 28 18

În 2004  s-a înfiinţat Centrul de Documentare şi Informare CDI, având drept scop extinderea activităţilor culturale. Proiectele derulate în şcoală la care au fost implicaţi elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală au consolidat prestigiul şcolii:

2004-2005 „Apa în viaţa mea”- coordonatori Natu Angelica şi Daneliuc Silvia, derulat în parteneriat cu Fundaţia de speologie „Bucovina” a condus la conştientizarea elevilor şi a locuitorilor comunei Baia privind riscul prezenţei agenţilor poluanţi în apele din fântână şi degradarea mediului.

2005-2006”Agricultura ecologică- premisă a agroturismului” coordonat de director, prof. Natu Ioan din cadrul Proiectelor pentru Învăţământul Rural a adus fonduri importante, contribuind la dotarea cabinetelor şi laboratoarelor;

2005-2013 „O carte pentru şcoala mea”, coordonat de Zaharia Floarea, Gogu Mihaela, Şandru Loredana ,Pavel Alina, proiect educativ ce a stimulat elevii pentru lectură, realizându-se şi îmbogăţirea fondului de carte a bibliotecii şcolii.

2009-2010 „Sacoşa Bio” a contribuit la sensibilizarea elevilor privind refolosirea materialelor,prin implicarea tuturor învăţătorilor;

2011-2012 Proiectul European „ACES”, coordonatori: Şandru Loredana şi Orleschi Marius  a contribuit la colaborarea Şcolii noastre cu şcoli din Republica Moldova, prin schimburi de experienţă inedite;

2012-2013 „Patrula de reciclare RoRec”, coordonat de prof. Iacob Ionela a sensibilizat elevii în reciclarea materialelor;

Toate rezultatele au fost diseminate în revista şcolii „Columna”, care a apărut în anul 2002 şi are acum 14 numere, revistă apreciată cu premii şi menţiuni la concursuri specifice.

În prezent şcoala din Baia funcţionează în 2 locaţii,  1 şcoală cu personalitate juridică: Şcoala Gimnazială „Nicolae Stoleru” cu Structura Nr.2. Învăţământul preşcolar se desfăşoară în 2 grădiniţe. (GPN 1, GPN 2

 

 

MISIUNEA ŞCOLII

Promovarea unui învăţământ deschis, flexibil care încurajează învăţarea continuă a elevilor.

Şcoala este deschisă pentru toți membrii comunității care au nevoie de educație, promovând calitățile lor, în vederea formării unei personalități autonome și creative, satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simți sigur pe sine, apt pentru a face cerințelor actuale ale societății și de a avea șanse egale la educație și cultură. Instituția noastră oferă un cadru adecvat pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor și capacităților necesare continuării studiilor în domeniile de care comunitatea are nevoie. Echipa managerială va implementa politicile și programele de dezvoltare ale învățământului preuniversitar având ca obiectiv creșterea calității serviciilor educative precum și integrarea elevilor în comunitatea locală.

 

VIZIUNEA ȘCOLII

 

Şcoala Gimnazială “Nicolae Stoleru” este o școala democratică, dinamică, deschisă, acceptând schimbarea, care promovează respectul pentru adevăratele valori ale vieţii şi încurajează elevul în formarea sa ca om. Ne propunem realizarea şi dezvoltarea procesului de învăţământ în scopul creării unor servicii educaţionale de calitate.

 

 

 

 

RESURSELE UMANE

Populaţia şcolară: în anul şcolar 2014-2015 au fost înmatriculaţi un număr de 665 de elevi, ce sunt repartizaţi în 36 de clase.

 

Nivel

 

2012 – 2013 2012-2013
Nr. elevi /preşcolari Nr. clase /grupe
Ciclul preşcolar 176 9
I-IV 245 13
V-VIII 232 12
TOTAL 653 34

 

 

Nivel

 

2013 – 2014 2013  – 2014
Nr. elevi /preşcolari Nr. clase /grupe
Ciclul preşcolar 162 9
I-IV 251 15
V-VIII 252 12
TOTAL 665 36

 

 

 

Nivel

 

2014- 2015 2014 – 2015
Nr. elevi /preşcolari Nr. clase /grupe
Ciclul preşcolar 167 9
I-IV 230 14
V-VIII 253 12
A DOUA ŞANSA 15 1
TOTAL 665 36

 

Dinamica:

Dinamica 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 1015
Total clase 34 36 35
Total elevi 653 665 638

 

Personalul şcolii:

a)Educatoare

Perioada 2012- 2013 2013-2014 2014-2015
Grupa Nr. educatoare Nr. educatoare Nr.educatoare
mică 3 3 3
mijlocie 3 3 3
mare 3 3 3
TOTAL 9 9 9

