ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE

SCOALA GIMNAZIALĂ  ”NICOLAE STOLERU” BAIA LOC. BAIA JUD.SUCEAVA

STR.NICOLAE STOLERU NR.1 tel/fax 0230544600

e-mail:nstoleru1scoala@gmail.com

Nr. 1429 / 28.08.2019

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA ŞI

CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AN ŞCOLAR 2018-2019

SEPTEMBRIE  2018 

        Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate întocmite de responsabilii comisiilor metodice , precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2018-31.08.2019.

Activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului Managerial precum şi a Planului Operaţional elaborate pentru atingerea obiectivelor propuse pentru anul şcolar 2018-2019.

Coordonarea activităţii a fost asigurată de directorul şcolii . Ca personalitate juridică Şcoala Gimnazială ”Nicolae Stoleru”  Baia a cuprins Școala Gimnazială Nr. 2  Baia , G.P.N.  Nr. 1 Baia şi G.P.N.  Nr. 2  Baia. Activitatea educativă s-a desfăşurat în 7 grupe de grădiniţă, 14 clase de învăţământ primar şi 11 clase de învăţământ gimnazial.

Pentru anul şcolar 2018-2019  proiectarea managerială s-a realizat pornindu-se de la analiza mediului intern şi extern al unităţii. S-a ţinut cont de structura unităţii, resursele materiale din şcoală precum şi de mediul extern, în speţă situaţia actuală din învăţământ.

După analiza SWOT s-au identificat punctele tari şi punctele slabe ale unităţii, iar apoi oportunităţile şi ameninţările la adresa unităţii şcolare.

I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE
·        Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu res-pectarea legislaţiei în vigoare şi cu reglementările M.E.N., cuprinse în regulamentele şi metodologiile specifice;

·         personal didactic calificat în proporţie de 98%

·         numeroase cadre titulare care au grade didactice II şi I

·         derularea în şcoală a unor proiecte şi programe educaţionale

·         participarea cadrelor  didactice din şcoală la cursuri de formare

·         relaţiile interpersonale (profesor-profe-sor,prof.-elev, prof.-părinţi, conducere -profesori) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimu-lativ

·         spaţii şcolare corespunzătoare desfăşu-rării în bune condiţii a procesului educativ

·         existenţa laboratoarelor funcţionale din școală

·        derularea programului F.A.R.A. pentru copiii cu situaţie materială precară

·        începerea lucrărilor la proiectul de reabilitare prin P.N.D.L. în valoare de 10 000 de lei pentru Școala Nr. 2 Baia

·        slaba motivare a cadrelor didactice datorită salariilor mici din educaţie

·        populatia şcolară în scădere ;

·        dotarea insuficientă cu aparatură tehnică necesară desfăşurării în bune condiţii a procesului educativ

·        colaborarea slabă cu familiile unor elevi cu probleme de disciplină

·        abandon școlar : 9 elevi

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
·        identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice

·        CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate

·        informarea şi formarea corpului profesoral asupra

ü metodelor moderne practicate în sistemul de învăţământ

ü evaluării performanţelor şcolare

ü asigurarea îmbunătăţirii calită-

ţii procesului instructiv-educa-tiv şi de pregătire în vederea creşterii şanselor de orientare socio-profesională şi a dezvol-tării capacităţilor de învăţare permanentă

ü varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de  C.C.D. Suceava

ü întâlnirile frecvente între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii, orele de consiliere săptămânale cu părin-ţii, proiecte și parteneriate în

special la înv. preşcolar şi primar)

ü disponibilitatea unor cadre didactice de pentru desfăşurarea de ore suplimentare cu elevii şcolii în vederea pregătirii examenelor naţionale

ü parteneriate cu comunitatea locală (dispensar, poliţie, biserică

·        scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (perfecţionare, activităţi extra-curriculare, confecţionarea materia-lelor didactice)

·        criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară ; acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev, profesor-părinte cât şi în performanţa şcolară a elevilor

·        administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare datorită inexistenţei unui buget adecvat nevoilor şcolii

·        insuficienta educaţie a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare

 

II. Management Educaţional

 

Obiective urmărite:

– Eficientizarea activităţii manageriale printr-un management participativ

– Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor stabilite

– Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe

– Optimizarea relaţiei şcoală – familie – comunitate

– Crearea condiţiilor optime de studiu pentru elevii din unitatea de învăţământ

– Îmbunătăţirea activităţii compartimentelor funcţionale

– Transmiterea informaţiilor şi actelor normative emise de MEN sau alte instituţii tuturor cadrelor didactice

