ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII

Şcoala Gimnazială  „Nicolae Stoleru” Baia

Com. Baia, jud. Suceava; tel/fax: +4-0230-544600

e-mail: nstoleru1scoala@gmail.com

 

PLAN  MANAGERIAL

AN ȘCOLAR 2020-2021

 

 1. 1 CONTEXT EUROPEAN :

 

În 2009, au fost stabilite patru obiective comune la nivelul UE, pentru a face față, până în 2020, provocărilor cu care se confruntă sistemele de educație și formare:

 

   I.2 CONTEXT NAȚIONAL :

 

Strategia de dezvoltare a învățământului în România urmărește asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educaţional în vederea formării unei personalităţi integre, active, sociale şi creative – factori principali ai dezvoltării umane şi ai progresului social-economic al ţării; sporirea accesului la educație de calitate pentru toți copiii , prin asigurarea unui mediu școlar prietenos și protectiv și prin consultarea elevilor și părinților în procesul de luare  a deciziilor;

 

II.1. CADRU  LEGISLATIV

 

 • Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale
 • Legea 53/2003 – Codul muncii actualizat 2018
 • Ordinul nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021;
 • Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 • Ordinul nr. 5530/5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare;
 • Ordinul nr. 5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • Ordinul nr. 5555/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse şi asistenţă educaționale modificat prin Ordinul 3608/2014 ;
 • Ordinul nr. 5061/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământ în învățământul preuniversitar;
 • Ordinul nr. 3654/29.03.2012 privind aprobarea planurilor cadru de îmvățământ pentru învățământul primar – clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a
 • Ordinul 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masa,modificat prin  Ordinul MECS nr. 5036/2015
 • Ordinul nr. 6141/1.11.2011 privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii pentru finanţarea învăţământului preuniversitar;
 • Ordinul nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile ;
 • M.E.N. nr. 4694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educație timpurie;
 • Ordinul M.E.N. nr. 3393/28.02.2017 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial
 • Ordinul nr.204/520/25.04.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație fizică și sport
 • Ordinul nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceștia, modificat prin OMECS nr. 5442/2015;
 • Ordinul nr. 5034/29.08.2016 – Metodologia de organizare și desfășurarea a Programului Școala Altfel
 • Legea 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, modificată prin Legea nr.29/2010 ;
 • Ordinul nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din învăţământul preuniversitar;
 • Ordinul, 3.838 din 23 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor;
 • Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 • Ordinul nr. 3060/3.02.2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ  preuniversitar;
 • OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014
 • Ordinul nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar ;
 • Ordinul nr. 4371/13.07.2017 privind aprobarea Metodologiei privind Managementul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România ( SIIIR ) pentru activităţile din învăţământul preuniversitar;
 • Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a examenului national de definitivare în învăţământ, anexă la OMEC NR. 5434/31.08.2020 și calendarul de desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2020-2021 – anexă la OMEC nr. 5558/2020
 • OMEN  5455/31.08.2020 privind Organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021 ;
 • Ordinul nr. 5457/31.08.2020 din privind Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 ;
 • Ordinul nr. 5066/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar;
 • Ordonanță de urgență nr. 68 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și a protecției civile.
 • Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României
 • Ordinul comun MS-MAI nr.874/81/2020 (din 22.05.2020) privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS CoV-2 pe durata stării de alertă
 • Hotărărea Guvernului nr 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării;
 • Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M. nr. 5447/31.08.2020
 • U.G. nr. 141 / 19.08.2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățămant și pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011
 • U.G. nr. 144 / 24.08.2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activității didactice aferente anului școlar 2020-2021 ;
 • M.E.C. nr. 5545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • OMEC nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor
 • Ordinul Comun al M.E.C. nr. 5487/31.08.2020 și M.S. nr. 1494/31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov 2

 

II.2 Documente cadru de referință

 

 • Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020
 • Programul de guvernare 2017-2020 – Politici în domeniul Educației
 • Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2014-2020
 • Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România
 • Raportul privind starea învățământului la Școala Gimnazială ”Nicolae Stoleru” Baia pentru anul 2019-2020
 • Rapoartele anuale ale comisiilor metodice pentru anul școlar 2019-2020
 • Ordinul 600/2018 privind Codul controlului intern managerial al entităților publice

 

III. ARGUMENT

 

       Planul managerial al Şcolii Gimnaziale “ Nicolae Stoleru”  Baia , pentru anul şcolar  2020 – 2021 este parte integrantă a strategiei de dezvoltare a învăţământului românesc în context european. Este fundamentat pe actele normative în vigoare, diagnoza mediului intern și extern (Analiza SWOT), analiza nevoilor educaţionale în context politic, economic,social,tehnologic şi ecologic (Analiza  PESTE –  ) pe direcțiile de acțiune și prioritățile M.E.C. și pe politicile și strategiile educaționale, în vigoare până la sfârșitul anului 2020.

Şcoala Gimnazială “ Nicolae Stoleru”  Baia , respectiv cadrele didactice şi beneficiarii direcţi ai sistemului de învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, având ca dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare , facilitarea accesului tuturor la educaţie şi formare. Echipa managerială are drept prioritate atragerea elevilor spre studiu, dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calităţii procesului instructiv – educativ, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în Uniunea Europeană.

 

 1. ANALIZA S.W.O.T.

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Ø  management performant şi proactiv: coerenţă şi consecvenţă în atingerea ţintelor strategice şi realizarea obiectivelor, documente de proiectare de calitate, organizarea activităţii, monitorizarea, controlul şi evaluarea activităţilor

Ø  constituirea unor echipe de lucru care să permită o eficientizare a activității manageriale și a actului decizional prin delegare de sarcini,  pe principiul competenței

Ø  realizarea analizei diagnostice S.W.O.T. în vederea identificării corecte a obiectivelor planului managerial și sporirea eficienței activității personalului din fiecare compartiment

Ø  elaborarea R.O.I., R.I. și a organigramei școlii

Ø  elaborarea unor fișe ale postului actualizate

Ø  funcționarea  consiliului de administrație cu atribuții concrete pentru fiecare membru

Ø  elaborarea Graficului de asistenţe la ore si a Graficului de control si monitorizare

Ø   aplicarea la nivelul școlii a politicilor educaționale ale MEC (Planurile cadru, programe scolare, manuale avizate, ordine, metodologii etc.)

Ø   asigurarea fluxului de informaţii dintre ISJ Suceava şi şcoala noastră precum și dintre școala coordonatoare și structuri  (Școala Gimnazială Nr. 2 Baia, G.P.N. Nr. 1 și G.P.N. Nr. 2 Baia )

Ø  toate corpurile de școală sunt amenajate în scopul desfășurării actului didactic în condiții de siguranță și de prevenire a infectării cu SARS- CoV 2

Ø  aplicarea procedurii privind implementarea măsu-rilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS CoV 2 și de organizare și desfășurare a activității

Ø  colaborarea eficientă cu administrația locală

Ø  îmbunătățirea bazei materiale a școlii

Ø  disponibilitatea corpului profesoral și a echipei manageriale

Ø  interesul crescut al profesorilor pentru formarea continuă, prin participarea la programe de perfecționare și examene de obținere a gradelor didactice

Ø  relațiile interpersonale  existente creează un climat educațional deschis, stimulativ

Ø  proporție semnificativă a elevilor absolvenți cuprinși în învățământul liceal și profesional

Ø  existența site-ului școlii

Ø  dotarea deficitară a școlii cu dispozitive electronice – camere audio-video, laptopuri, tablete – în vederea desfășurării orelor online

Ø  slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de anturajul şi preocupările copiilor lor.