 

 

 

 

Perioada 2012- 2013 2013-2014 2014-2015
Grupa Titular Titular Titular
mică 3 2 3
mijlocie 2 3 2
mare 2 3 3
TOTAL 7 8 8

 

 1. b) Învăţători
Perioada 2012- 2013 2013-2014 2014-2015
Clasa Nr. invatatori Nr. invatatori Nr.invatatori
Pregatitoare 1 3 3
I 3 2 3
II 3 3 4
III 3 3 3
IV 3 3 3
Total 13 14 14

 

Perioada 2012- 2013 2013-2014 2014-2015
Clasa Titular Titular Titular
Pregatitoare 1 2 3
I 3 2 3
II 3 3 3
III 3 3 3
IV 3 3 3
Total 13 13 14

 

 1. c) Profesori
Perioada 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Aria curriculară Nr. profesori Nr. profesori Nr. profesori
Limba română 3 3 3
Limbi străine 3 3 3
Socio-umane 4 4 4
Matematica 3 3 3
Stiinte 3 3 3
Educatie fizica si artistica 4 5 5
Tehnologii 1 1 1
Total 21 22 22

 

Perioada 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Aria curriculară Titular Titular Titular
Limba română 3 3 3
Limbi străine 3 3 3
Socio-umane 4 4 3
Matematica 2 2 2
Stiinte 2 2 3
Educatie fizica si artistica 1 1 4
Tehnologii 4 4 1
Total 19 19 19

 

            2012-2013

Total

 

Din care Titulari Suplinitori
Didactic Didactic Auxiliar Nedidactic
58.16 43.16 4 11 36 8

 

2013 -2014

Total

 

Din care Titulari Suplinitori
Didactic Didactic Auxiliar Nedidactic
61.06 45.06 4 12 43 8

 

2014 -2015

Total

 

Din care Titulari Suplinitori
Didactic Didactic Auxiliar Nedidactic
61.06 45.06 4 12 39 7

 

Calitatea personalului didactic :

– calificat –100%

– cadre didactice cu gradul I – 47 %

– absolvenţi de cursuri de formare/perfecţionare – 80%

– formatori la nivel local – 1

– absolvenţi master – 11

 

Indicatori de evaluare a performanţei:

Rezultate şcolare:

– ponderea elevilor cu rezultate slabe, bune şi foarte bune

-rezultate slabe : 14,61 %                  

-rezultate bune :  22,50%

-rezultate foarte bune : 56,84 %

Evaluarea Naţională – sesiunea iunie 2014, limba şi literatura română

Nr. elevi înscrişi Prezenţi Note sub 5 5- 5,99 6- 6,99 7- 7,99 8- 8,99 9-9,99 10
  51 8 7 12 7 12 5

 

 

Evaluarea Naţională – sesiunea iunie 2014, matematică

Nr. elevi înscrişi Prezenţi Note sub 5 5- 5,99 6- 6,99 7- 7,99 8- 8,99 9-9,99 10
  51 5 14 12 8 7 5

Promovabilitate lb.romană- 84%

Promovabilitate matematică- 90 %

 

 

RESURSE MATERIALE

Şcoala Gimnazială „Nicolae Stoleru”, Baia  se desfăşoară pe o suprafaţa totală de 11246 mp, din care:

– curtea: 5646  mp ( mp spaţii verzi amenajate mp terenuri sport)

– clădiri : 2490 mp

– sera : 60 mp.

– clădirea atelier:180  mp.

– centrala termică: 65 mp

– teren de sport: 720 mp.

– magazii: 54 mp.

Spaţiul şcolar şi starea clădirii şcolii:

 • săli de clasă – 800 mp.

1 laborator chimie – 66 mp.

1 laborator informatică – 40 mp.

CDI – 50 mp

1 cabinet biologie – 20 mp

1 cabinet religie –20   mp

1 sală amenajată pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică şi sport –  30 mp

 • grupuri sanitare fete – 20 mp

grupuri sanitare băieţi – 20 mp

grup sanitar profesori – 10 mp

 • birouri administrativ – 30 mp
 • 3 camere personal deservire – 20 mp
 • 1 camere arhivă – 7 mp
 • 1 magazie materiale – 78 mp
 • coridoare etaje+ parter – 650 mp
 • scări – 50 mp
 • 1 cabinet direcţiune – 10 mp
 • hol intrare – 6 mp
 • 1 cabinet CEAC-4 mp
 • 1 cabinet muzica si arte plastice-20 mp

 