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE
·        proiectarea activităților din școală în conformitate cu Planul managerial și cu analiza activității din anul școlar precedent;

·        elaborarea documentelor proiective  ( tematica  și  planurile  de activități la Consiliul profesoral, Consiliul de administrație, comisiile metodice,  precum și la comisiile de lucru );

·        directorul şcolii face parte din Corpul de Experţi în Management Educaţional

·        colaborare eficientă între directorul școlii și responsabilii de comisii meto-dice din școală

·        elaborarea Graficului de asistenţe la ore și a Graficului de control și monitori-zare;

·         aplicarea la nivelul școlii a politicilor educaționale ale MEN  de către toate cadrele didactice (Planurile cadru, programe școlare, manuale avizate, ordine, metodologii etc.) ;

·         asigurarea fluxului de informaţii dintre ISJ Suceava şi şcoala noastră precum si dintre scoala coordonatoare si structura (Școala Nr. 2 Baia );

·         realizarea Raportului anual de evaluare interna, R.A.E.I.;

·        buna funcționare a  comisiilor meto-dice;

 

·        colaborarea slabă dintre responsabilii comisiilor metodice și de lucru cu cadrele didactice în privința colectării documentelor;

·        neimplicarea unor membri ai comisiilor de lucru la realizarea obiectivelor şi a activităţilor specifice ;

·        implementare deficitară a  planu-rilor de îmbunătăţire la compar-timentele unde au fost disfuncţii;

·        spațiu neadecvat pentru clasele care învaţă în corpul de grădiniţă și lipsa materialelor didactice;

·        existenţa în unele clase a unui mobilier învechit

 

 

 

III. CURRICULUM

 

Obiective urmărite:

 

– Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare

– Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor

– Utilizarea de soft educaţional adecvat curriculumului şcolar

– Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educaționale inter- și transdisciplinare, pe competenţele-cheie

– Obținerea performanțelor la olimpiade și concursuri școlare;

 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE
·        informarea, formarea, consilierea și monitorizarea cadrelor didactice pri-vind aplicarea curriculum-ului  scolar în scopul adaptării demersurilor didac-tice de predare-învățare –evaluare centrate pe elev ;

·        interesul manifestat de marea majori-tate a cadrelor didactice pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ

·        monitorizarea clasei pregatitoare, pri-vind aplicarea curriculum-ului și adap-tarea copiilor la cerințele programului;

·        monitorizarea clasei a V-a privitoare la aplicarea noului curriculum ( aplicarea noilor programe )

·        programe de pregătire pentru concursuri, competiții  școlare raportat la nevoile reale ale elevilor,în funcție de particularitățile de vârstă ale aces-tora ,aspirații,etc ;

·        program de pregatire pentru elevii

capabili de performanţă

·        program de pregătire a elevilor claselor a VIII-a pentru examenul de evaluare națională ;

·        rezultate bune la examenele de evaluare naţională  II, IV, VI,

·        rezultate bune la E.N. cl. a VIII-a la limba și literatura română

·        asigurarea consilierii individuale sau de grup a tuturor elevilor din clasa a VIII-a, în vederea stabilirii opțiunilor pentru admiterea în liceu sau școli profesio-nale,  în conformitate cu rezultatele școlare, aptitudinile, interesele și aspi-rațiile acestora;

·        activitatea Cercurilor de Educaţie rutieră, Micii Pompieri,

·        implicarea cadrelor didactice în organizarea olimpiadelor școlare –  faza locală și județeană

·        premii obținute la concursuri și olimpiade județene: lb. română, cultură civică, educație civică, fizică, biologie

·         parcurgerea integrală a materiei conform  programelor școlare ;

·        folosirea strategiilor formative pentru realizarea învățării centrate pe elev;

·        utilizarea laboratorului de informatică;

·        administrarea, analiza și statistica tes-telor inițiale la toate ciclurile de învăţământ

·        insuficienta susţinere din partea unor cadre didactice a activităţilor extracurriculare

·        lipsa materialelor şi mijloacelor di-dactice moderne necesare desfăşu-

rării optime a orelor de curs

·        lipsa organizarii unor evenimente de promovare, evidentiere si de compensare a elevilor si cadrelor didactice cu performante deosebite;

·        multi elevi cu dizabilitati (C.E.S.) fara documente de la medicii  specialisti ;

·        puţine ore de consiliere individua-la organizate pentru elevii prove-niţi din medii dezavantajate, cu situatii de eşec scolar, frecvenţa scazuta sau abandon  si probleme psihocomportamentale