Ø  clasele de învățământ primar care își desfășoară activitatea în program de după-amiază datorită adaptării programului școlar în condiții de pandemie

Ø  reticenţa unor părinţi faţă de consilierea

psihopedagogică

Ø  dezinteresul profesorilor pentru elaborarea-

implicarea în proiecte cu finanţare externă

Ø  volum imens de muncă: situaţii, raportări, analize etc

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
Ø  constituirea unei echipe manageriale care să eficientizeze comunicarea la nivelul organizației școlare, astfel încât rezultatele în urma aplicării strategiei de dezvoltare instituțională să fie cele așteptate

Ø   autonomie instituţională

Ø  inaugurarea Școlii Gimnaziale Nr. 2 Baia reabilitată prin PNDL 2

Ø  dotarea majorității sălilor de clasă cu videoproiectoare

Ø  dotarea școlii cu 50 de tablete oferite de către Primăria Baia

Ø  o bună colaborare între echipa managerială şi toţi actorii educaţionali

Ø  aplicarea legii privind asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;

Ø  reprezentarea comunităţii în structurile decizionale din şcoală

Ø   aprobarea proiectului de reabilitare a Școlii Gimnaziale ”Nicolae Stoleru” Baia pe axa  POR

Ø  oferta generoasă de cursuri de formare oferită de furnizorii de educație.

 

Ø  desfășurarea anului școlar în condiții de pandemie (reguli de siguranță, purtarea obligatorie a măștii, pauze diferențiate) îngreunează actul didactic

Ø  deficiențe în dotarea cu manuale pentru toți elevii

Ø  frecventele modificări în legislaţia şcolară

Ø  precaritatea mediului familial sub aspect socio-economic și cultural

Ø  desfășurarea activității didactice în condiții de pandemie

Ø  scăderea populaţiei şcolare

Ø  creșterea numărului de elevi cu C.E.S. ai căror părinți nu conștientizează importanța integrării lor și nu colaborează cu școala în această privință

Ø  risc social, ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate

Ø  scăderea interesului pentru studiu, în general

 

 1. ANALIZA P.E.S.T.E.

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici care se manifestă din mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv-educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor. Analiza PESTE a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Stoleru” Baia.

 

 1. Contextul politic (P)
 • La nivel local, autorităţile sunt interesate de dezvoltarea Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Stoleru”, Baia
 • Instituţia pune în aplicare politicile implementate de M.E.C. și  I.S.J. la nivel local;
 • Cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea infrastructurii învăţământului – Programe de finanţare a învăţământului preuniversitar;
 • Sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene – programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat);
 • Finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi -Programul guvernamental „Lapte – Corn”, Programul „Euro 200″,  rechizite gratuite, etc.;
 • Autorităţile locale consideră şcoala un partener real şi dezvoltă împreună numeroase acţiuni şi evenimente, investitii
 • Şcoala Gimnazială ”Nicolae Stoleru”, Baia răspunde cu promptitudine solicitărilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava,
 • La nivel naţional, există cadrul legislativ pentru buna funcţionare a şcolii, curriculum naţional şi examene naţionale care permit abordări şi evaluări unitare în educaţie.

 

 1. Contextul economic (E)
 • Cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări);
 • Descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material de care dispun;
 • Orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a proiectelor;
 • Agricultura deţine o pondere mare în totalul cifrei de afaceri a economiei comunei
 • Lipsa locurilor de muncă și emigrarea au efecte negative asupra şcolii: condiţii reduse de viaţă şi de studiu pentru elevii provenind din familiile cu părinţi şomeri, diminuarea motivaţiei pentru învăţătură a elevilor, dezbinarea unor familii din cauza lipsurilor materiale, plecarea multor părinţi în străinătate în căutarea de locuri de muncă şi lăsarea copiilor în grija bunicilor, şanse reduse pentru absolvenţii de studii medii de a găsi un loc de muncă.
 • Structura industrială la nivelul judeţului are un nivel relativ scăzut şi ca urmare a nivelului redus al investiţiilor străine directe
 • Turismul  joacă un rol esenţial în dezvoltarea judeţului.
 • La nivel naţional, se poate constata faptul că învăţământul nu este suficient finanţat, consecinţele crizei economice se reflectă şi în investiţiile insuficiente din şcoli.