GPN1

 • 6 săli de grupă- preşcolari-32 mp- 192 mp
 • 5 săli de clasă învăţământ primar-32 mp-160 mp
 • 1 sală- cancelarie- 32 mp
 • coridoare etaje+ parter – 46 mp
 • 2 grupuri sanitare preşcolari -10 mp
 • 2 grupuri sanitare cadre didactice-10 mp
 • 1 Sală de mese – F.A.R.A.-20 mp
 • 1 cabinet de consiliere părinţi şi elevi- F.A.R.A.-9 mp
 • spaţiu de recreere-600 mp

 

STRUCTURA 2  se desfăşoară pe o suprafaţa totală de 353  mp, din care:

Spaţiul şcolar:

 • 5 săli de clasă – 35mp.- 175
 • 1 laborator informatică – 33,5 mp
 • grupuri sanitare fete – 11,20 mp
 • grupuri sanitare băieţi – 8 mp
 • grup sanitar profesori – 3 mp
 • cancelarie – 27 mp
 • 1 magazie materiale – 6 mp
 • hol intrare elevi –16,3 mp
 • hol intrare cadre-40 mp
 • 1 sală gimnastică –33 mp

GPN 2

 • 3 săli de grupă-30 mp-90 mp
 • 1 grup sanitar-6 mp
 • 1 hol intrare-4 mp
 • spaţiu de recreere-100 mp

 

Material didactic: şcoala este dotată satisfăcător cu material didactic modern;

 

 

 

 

RELAŢIA CU COMUNITATEA LOCALĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
·         semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile;

·         întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;

·         dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul activităţilor extraşcolare;

·         contactele cu diverse instituţii (Dispensarul Uman, Poliţia, Farmacia, Biserica)pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni de ecologizare;

·         participarea reprezentanţilor Consiliului Local la sedinţele CA.

·         implicarea unor agenţi economici în sponsorizarea unor acţiuni ale şcolii (serbarea de Crăciun, cercul Sanitarii Pricepuţi, concursuri sportive şi artistice).

·         slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri;

·         uneori informarea este retroactivă: partenerii educaţionali nu sunt implicaţi în proiectarea activităţilor, ci sunt – eventual – informaţi despre ceea ce s-a realizat;

·         unii părinţii  nu conştientizează rolul lor în viaţa şcolii (la ciclul gimnazial există reticenţă în sprijinirea unor activităţi şcolare şi extraşcolare);

·         siteul şcolii nu este permanent actualizat.

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
·         disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie,  Biserică, Poliţie, Muzeul de Istorie şi Etnografie, Dispensarul uman);

·         implicarea Consiliului reprezentativ al părinţilor în desfăşurarea de activităţi la nivelul şcolii;

·         constituirea Asociaţiei Părinţilor;

·         accesarea unor proiecte pe fonduri structurale, în parteneriat cu Consiliul Local.

·         nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară;

·         creştere numerică a părinţilor plecaţi la muncă în străinătate;

·         instabilitate la nivel social şi economic;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUL ŞCOLAR 2015-2016 ORGANIGRAMA DE FUNCŢIONARE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
CONSILIUL PROFESORAL
Director, Prof. Natu Ioan
COMISII DE LUCRU
COLECTIVE DE LUCRU ŞI RESPONSABILI PE DOMENII:

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar-prof . Viu Florin

Comisia de investigare a abaterilor disciplinare ale personalului- înv.Popa Elena

Comisia pentru protecţia civilă şi apărare în caz de dezastre  – prof. Maximeasa Gheorghe

Comisia de apărare împotriva incendiilor -prof. Acatrinei Ciprian

Comisia pentru aprovizionarea si distribuirea rechizitelor şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat ,. Baciu Neculai

Comisia pentru recepţia lucrărilor de reparaţii şi construcţii montaj resp.Zăhărescu Elena

Comisia pentru inventarierea elementelor de activ şi pasiv la nivelul instituţiei-prof. . Oloeru Petrea

Comisia pentru achiziţionarea manualelor şcolare şi funcţionare a bibliotecii:  bibliotecar Baciu Neculai

Comisia pentru derularea programului „Lapte corn”-Baciu Neculai

Comisia de securitate si sănătate în muncă –prof.Iftimie Angelica

Comisia pentru curriculum -prof. Bodnariu Loredana

Comisia de încadrare şi orar -prof. Sava Iulia

Comisia pentru formarea continua a cadrelor didactice/perfectionare- inv. Gogu Mihaela

Comisia pentru verificarea documentelor şcolare- Mariuta Elena,

Comisia pentru monitorizarea frecvenţei şi  notarea ritmică a elevilor-prof. Tica Mihaela