·        rezultate modeste  la E.N. cl. a VIII-a la disciplina matematică

IV. Resurse materiale

 

Obiective urmărite:

 

– Gestionarea eficientă a resurselor existente și conservarea patrimoniului școlar

– Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte şi prin atragerea de fonduri de la  comunitatea  locală, ca urmare a adaptării  ofertei de şcolarizare la nevoile acesteia

– Amenajarea estetică a holurilor

– Dotarea cu mijloace didactice audio-video

a. Resurse materiale

 

În anul şcolar 2017-2018 au fost realizate o serie de lucrări şi o serie de achiziţii:

-videoproiectoare cu suport+ecrane de proiectie        -4 buc in valoare totala de  7.200 lei

-multifunctional                                                      -1 buc                                2.499 lei

– mobilier școlar                                                      – 3 clase                            15.954 lei

-mobilier(vitrina+mob.boxe)                                                                             2.635 lei

– covoare gradiniță                                                                                            1.818 lei

– cărți bibliotecă                                                                                                  1.700 lei

-materiale sportive                                                                                                     1.554 lei

– materiale fizica                                                                                                       2.121 lei

-table magnetice(2+7)                                                                                       2.004 lei

– tablă sticlă                                                                   1 buc.                               394 lei

-calculatoare+monitoare                                               -13 buc                                11.952 lei

– amenajat gard teren sport Baia 2                                                                      9 000 lei

– grup sanitar baieti                                                                                            2 317 lei

-investitii-din fonduri de la Primarie, din care:                                           277.402 lei

 • Teren sport Sc.nr.2 Baia 966 lei
 • Magazie Gradinita nr.1 Baia          977 lei
 • Reabilitare termica Gradinița Nr.1 Baia           459 lei
 • Complex de joaca pentru copii la Gradinita nr.1 Baia 000 lei

Au fost realizate lucrări de reparații și întreținere la toate corpurile școlii în timpul vacanței de vară.

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE
·        alocarea sumei de 277.402  lei de către Primăria Baia la investiţii,

·        realizarea igienizării sălilor de grupă şi a sălilor de clasă

·        asigurarea combustibilului necesar în-călzirii pe timp de iarnă a unităţilor şcolare

 

·        lipsa avizelor și autorizaţiilor I.S.U

·        lipsa autorizației sanitare pentru GPN Nr.2

·        spaţii inadecvate în localul grădiniţei pt. cls. I-IV

·        insuficient mobilier nou  pentru sălile de clasă

 

 

b. Baza materială

Unitatea şcolară funcţionează în 9 clădiri, spaţiu suficient pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a procesului de învăţământ.

Şcoala Nicolae Stoleru  Baia

 

Corp principal  (1 etaj) – suprafaţă 1080 m2

Corp B  – suprafaţă 296 m2

GPN. Baia 1 – suprafaţă 944 m2

Atelier   – suprafaţă 279 m2

Sera         – suprafaţă 75 m2

Grup sanitar – suprafaţă 61 m2

Centrală termică – 71 m2

Şcoala Nr. 2  Baia

 

Corp principal  – suprafaţă 386 m2

Corp GPN – suprafaţă 88 m2

 

Şcoala Gimnazială Nicolae Stoleru  Baia este dotată cu :

Laborator de informatică: 2

Cabinet de limba română: 2

Cabinet matematică : 2

Cabinet limbi modene : 1

Cabinet istorie-geografie: 2

Săli de educaţie fizică: 2

Teren de sport: 2

Săli de clasă:  11 – Şcoala Nicolae Stoleru Baia şi 5 Şcoala Nr. 2 Baia

Săli de grupă (grădiniţă) – 2  GPN Nicolae Stoleru Baia şi 3 GPN Nr. 2 Baia

Biblioteci : 1

C.D.I. – 1

Dotări prin programe guvernamentale:

 1. Rechizite Şcolare: beneficiari elevii şcolii în proporţie de 30 %
 2. Programul ”Lapte şi corn” :

Beneficiari preşcolari:  144

Beneficiari elevi:  446

 1. Manualele şcolare au fost asigurate în proporţie de 70 % deficienţe înregistrân-

du-se la limbile moderne (franceză,  engleză) dar şi la cls. II şi IV

V. RESURSE UMANE

 

Obiective urmărite:

 

– Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar

– Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficientizarea activităţii

– Asigurarea accesului la formarea continuă și perfecţionarea cadrelor didactice: grade didactice, formare continuă obligatorie, formări prin C.C.D., mentorat, educație perma-nentă,

– Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe

– Valorificarea experienţei pozitive în colaborarea echipei manageriale – C.E.A.C.

– Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă

– Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ

– Promovarea elevilor cu rezultate deosebite și a cadrelor didactice care au asigurat pregătirea acestora.

Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

 

La începutul anului şcolar 2017-2018 statul de funcţii al şcolii a cuprins următorul personal:

 • Personal didactic: 46
 • 8 educatoare: – 5 GPN Nr. 1 Baia

– 3 GPN Nr. 2 Baia

 • 15 învăţători – 10 Şcoala ”Nicolae Stoleru” Baia

– 5 Şcoala Nr. 2  Baia

 • 23 profesori
 • Personal didactic auxiliar: : – 2 secretare

– 1 contabilă

– 1 bibliotecar

– 1,5 îngrijitor grupă

 • Personal nedidactic: 10,5 –  din care 9 cu normă întreagă şi 2 cu jumătate de

normă

Situaţia statistică a cadrelor didactice:

An şcolar Cadre didactice Titulari Suplinitori calificaţi Suplinitori necalificaţi Debutanţi Definitivat Gr. II Gr. I
2017-2018 46 38 6 2 2 9 16 19

 

Populaţia şcolară

 

 1. Preşcolari = 149 : – 112 – G.P.N. Nr. 1 Baia

–   37   – G.P.N. Nr. 2  Baia

 1. Învăţământul primar = 253 : – 180 Şcoala ”Nicolae Stoleru”  Baia

–   73 Şcoala Nr. 2 Baia

 1. Învăţământul gimnazial = 194 : – 125 Şcoala ”Nicolae Stoleru” Baia

–  69 Şcoala Nr. 2  Baia

 

 

 

 

 

 

Procesul instructiv-educativ

 

REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ: ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

 

Şcoala ”Nicolae Stoleru”  Baia

 

Clasa Înscrişi Rămaşi Promovaţi   Corigenţi   Repetenţi
1ob. 2ob. 3ob. Plecat/venit Abandon şcolar Situaţie la

învăţătură

CP. A 18 17 17 2plecați/1 venit
CP. B 22 22 22
I A 17 17 17
I B 25 25 25
II A 15 16 16 1 venit
II B 20 19 19 1 plecat
III A 22 22 22
III B 14 13 13 1 plecat
IV A 16 16 16
IV B 12 12 12
TOTAL 181 179 179 1 4plecați/2 veniți

 

Şcoala Nr. 2 Baia

 

Clasa Înscrişi Rămaşi Promovaţi Corigenţi Repetenţi
1ob. 2ob. 3ob. Situaţie

neîncheiată

Abandon şcolar Situaţie la

învăţătură

CP. 15 15 15
I 14 11 11 3 plecați
II 18 17 17 1
III 12 10 10 2 plecați
IV 14 14 14
TOTAL 73 68 68 5 plecați 1

 

 

 

 

 

 

REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ: ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

 

Şcoala ”Nicolae Stoleru”  Baia

 

Clasa Înscrişi Rămaşi Promovaţi Corigenţi Repetenţi
1ob. 2ob. 3ob. Veniți/

plecați

Situaţie

neîncheiată

Situaţie la

învăţătură

V 21 18 18 1 2 2 2 veniți 2 1
VI A 17 17 17
VI B 16 16 16
 VII A 17 17 17 1
VII B 18 18 18
VIII A 25 25 25
VIII B 14 14 13 1 3 1 1
TOTAL 128 125 124 1 5 4 2 4 1

 

 

Şcoala Nr. 2 Baia

 

 

Clasa Înscrişi Rămaşi Promovaţi Corigenţi Repetenţi
1ob. 2ob. 3ob. Veniți/

plecați

Situaţie

neîncheiată

Situaţie la

învăţătură

V 12 12 12
VI 16 16 16
VII 21 19 19 2 4 2
 VIII 20 17 17 2 1 2
TOTAL 69 64 64 2 6 4

 

 

 

Elevi promovaţi pe medii:   2017-2018 :

 

Învăţământ primar                   Suficient                Bine               Foarte bine

37                      46                         164

 

Învăţământ gimnazial               5 – 6,99                7 – 8,99              9 – 10

36                        83                      69

   

Aceste procente reflectă în mare parte interesul ridicat al elevilor dar şi al părinţilor faţă de şcoală în general şi de procesul educativ în special. Există progrese în ridicarea nivelului la învăţătură, combaterea mediocrităţii şi creşterea performanţelor şcolare în rândurile unor elevi.