 

 1. Contextul social (S)
 • Populaţia  comunei are în general, un nivel de trai mediu, fiind în descreştere.
 • La nivelul comunei, în plan demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung asupra întregului sistem de învăţământ. Declinul demografic este evident, numărul copiilor înscriși la clasele pregătitoare fiind în scădere.De altfel, la nivel judeţean/naţional, se constată aceeaşi scădere a populaţiei şcolare ca urmare a scăderii demografice şi a contextului socio-economic nefavorabil.
 • Conform statisticilor C.E.A.C., majoritatea elevilor provin din familii cu studii medii.
 • Pentru a preîntâmpina frecvenţa scăzută la ore, abandonul şcolar, indisciplina elevilor, învăţătorii şi diriginţii se află în permanentă legătură cu părinţii elevilor prin lectorate cu părinţii, prin vizite la domiciliul elevilor şi monitorizează constant situaţia elevilor. La nivelul Școlii                , se desfășoa-ră în fiecare an activităţi de prevenire a delincvenţei juvenile, de educaţie civică şi consiliere.
 • Relaţiile cu părinţii elevilor sunt destul de bune, școala urmărind permanent să asigure transparenţa informaţiilor.

 

 1. Contextul tehnologic (T)
 • Contextul actual necesită globalizarea informaţiilor şi implementarea adecvată a tehnologilor avansate în domeniul educaţiei
 • La nivelul instituţiei noastre, s-a urmărit constant o dotare corespunzătoare cu aparatura tehnică necesară derulării optime a procesului instructiv-educativ. Şcoala este dotată cu 23 de calculatoare utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi,. De asemenea, în prezent, în clase sunt montate 15 videoproiectoare fixe. Şi dotarea cu tehnică de birou este bună (fax, telefon, imprimante, aparate de fotocopiere)
 • Instituţia beneficiază de internet prin cablu şi wireless. sunt stimulaţi şi acasă să lucreze cu calculatorul, lucru care este benefic pentru dezvoltarea ulterioară, având în vedere dezvoltarea rapidă a tehnologiei.
 • Website școală funcțional : scoalabaia.eu
 • Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) permite gestionarea eficientă a resurselor umane și materiale, a proiectelor și programelor derulate la nivelul instituției.

 

 1. Contextul ecologic (E)
 • Suntem preocupaţi de menţinerea unui mediu sănătos prin implicarea copiilor în activităţi extraşcolare cu temă ecologică: ecologizarea spaţiului verde din împrejurimi, plantare, utilizarea de materiale reciclabile pentru obţinerea de obiecte decorative, acţiuni de colectare selectivă a deșeurilor
 • Implementarea Programului Eco-Şcoala.
 • Economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă, etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător;
 1. VIZIUNEA ȘCOLII

 

Şcoala Gimnazială “Nicolae Stoleru” este o școala democratică, dinamică, deschisă, acceptând schimbarea, care promovează respectul pentru adevăratele valori ale vieţii şi încurajează elevul în formarea sa ca om,  în acord cu potențialul și aspirațiile sale care să faciliteze adaptarea la schimbările mediului economic și social și integrarea activă în societate.

 

VII. MISIUNEA ŞCOLII

 

Promovarea unui învăţământ deschis, flexibil care încurajează învăţarea continuă a elevilor.Şcoala este deschisă pentru toți membrii comunității care au nevoie de educație, promovând calitățile lor, în vederea formării unei personalități autonome și creative, satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simți sigur pe sine, apt pentru a face cerințelor actuale ale societății și de a avea șanse egale la educație și cultură. Instituția noastră oferă un cadru adecvat pentru formarea și dezvoltarea competențelor cheie necesare continuării studiilor în acord cu nevoile comunității.