Comisia pentru verificarea condicii de prezenţă a personalului didactic şi nedidactic,.Mariuta Elena

Comisia de organizare şi monitorizarea  a serviciului pe şcoală –prof. Popa Marius

Cmisia pentru educaţie rutieră-înv.Gogu Cornel

Comisia de prevenire şi diminuare a absenteismului şi a abandonului şcolar-Prof.Tica Mihaela

Comisia pentru educaţie sanitară ,cruce roşie şi voluntariat -prof. Viu Florin

Comisia pentru monitorizarea copiilor cu probleme speciale-prof .Iliuta Andreea

Comisia diriginţilor –prof. Pavel Alina

Comisia de consiliere şi   orientare  şcolară—Zaharia Floarea

Comisia pentru coordonarea Consiliului elevilor-prof. Pavel Alina

Comisia pentru competiţii sportive-prof. Popa Angel

Comisia pentru manifestări cultural artistice- prof.Apopei Mirabela

Comisia pentru proiecte educationale și programe europene -prof .Bodnariu Loredana

Responsabil site-ul şcolii înv.Ilişescu Ionel

Lectoratul cu părinţii –Potlog Ana

Prof. Natu Ioan – director

Prof. Iacob Ionela- director adj.

Prof. Pavel Alina – secretar C.A.

Inv Zaharia Floarea-consilie educativ

Prof. Bodnariu Loredana- prof. coord Sc2

Gogu Cornel –reprez. CL

Murariu Constantin- reprez. CL

Munteanu Alina –  reprez. Părinţi

Munteanu Maria –  reprez. Părinţi

Biserica Stefănica – reprez. primar

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Director adjunct Prof. Iacob Ionela
  SECRETARIAT

Secretar sef, Mariuta Elena

Secretar Dediu Elena

Comisia pentru evaluarea si asigurarea CALITATII

– resp. Macovei Rada Floreta

CONTABILITATE

Zaharescu Elena

 

ÎNGRIJITORI  –  5

FOCHIŞTI        – 3

MUNCITORI    – 3

ÎNTREŢINERE

SOFER                -1

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR – Munteanu Alina
CONSILIUL REPREZENTATIV AL ELEVILOR ___________
Educatoare –ed. Harib Doina

Învăţători –înv. Gogu Mihaela

Învăţători –înv. Ciofu Irina

Limba Română –  prof. Bodnariu Loredana

Limbi Moderne – prof. Marius Popa

Matematică – prof. Găină Geta

Ştiinţe– prof.   Iftimie Angelica

Om şi societate – prof. Sava Iulia

Arte şi Ed. Fizică – prof. Popa Angel

Comisia Diriginţilor –  prof. Pavel Alina

 

 

ŞEFI DE CATEDRĂ
CADRE DIDACTICE
C.D.I.

BIBLIOTECAR

Baciu Neculai

 

 

        ADMINISTRATIE

Administrator de patrimoniu:   Teodorescu Dumitru

Casier: Baciu Neculai

 

consilier educativ- Zaharia fLoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA MEDIULUI INTERN (de tip SWOT)

MANAGEMENT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
·         realizarea PDI pe baza analizei contextului social, economic şi cultural;

·         formularea clară a viziunii şi misiunii şcolii şi cunoaşterea acestora de toate cadrele didactice, elevi, părinţi;

·         realizarea ROI în conformitate cu prevederile legale în vigoare (ROFUIP);

·         elaborarea documentelor proiective de  management (consiliilor de  administraţie, consiliilor consultative/ grupurilor de lucru, comisiilor metodice), a proiectelor curriculare şi extracurriculare şi planurile specifice departamentelor şi adaptarea acestora  la derularea calendarulului de activităţii pe parcursul anului şcolar şi la

priorităţile identificate în soluţionarea unor probleme;

·         existenţa  Planului de măsuri pentru asigurarea securităţii beneficiarilor direcţi şi indirecţi;

·         deficienţe în comunicarea internă;

·         disfuncţii în gestionarea şi înregistarea informaţiilor;

·         lipsa unui cabinet de consiliere şi orientare;

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
·         o bună colaborare între echipa managerială şi toţi actorii  educaţionali; ·         modificările legislative duc la perturbări în activitatea managerială.

