ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE

Şcoala Gimnazială  „Nicolae Stoleru”    BAIA

Com. Baia, jud. Suceava; tel/fax: +4-0230-544600

e-mail: nstoleru1scoala@gmail.com

 

Nr286/5.03.2019

A N U N Ţ

 

Școala Gimnazială ”Nicolae Stoleru” Baia, reprezentat prin director prof. Potlog Maria Roxana , organizează concurs  de ocupare a următorului post contractual  vacant perioada nedeterminată :

– 1 post ADMINISTRATOR FINANCIAR GRAD I S  –  la Școala Gimnazială “Nicolae Stoleru” Baia – post  contractual vacant perioada nedeterminata

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant  candidații trebuie sa indeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărărea Guvernului nr. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare:

 

  1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale:

   studii  superioare  economice de specialitate și masterat in domeniu

–   vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5-10 ani

–  experiență în operațiuni SICAP/SEAP

–  competențe operare PC

–  recomandare scrisă de la locul de muncă anterior ;

Dosarele candidaților vor cuprinde următoarele documente:

-cererea de înscriere  la concurs adresată conducerii școlii;

-copie după buletinul/cartea de identitate;

-copie certificat căsătorie (dăcă este cazul );

-copie după actele de studii / specializări precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– cartea de muncă (dacă este cazul) sau adeverință care să ateste vechimea în muncă, extras REVISAL;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– recomandare scrisă de la locul de muncă anterior ;

– curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și cartea de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Publicarea anunțului se va face in ziua de 05.03.2019 la avizierul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Stoleru” Baia, în Monitorul Oficial, pe site-ul public.pov.ro  și într-un ziar/publicație națională

Depunerea dosarelor de concurs se va face la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Stoleru” Baia  , în perioada 06.03.2019 – 19.03.2019 între orele 09.00-14.00

Selecția dosarelor se va face în perioada 20.03.2019 – 21.03.2019

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor se va face în data de  22.03.2019 ora 14.00

Depunerea contestatiilor cu privire la selectia dosarelor are in data de 22.03.2019 intre orele 14.00-16.00

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatului se face in data de 25.03.2019  ora 13.00

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială ”Nicolae Stoleru” Baia, astfel:

Proba scrisă: – data de 27.03.2019               interval orar 9.00 – 12.00

Afișare rezultate proba scrisă:                             ora 15.00

Proba de interviu:- data de 28.03.2019       interval orar 9.00 – 11.00   

Afișare rezultate probă interviu:                           ora 13.00

Afisarea rezultatelor probei scrise si a interviului – 28.03.2019 , ora 16.00

Depunerea contestatiilor privind proba scrisa si interviul – 29.03.2019, între orele 09.00-11.00

Afisarea rezultatului contestatiilor privind proba scrisa si interviul – 29.03.2019, intre orele 14.00-15.00

Afisarea rezultatului final al concursului 29.03.2019, ora 16,00

 

 

 Bibliografia stabilită pentru concurs este:

 

-Legea contabilităţii nr. 82/1991, actualizată;

-Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

Impozitul pe venit, CAP III– Venituri din salarii;

-Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010;

-Legea nr. 285/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare, CAP VIII– Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar;

-Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;

– Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G.NR.45/2018  pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului de achizitii publice;

– O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

– O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;

-O.G. nr. 80/2001 pentru stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice actualizată;

– H.G. nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

– Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 42/2011privind aprobarea

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

-O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările ulterioare;

-O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicarea acestuia cu modificările şi completările ulterioare;

– O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind  organizarea şi efectuarea

Inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

– Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, actualizat;

– Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.

-H.G.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A

-Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

-Ordin Nr. 2332/2017 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 6 septembrie 2017

-Ordin 3470/ 07.03.2012  pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobat cu numărul 5.576/2011.

-HG nr. 569/2015 – aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de muncă a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat .

-Legea- cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice- actualizata.

-Hotărîrea nr 564/2017- privind modalitate de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistem de învățământ preuniversitar.

– HG  419 / 18.06.2018

DIRECTOR,

Prof. Potlog Maria Roxana