Obiectivul școlii este  creșterea calității serviciilor educative prin utilizarea resurselor educaționale deschise precum și integrarea elevilor în comunitate.

 

VIII.  PRIORITĂȚILE EDUCAȚIONALE

 

VIII. 1. PRIORITĂȚI NAȚIONALE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL

 

 • accesibilitate la educație
 • calitate
 • resurse umane
 • standarde europene
 • descentralizare
 • ofertă educațională
 • diversitate culturală
 • învățare continuă

 

VIII. 2 PRIORITĂȚI ALE EDUCAȚIEI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021  MENȚIONATE ÎN NOTA M.E.C.-DGÎP nr. 34270/07.09.2020

 

 • Contextul legislativ și sanitar în care se va desfășura activitatea în anul școlar 2020-2021, ca urmare a evoluției pandemiei de Covid-19 – prezentarea ghidurilor privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul școlii
 • Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020-prezentarea ghidurilor metodoligice pe discipline, destinate cadrelor didactice
 • Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru învățământul gimnazial – clasa a VIII-a
 • Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și diminuării riscului de analfabetism funcțional, în condițiile începerii cursurilor în unitățile de învățământ, respectiv realizarea de activități asistate de tehnologie și internet
 • Valorificarea noilor tehnologii în activitățile de învățare cu elevii și lecțiile din programul Teleșcoală
 • Elaborarea ți implementarea de programe/proiecte/activități de abilitate curriculară pe discipline de studiu/niveluri de studiu, cu accent pe: proiectarea curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examenele naționale și la competițiile școlare, în parteneriat cu centrele de formare județene (CCD)
 • Compatibilizarea programelor și a regulamentelor specifice pentru competițiile școlare cu noile programe (la nivel gimnazial), în vederea actualizării acestora, în conformitate cu reforma curriculară

 

VIII. 3  PRIORITĂŢI STRATEGICE ALE ȘCOLII GIMNAZIALE ”NICOLAE STOLERU” BAIA , AN ȘCOLAR 2020-2021 :

 

 1. Îmbunătățirea calității actului educațional prin formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și prin modernizarea actului didactic;
 2. Asigurarea unui management eficient bazat pe comunicare și transparență
 3. Desfășurarea în condiții optime a procesului educativ în situații de pandemie SARS-CoV 2
 4. Prevenirea abandonului școlar prin promovarea conceptului de nonviolență și toleranță în cadrul școlii
 5. Integrarea elevilor cu C.E.S. prin aplicarea de măsuri și planuri remediale în vederea instruirii diferențiate
 6. Creșterea confortului și a siguranței în școală prin modernizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare
 7. Extinderea ofertei educaționale prin raportare la nevoile de dezvoltare personală a elevilor ;
 8. Promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii prin rezultate deosebite la concursuri și olimpiade școlare

 

În anul şcolar 2020-2021 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea cadrelor didactice în planificare, în speranţa construirii unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă generală. Responsabilii de arii curriculare propun activităţi care se subsumează obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial. În acest fel, toate cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planul managerial al directorului va reflecta obiective și priorități strategice adaptate contextului actual de pandemie în care se desfășoară activitățile didactice în anul școlar 2020-2021.

 

 

DOMENIU FUNCȚIONAL PROGRAME DE DEZVOLTARE REZULTATE  AȘTEPTATE
CURRICULUM Programul de extindere a ofertei educaționale ·         Elaborarea și implementarea procedurii  de sistem privind implementarea măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS CoV și de organizare și  desfășurare a activităților didactice în anul școlar 2020-2021

·         Asigurarea măsurilor de siguranță în școală pentru elevi, cadre didactice, pă-rinți în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educativ în condiții de pandemie

·         Ofertă educațională diversificată elaborate, CDȘ adaptat cerințelor comuni-tății locale (cel puțin 3 opționale cu specific local)

·         Îmbunătățirea paginii Web a școlii

·         Promovare mai intensă în mass-media

RESURSE UMANE Programul de formare continuă a cadrelor didactice ·         Formarea minimum a 15 de cadre didactice în ceea ce privește mana- gementul clasei de elevi și în utilizarea platformelor online

·         Implicarea cadrelor didactice în ceea ce privește  școala online prin  transformarea materiei în programe de învățare digitală și elaborarea  de  lecții unde elevii primesc feedback în timp real.