 

 

OFERTA CURRICULARĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
·         proiectarea şi avizarea CDŞ conform reglementărilor în vigoare;

·         existenţa planificărilor conţinuturilor învăţării pentru toate disciplinele din curriculum;

·         respectarea orarului proiectat;

·         şcoala dispune de cadre didactice care au urmat cursuri de formare pe curriculum;

·         derularea în şcoală a unor programe educaţionale;

·         oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor;

·         şcoala  nu dispune de tot materialul curricular la clasele

I-VIII : auxiliare curriculare – caiete de lucru, ghid de aplicare, culegeri şi îndrumătoare

·         orarul şcolii nu respectă în totalitate cerinţele pedagogice;

·         insuficienţa unor programe de educaţie diferenţiată;

·         solicitarea redusă a părinţilor în

activităţile şcolii.

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
·         identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice;

·         CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate;

·         CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale;

·         informarea şi formarea corpului profesoral asupra:

-metodelor moderne , centrate pe elev

-evaluării performanţelor şcolare;

·         asigurarea îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv-educativ şi de pregătire în vederea creşterii şanselor de orientare socio-profesională şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă;

·         profesionalizarea carierei prin organizarea în şcoală a activităţilor metodice care facilitează dobândirea competenţelor personale şi sociale.

·         insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul pentru această unitate de învăţământ;

·         baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor. Există un număr insuficient de calculatoare.

·         lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă, manifestate la unii elevi.

·         programe şcolare încărcate;

·         insuficienţa unor mijloace auxiliare pentru uzul elevilor

 

 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
·         starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;

·         existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline: informatică, fizică şi chimie, biologie, limba română, istorie, geografie, sala mutimedia;

·         bibliotecă cu fond de carte reactualizat;

·         preocuparea conducerii scolii pentru îmbunătățirea dotării spațiilor școlare;

·         rețea de Internet;

·         utilizarea TIC in activitățile didactice, administrative și de de secretariat;

·         elevii au acces la mijloacele de invățământ ,la biblioteca și la TIC;

·         personalul școlii are acces la telefon, fax, copiator computer și imprimantă;

·         se achiziționează documente școlare și acte de studii în conformitate cu normativele și cu nivelul de școlarizare.

·         lipsa unor spaţii de depozitare a materialelor didactice (la nivelul comisiilor metodice);

·         absența unor proceduri de responsabilizare a cadrelor didactice și a elevilor pentru menținerea în stare de functionare a bazei materiale a școlii și pentru dezvoltarea patrimoniului unității de învățământ;

·         există spaţii şcolare cu o dotare sub normative;

·         nu există un cabinet de  consiliere psihopedagogică pentru elevi;

·         lipsesc rampele de acces în clădiri;

·         număr redus de calculatoare, videoproiectoare, soft-uri educaţionale;

·         finanțare sub nevoile scolii.

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
·         descentralizare şi autonomie instituţională prevăzute în Strategia dezvoltării învăţământului preuniversitar în perioada următoare;

·         parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme;

·         posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii;

 

·         administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale datorită inexistenţei unui buget sigur;

·         degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii;

·         conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare;

·         ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN (de tip PEST);

 

 

 

Politic –          descentralizarea structurilor de decizie;

–          existenţa la nivel local a unor consilieri cadre didactice;

–          existenţa în CA al şcolii a unui reprezentant al primarului şi doi reprezentanţi ai Consiliului Local.

 

Economic –          potenţial economic scăzut al zonei;

–          nivel slab al venitului localnicilor;

–          puţini agenţi economici sunt sensibili la nevoile financiare ale şcolii;

 

Social –          nivel de trai scăzut;

–          plecarea părinţilor în străinătate (140 de copii);

–          reducerea populaţiei şcolare;

–          copii în plasament familial.

Tehnologic –          localitatea dispune de reţele de utilităţi: reţeaua de transport rutier (drumuri asfaltate şi transport în comun pe raza localităţii), de canalizare, de salubritate, de apă, internet, televiziune prin cablu;

 

 

 

 

 

ȚINTE STRATEGICE

 

 

 1. Asigurarea coerenţei şi eficienţei manageriale în şcoală, prin raportare la documentele de analiză şi diagnoză;

 

 1.  Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin derularea de programe şi strategii pentru asigurarea unui climat stimulativ pentru performanţă, prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor;

 

 1. Îmbunătăţirea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare;

 

 

 1. Asigurarea accesului personalului din şcoala la formarea corespunzătoare aplicării noilor cerinţe ale sistemului de învătământ şi adaptarea  acestuia la cel european;

 

 

 1. Dezvoltarea unor atitudini şi comportamente bazate pe valorile interculturalităţii în rândul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, prin activităţi extracurriculare şi prin activităţi de transfer de bune practici;

 

 

 1. Promovarea valorilor locale, naţionale şi europene în educaţie, prin programe, proiecte educaţionale şi parteneriate.

 

 

 