Printre cauzele înregistrării unor rezultate slabe la învăţătură se numără:

– lipsei motivaţiei învăţării

– situaţia socio-economică precară a numeroase familii

– neimplicarea familiei în viaţa şcolii

– dificultăţi bugetare

– numeroşi părinţi plecaţi în străinătate

– copii în plasament familial cu grave deficienţe intelectuale

– slaba implicare a autorităţilor  naţionale în rezolvarea problemelor din învăţământ

 

ANALIZĂ SWOT

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE
·        elaborarea planului de scolarizare  con-form analizei si diagnozei precum si a legislatiei in vigoare;

·        elaborarea proiectului de incadrare in conformitate cu planul de scolarizare, a planului cadru de invatamant si norma-tivelor in vigoare;

·        încadrarea 100% cu personal didactic calificat; cresterea numarului cadrelor didactice titulare;

·        informarea cadrelor didactice cu privire la mobilitatea personalului didactic in conformitate cu legislatia in vigoare;

·        eficienta crescuta a activitatilor de formare continuă la nivelul comisiilor metodice, a colectivelor de catedra si a cercurilor pedagogice ;

·        asigurarea  conditiilor necesare  pentru inscrierea , pregatirea si obtinerea exa-menelor de definitivat si grade didac-tice ; astfel în anul școlar 2017-2018 au avut inspecții :

·        – pt. gradul II:  Băişanu Mariana, Ciobanu Andrei, Niga Alexandru, Todirică Laurențiu

·        – pt. gradul I : Țîca Mihaela, Rotărița Floarea,  Guță Floarea,

·        inspecții finale gradul I : Iftimie Elena, Ion Alina

·        derularea programului FARA pt. elevi din familii dezavantajate economic

–   participarea la cursuri acreditate sau aprobate de MEN :

– participarea a 27 de cadre didactice la

cursul SCIM

– prof. Potlog Roxana: Management educaţional , Achiziții Publice, Formator de formatori

– derularea a 2 proiecte educaționale cuprinse în CAERI 2018: Proiectul  Regional ”Maniere Ecologice Durabile” – premiul I și Trofeul Manieraților Eco, Let s Get Green,

– participarea echipajului școlii la Concursul Național ”Democrație și toleranță”

– participarea la Programul Mondial Eco-Școala și confirmarea steagului verde

– premiul III la Concursul Județean – Școala Altfel – o activitate de succes

– mențiune la Concursul Național de Reviste Școlare și Jurnalistică

·        slaba preocupare pentru cunoaşterea mediului familial al elevilor de către unii învăţători şi diriginţi

·        lipsa orelor de pregătire suplimentară pt. elevii cu rezultate mediocre la învăţătură

·        procesul educativ nu este realizat la clasă în mod diferenţiat aşa cum s-ar impune

·

VI. RELAŢII COMUNITARE

 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE
·        stabilirea impreuna cu reprezentantii autoritatilor locale a prioritatilor de dezvoltare a scolii sub aspectul investitiilor si lucrarilor de reparatii curente;

·        atragerea de fonduri extrabugetare prin programul fundatiei,, Fara’’-program de ajutorare al elevilor cu situatie materiala precara;

·        atragerea de fonduri pentru sarbatorile de iarna de la agentii economici din localitate;

·        participarea unor parinti la activitatile extracurriculare si extrascolare in special la ciclul primar;

·        colaborarea buna cu reprezentantii pa-rintilor din Consiliul de administratie;

·        acord de parteneriat cu diverse scoli din tara pentru desfasurarea unor concur-suri si programe interjudetene, natio-nale si internationale;

·        – participarea tuturor cadrelor didactice la evenimentele comunității locale: 150 de ani de la Lupta de la Baia, Hora de la Baia, Caravana 10 pentru folclor

·        acord de parteneriat cu Politia Baia, Biserica şi  cu Dispensarul Baia;

·        lipsa implementării programelor de cooperare europeana in scoala (Comenius ,Leonardo da Vinci, Grundvig,etc)

 

 

 1. Statistici (număr de teze pe discipline, rezultate pe tranșe de medii);

 

Școala Gimnazială

”Nicolae Stoleru” Baia

Număr  înscriși Număr elevi prezenți Număr absenți Număr teze  evaluațe
Limba și literatura română 51 49 49
Matematică 51 49 49

 

     Școala Gimnazială

”Nicolae Stoleru” Baia

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

Rezultate pe tranșe de medii

4

9

7

9

10

7

3