·         Cel puţin 70% din lecţii se desfăşoară prin metode didactice interacti-ve, centrate pe elev

·         Creşterea numărului de cadre didactice care folosesc mijloacele mo-derne de învățământ și platforme online

·         Creșterea gradului de individualizare și diferențiere a învățării – acti-vitate diferenţiată individuală/pe grupe

·         Îmbunătățirea activităților metodice organizate în școală (frecvență, număr, calitate, activități demonstrative)

·         Premierea la sfârșit de an a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură

·         Creșterea cu minimum 10% a rezultatelor la olimpiadele și concur-surile școlare

·         Procent de promovare la examenul de evaluare națională în acord cu sau   peste media pe țară și pe județ

·         Accent pe activitățile de tip „learnig by doing” (învățarea prin prac-tică ), care îmbină învățarea prin experiență , practică cu rigoarea științifică (descoperire, studii de caz, jocul de rol).

BAZA MATERIALĂ  Programul de achiziționare a mijloacelor  mo-derne audiovizuale, a materialelor didactice în contextul digitalizării procesului educativ

 

·         Implicarea Asociației de Părinți în vederea achiziționării sistemelor de calcul

·         Identificarea calculatoarelor și a altor componente care trebuie înlo-cuite în laboratoarele de informatică

·         Identificarea sălilor de clasă în care este necesară îmbunătățirea bazei materiale

·         Achiziții de materiale didactice pentru toate ariile curriculare

·         Achiziţionarea  mijloacelor moderne audiovizuale, a materialelor didactice în contextul digitalizării procesului educativ

·         Dotarea compartimentelor funcționale  cu calculatoare

RELAȚII

SISTEMICE

ȘI COMUNITARE

Programul de asigurare a confortului și siguranței în unitatea școlară ·         Desfășurarea procesului educativ în condiții de siguranță, în scopul prevenirii infectării cu SARS-CoV 2

·         Dotarea sălilor de clasă cu dispozitive audio-video în scopul desfășu-rării orelor în regim online

·         Obținerea resurselor financiare de la Consiliul Local Baia pentru lu-crările de reparații necesare

·         Amenajarea sălilor de clasă în vederea creșterii gradului de confort și îmbunătățirii esteticii (mobilier școlar, tehnică audio-video, afișaj)

·         Creșterea gradului de utilizare a CDI- ului

·         Diminuarea reală a numărului de note scăzute la purtare pentru abateri disciplinare

·         Încheierea de parteneriate în vederea reducerii fenomenului de absen-teism şcolar şi prevenirea actelor de  violenţă

·         Consolidarea securității în școală prin eficientizarea sistemului de acces  în școală

 

 

 1. DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU PRIORITĂȚILE STRATEGICE

DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU PRIORITĂȚILE STRATEGICE

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021

PRIORITATE STRATEGICĂ I – Îmbunătățirea calității educației prin formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și modernizarea actului didactic;

Opțiuni strategice Resurse strategice Direcții de acțiune Rezultate
1. Stimularea activităţii de cer-cetare ştiinţifică şi pedagogică a cadrelor didactice;

2. Transformarea procesului în- văţării într-unul activ, antrenant şi atractiv pentru elevi.

3. Schimb de experienţă prin interasistenţe la orele de curs şi cele educative cu focalizare pe predare interactivă, căi de individualizare a învăţării.

4. Dotarea cu mijloace de învă-țământ și cu auxiliare curricu-lare aprobate de M.E.C. , extinderea fondului de carte al bibliotecii, dotarea cu tehnologie modernă.