 1. Asigurarea coerenţei şi eficienţei manageriale în şcoala, prin raportare la documentele de analiză şi diagnoză.

 

Obiective:

 • Proiectarea documentelor manageriale, plecând de la nevoile şcolii şi ale comunităţii;
 • Monitorizarea realizării obiectivelor stategice şi revizuirea lor periodică;
 • Dezvoltarea unui climat de încredere- condiţie esenţială pentru eficienţa muncii în echipă.
 • Asigurarea şi monitorizarea sistemului de comunicare internă şi externă;
 • Monitorizarea sistemului de gestionare a informaţiei.
Acţiuni propuse Termen Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Evaluare anuală
 

 

-elaborarea documentelor de diagnoză, prognoză și de evidență

 

 

-anual și semestrial

 

 

-legi și regulamente, rapoarte, comisii de lucru,TIC

 

 

Directori

-PDI, ROI, planuri manageriale, planuri operaționale, program de dezvoltare a sist. de control managerial ,rapoarte semestriale și anuale, stat de funcții, organigrama, scheme orare, plan de școlarizare, programe operative săptămânale, dosar cu siguranța muncii, dosar cu protecția civilă, programe de cooperare și parteneriate locale, nationale si internationale  

 

 

-Fedd-back-ul…elevi, părinți, angajați, instituții.

 

 

 

-stabilirea priorităților și a termenelor de realizare

-coordonarea echipelor de lucru

 

-permanent

-rapoarte de analiză

-fonduri bugetare

Comisii de lucru

 

 

Directori

 

-documente proiective

 

-note de serviciu

-responsabilizarea tuturor angajaților in atingerea țintelor strategice, respectând fișa postului și valorizând abilitățile personale;  

-permanent

 

P.D.I

-fișa postului

Salarii

 

Directori

 

Note de serviciu

 

 

-fișa de evaluare

-asigurarea comunicării cu personalul propriu, cu elevii, părinți, instituții;

-promovarea ofertei educaționale.

 

-permanent

-poșta electronică, site-ul școlii, comunicări verbale și scrise Directori

Secretariat

Diriginti

CEAC

-oferta școlii

 

-parteneriate

 

-diseminari

 

 

-chestionare

-asigurarea funcționării sistemului de gestionare a informației,

-monitorizarea întocmirii, actualizării și gestionării bazei de date a unității.

 

-permanent

 

TIC

 

-arhiva

 

-secretariat

 

 

Secretariat

 

-baza de date

-accesibilitate la baza de date a  instituției, in limitele legale

 

-Feed-back-ul salariați, elevi, părinți

 

 

 1. Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin derularea de programe şi strategii pentru asigurarea unui climat stimulativ pentru performanţă, prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor;

Obiective:

 • Centrarea procesului instructiv- educativ pe formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie;
 • Stabilirea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice ale comunităţii şi resurselor şcolii;
 • Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din medii/grupuri sociale dezavantajate.
Acţiuni propuse Termen Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Evaluare anuală
-informarea, formarea, consilierea şi

monitorizarea cadrelor didactice privind aplicarea curriculum-ului şcolar în scopul adaptării demersurilor didactice de predare-învăţare-evaluare centrate pe elev;

 

– desfăşurarea unor

lecţii diferenţiate şi

active pentru a

răspunde la nevoile elevului;

 

-organizarea,

planificarea şi

realizarea pregătirii

pentru performanţă;

 

-sprijinirea colectivelor de elevi  privind aplicarea instrumentelor de îmbunătăţire a competenţelor de

lectură la elevi, prin alte forme de creştere a performanţelor de lecură, comunicare, înţelegerea textului

(cercuri de lectură, activităţi extraşcolare etc.)

 

 

Semestrial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent

-programele

şcolare pe

discipline de

învăţământ

 

 

-materiale

didactice

moderne

– aparatură

multimedia

 

-planurile

operaţionale

-proiectele

didactice

 

-tematica

activităţilor

extracurriculare/ extraşcolare

 

-compartimetul Curriculum.

CEAC

 

 

 

-responsabilii

comisiilor

metodice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-compartimetul Curriculum.

CEAC , C.D.I

 

-informări în cadrul CP, comisiei metodice

 

 

 

 

 

-fişe de observare a lecţiilor

 

 

 

 

-raport semestrial şi anual

– elevi foarte bine pregătiţi, capabili de performanţă la concursuri şi olimpiade şcolare.