5. Implicarea cadrelor didactice în ceea ce privește  școala online prin  transformarea materiei în programe de învățare digitală și elaborarea  de  lecții unde elevii primesc feedback în timp real.

– Resurse umane bine formate din punct de vedere profesional cu rezultate bune în procesul de învăţare-predare).

 

– Posibilităţi de formare în vederea utilizării platformelor online  prin programe de formare continuă;

-Mijloace didactice mo-derne:  PC-uri, lap-topuri,  videoproiectoa-re,

– Laboratoare şi cabinete moderne, bine dotate

– Valorificarea în practică a competenţelor de pre-dare a cadrelor didactice, centrate pe dezvoltarea

de competenţe cheie privind învățarea online, dobândite în urma programelor de formare continuă;

– Utilizarea platformei școlii scoalabaia.eu dar și a platformei de învățare Google Classroom

– Promovarea CDȘ axat pe formarea şi dez-voltarea competenţelor digitale şi de comunicare în limba română, limbi străine, de matematică, ştiinţe şi tehnologii;

– Pregătirea cadrelor didactice pentru descen-tralizarea curriculumului în vederea realizării unor planuri de învăţare individuală pentru fiecare elev, bazate pe dezvoltarea de competenţe, prin activităţi de aprofundare, diferenţiere, etc.

– Realizarea evaluării iniţiale şi finale a elevilor şi valorificarea rezultatelor acestora

– Prelucrarea metodologiilor şi programelor pentru examenele naţionale;

– Diversificarea ofertei educaţionale prin elabo-rarea CDȘ transdiciplinar;

– Act didactic de calitate prin utilizarea metodelor didactice moderne şi generalizarea mijloacelor TIC la toate disciplinele

– proces educaţional de calitate şi eficient, centrat pe competenţe şi pe nevoile educaţionale reale ale elevului;

– oferta educaţionala diversificată, modernă, atractivă şi relevantă;

– utilizarea platformelor de învățare în procent de 80%

– performanţă, rezultate bune la învăţătură, examene;

– creşterea procentului de promovabilitate la examenul de evaluare națională;

– rezultate la faza locală și judeţeană a olimpiadelor și concursurilor şcolare;

– creșterea numărului de mijloace didactice moderne.

 

 

PRIORITATE STRATEGICĂ II – Asigurarea unui management eficient, bazat pe entuziasm, motivare, implicare,

participare ;

 

Opțiuni strategice Resurse strategice Direcții de acțiune Rezultate
 

1. Construirea şi aplicarea unui management inovator, care să presupună manifestarea unui comportament organizaţional activ şi creativ, prin mobilizarea şi utilizarea eficientă a resurselor organizaţionale.

 

2.Asigurarea măsurilor de siguranță în școală pentru elevi, cadre didactice, părinți în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educativ în condiții de pandemie

 

3. Exprimarea la nivel organi-zaţional de noi competenţe şi atitudini, ce constau în promovarea creativităţii şi a iniţiativei, a spiritului de echipă şi a modelelor competitive.

 

4.Dezvoltarea unui climat de încredere – condiţie esenţială pentru eficienţa muncii în echipă.

 

 

 

 

 

 

 

Colaborare eficientă şi bazată pe parteneriat

 

 

 

 

 

– Cadre didactice care dovedesc potențial și disponibilitate;

 

– Proiectarea documentelor manageriale, plecând de la nevoile şcolii şi ale comunităţii dar și prin valorificarea resurselor existente

 

– Elaborarea și implementarea procedurii  de sistem privind implementarea măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS CoV și de organizare și  desfășurare a activităților didactice în anul școlar 2020-2021

 

– Implementarea reformei manageriale în toate domeniile majore pe baza valorilor promovate de şcoală, a unui sistem flexibil de circulaţie a informaţiei şi unei mari deschideri spre co-laborarea cu partenerii educaţionali

 

– Implementarea noilor programe de la cls. a   VIII-a

 