 

-oferta de C.D.Ş a  școlii

 

 

 

 

 

 

 

 

-rezultatele elevilor

 

 

 

-raporturi de activitate

 

 

-procese- verbale

-aplicarea de chestionare elevilor pentru a afla interesele lor;

 

-centralizarea chestionarelor şi prezentarea concluziilor;

 

-elaborarea ofertei curriculare la nivel de catedre şi prezentarea în C.P.;

 

-avizarea ofertei în C.P.;

 

-popularizarea ofertei în rândul elevilor şi notarea opţiunilor individuale

Ianuarie

 

 

Februarie

 

 

 

Februarie- martie

 

 

Martie

 

Martie- aprilie

-chestionare CEAC Comisia de curriculum

 

CEAC

 

 

-comisii metodice

 

 

-consiliu profesoral

 

-diriginţi

-chestionare

 

 

-grafice

 

 

-cel puţin două cursuri opţionale pentru disciplinele alese de elevi.

 

 

 

 

-fişe de opţiuni

 

 

 

 

-raport de analiză

-intervenţia serviciilor de consiliere

individuală, cu prioritate pentru elevii proveniţi din medii dezavantajate, cu situaţii de eşec şcolar, frecvenţă scăzută sau abandon şi probleme

psihocomportamentale;

-continuarea parteneriatului cu Fundatia ,,FARA,,

 

-înfiinţarea unui cabinet de consiliere şi orientare şcolară

Permanent

 

 

 

 

 

 

An şcolar 2015-2016

PIP

-situaţii şcolare

 

 

 

 

-resursele

materiale

existente în

şcoală.

-compartiment activitati

educative

 

 

 

 

 

-director adjunct

 

-numărul de elevi

consiliaţi

-gradul de diminuare a abandonului şcolar şi a ratei absenteismului;

 

 

 

 

 

 

 

-protocol CJRAE

prezentare de bune practici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Îmbunătăţirea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare.

Obiective:

 • Întreţinerea spaţiilor şcolare;
 • Includerea în programul anual de achiziţionare a mijloacelor necesare dotării sălilor de curs, a bibliotecii, a laboratoarelor cu mijloace audio-vizuale, cărţi.
Acţiuni propuse Termen Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Evaluare anuală
-stabilirea împreună cu reprezentanţii autorităţilor locale a priorităţilor de dezvoltare ale unităţilor şcolare sub aspectul investiţiilor, reparaţiilor curente şi capitale, igienizărilor şi obţinerea autorizaţiilor sanitare din şcoli.

– achiziţionarea unor materiale didactice moderne.

 

-continuarea demersurilor la nivel local şi judeţean prin dezvoltarea bazei sportive de la Sc 1 Baia+ Sc 2 Baia

 

– atragerea de fonduri extrabugetare şi de la sponsori pentru

achiziţionarea unui număr de 10 de

calculatoare pentru laboratorul de

informatică, de asemenea, dotarea unui număr de 3 clase cu videoproiectoare (Baia 1), 2 clase (Baia 2);

Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

An şcolar 2015- 2016

 

 

Permanent

 

 

 

 

Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-resurse

MECTS, -autofinanţate

 

-director

 

 

 

 

 

 

 

-compartimentul administrativ al şcolii

-evoluţia lucrărilor la obiectivele vizate.

 

 

 

 

 

 

 

-rapoarte bugetare

trimestriale

 

-bunuri şi materiale achiziţionate

 

-numărul de laboratoare funcţionale

-graficele ale orelor desfăşurate în laboratoare

-nr. de activităţi practice desfăşurate cu elevii

-imaginea spaţiului ambiant

 

 

 

 

 

 

 

-deviz de lucrări

 

 

 

-raport anual

 

 1. Asigurarea accesului personalului din şcoli la formarea corespunzătoare aplicării noilor cerinţe ale sistemului de

învătământ şi adaptării acestuia la cel european.

 

Obiective:

 • Investiţie în resursele umane prin stagii de formare continuă;
 • Asigurarea unor stagii de perfecţionare metodice, de specialitate pentru fiecare cadru didactic;
 • Susţinerea cadrelor dedutante în formarea continuă.
Acţiuni propuse Termen Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Evaluare anuală
– identificarea nevoilor reale la nivelul colectivelor de elevi în vederea stabilirii cursurilor de formare pe care trebuie să le urmeze cadrele didactice în vederea perfecționării;

 

-valorificarea cunoștințelor însușite prin cursurile de formare de specialitate și în domenii ce susțin învățarea modernă la care au participat cadrele didactice;

– implementarea noilor metode și informații dobândite la cursurile de formare  în derularea activității didactice;

– dezbateri în comisiile metodice şi în colectivele de catedră, ateliere de lucru;

 

–  asistențe la lecţii

 

-susţinerea unor cadre didactice de a participa la mobilităţi individuale prin intermediul unor programe europene (Erasmus+);

 

– evaluări semestriale la nivelul comisiilor metodice;

 

– participarea cadrelor didactice la examene de grad, cât şi la cursurile de perfecţionare.

 

Sem. I 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

 

 

Lunar

 

 

Semestrial

 

 

Anual

– cadre didactice

 

 

 

-programele

de formare

 

 

 

-materialele metodice;

 

 

 

-oferta de cursuri/ stagii de formare

 

 

-aparatură multimedia;

 

-înscrierea la

cursuri de perfecţionare şi la grade didactice.

-echipa managerială

 

 

 

 

– responsabilul şi membrii comisiei de

perfecţionare şi formare continuă

 

 

 

 

-director

-dobândirea abilităților de implementare a unor metode eficiente în vederea derulării unui învățământ de calitate

 

 

-eficientizarea procesului instructiv – educativ prin

folosirea la orele de curs a cunoștințelor dobândite prin cursurile de formare;

 

 

– fişe de asistenţe

 

-aprobarea unor

mobilităţi individuale

 

 

 

-raportul de activitate- semestrial/ anual

 

-toate cadrele înscrise vor absolvi

stagiul de

formare.

-fişe de formare continuă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-procese-verbale, rapoarte de activitate, materiale didactice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dezvoltarea unor atitudini şi comportamente bazate pe valorile interculturalităţii în rândul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, prin activităţi extracurriculare şi prin activităţi de transfer de bune practici.

 

Obiective:

 • Formarea competenţelor interculturale ale elevilor;
 • Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare prin sigurarea respectului diferenţelor.

 

Acţiuni propuse Termen Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Evaluare anuală
-includerea unor teme care să promoveze valorile interculturalităţii în cadrul orelor de dirigenţie;

– organizarea de activităţi extraşcolare pe această temă.

semestrial

 

 

 

Diriginţi

Consilierul educativ

Consilierul educativ

 

Diriginţii

-planificarea calendaristică;

 

-graficul activităţilor extraşcolare.

 

 
-organizarea unor activităţi demonstrative în cadrul schimburilor de experienţă între şcoli implicate în proiecte asemănătoare, care promovează valorile interculturale; Lunar Cadre didactice Consilierul educativ

Cadre didactice

-acord de parteneriat;

 

-numărul de elevi şi

cadre didactice

implicate în proiecte.

-schimb de bune practici
Achiziţionarea de materiale informative, softuri educaţionale privind modalităţi de promovare a valorilor interculturale; excursii

 

Lunar   Director

Compartimentul administrativ

-bunuri şi materiale achiziţionate

– fotografii, dovezi ale parcurgerii unor obiective turistice.

 
-participarea şi implicarea părinţilor în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor cu caracter intercultural

 

Lunar Părinţi

Elevi

Cadre didactice

Cadre didactice

Preş. Comitetului  de Părinţi

 -un număr mare de părinţi, elevi implicat în activităţile desfăşurate. -fişe de evaluare şi monitorizare

 

 1. Promovarea valorilor locale, naţionale şi europene în educaţie prin programe, proiecte educaţionale şi parteneriate.

Obiective:

 • Implicarea şcolii în dezvoltarea comunităţii locale;
 • Realizarea parteneriatului educaţional activ şcoală –comunitate;
 • Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţi.
Acţiuni propuse Termen Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Evaluare anuală
-elaborarea ofertei educaţionale pentru

anul şcolar 2015-2016 şi în perspectivă, ţinând cont de resursele şcolii.

 

-organizarea de echipe mixte (cadre didactice şi reprezentanţi ai comunităţii), în vederea participării la diferite proiecte de dezvoltare educaţională, locală, comunitară;

-continuarea parteneriatului cu F.A.R.A

 

-participarea la derularea unor proiecte

în cadrul programului europen Erasmus+

 

 

 

Sept. 2015

 

 

 

An şcolar

2015- 2016

 

 

Anual

-elevi

– părinţi

-cadre

didactice

 

 

 

 

 

 

 

Consiliului

reprezentativ

al Părinţilor

sponsorizări

-echipa managerială şi CA

 

-director adj.

– coordonator

proiecte şi programe

educative

– comisia

diriginţilor

 

-comisia proiecte europene

 

-planul de

şcolarizare

 

-dezvoltarea relaţiei

şcoală familie;

-creşterea numărului de proiecte şcoală- comunitate;

-gradul de diseminare

al exemplelor de bună

practică;

 

-numărul de elevi şi

cadre didactice

implicate în proiecte

-cel puţin un proiect cu finanţare europeană.

 

-monitorizarea

activităţilor;

 

-rapoartele

Întocmite.