 

– Atribuirea de responsabilități și sarcini echi-librate; – delegarea de atribuții; – constituirea echipelor de lucru; – motivarea personalului

 

– Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale avându-se în vedere criteriile de competenţă profesională şi managerială, precum şi principiul lucrului în echipă;

– Documente manageriale și strategii de lucru corect elaborate pentru fiecare departament (management, resurse umane, curriculare/comisii metodice, comisii de lucru , CEAC, Comisia de Control Intern, secretariat, contabilitate, nedidactic)

– Implementarea măsurilor de siguranță în școală pentru elevi,cadre didactice, personal auxiliary, nedidactic și părinți în condiții de pandemie

– Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune printr-um management de calitate;

 

PRIORITATE  STRATEGICĂ III – Desfășurarea în condiții optime a  procesului educativ în situații de pandemie SARS-CoV 2

 

Opțiuni strategice Resurse strategice Direcții de acțiune Rezultate
1. Dezvoltarea unui climat de încredere și siguranță- condiţie esenţială în desfășurarea procesului educativ în condiții de pandemie

 

2. Implementarea  măsurilor de siguranță în școală pentru elevi, cadre didactice, părinți în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educativ în condiții de pandemie

 

3. Achiziționarea de dispozitive online în vederea desfășurării procesului educativ în scenariu hibrid sau în scenariu roșu

 

 

4. Adaptarea strategiilor di-dactice și a itemilor de evaluare la învățământul online

 

– Comunicarea perma –

nentă și  acordarea spri-jinului minimal  elevilor

de către cadre didactice

 

 

 

– Afișarea măsurilor de siguranță

 

 

 

 

 

– Asigurarea de dispo-zitive electronice în vederea realizării învă-țământului online

 

 

 

 – Instalarea în școală a dispozitivelor cu dezinfectant, amenajarea sălilor de clasă pentru implementarea distanțării sociale, instruirea elevilor în vederea păstrării măsurilor de siguranță

 

– Elaborarea unui plan de intervenție în cazul apariției cazurilor de Sars-CoV 2 în școală

 

– Elaborarea și implementarea procedurii  de sistem privind implementarea măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS CoV și de organizare și  desfășurare a activităților didactice în anul școlar 2020-2021

 

– Comunicarea eficientă cu părinții elevilor

 

– Implicarea școlii în proiecte europene în parteneriat cu Primăria Baia, I.S.J. Suceava și M.E.C.

– Colaborarea și implicarea tuturor factorilor decizionali

–   Identificarea resurselor materiale și umane ne-cesare inițierii și desfășurării activităților online

Procese verbale elevi

 

 

Plan de intervenție aprobat în C.A și discutat în C.P.

   

 

 

 

Implementarea procedurii de sistem

 

 

 

Ședințe cu părinții

 

 

Elaborarea de proiecte europene în parteneriat

 

PRIORITATE  STRATEGICĂ IV – Prevenirea abandonului școlar prin  promovarea conceptului de nonviolență și toleranță în cadrul școlii

 

Opțiuni strategice Resurse strategice Direcții de acțiune Rezultate
1. Asigurarea unei frecvențe regulate la cursuri a tuturor elevilor școlii

 

 

2. Promovarea conceptului de nonviolență și toleranță în rândul elevilor

 

 

3. Inițierea la nivel de școală a unr programe educative pentru prevenirea abandonului  școlar

 

 

4. Adaptarea strategiilor di-dactice și a itemilor de evaluare la posibilitățile de înțelegere ale elevilor pentru prevenirea eșecului școlar

– Asigurarea de dispozitive electronice în vederea realizării învățământului online

 

 

– Comunicarea perma –

nentă și  acordarea spri-jinului minimal  elevilor

de către cadre didactice care dovedesc potențial și disponibilitate;

 

 

– Remedierea rezultate-lor prin programe suplimentare

  –  Asigurarea unui mediu școlar incluziv prin integrarea tuturor copiilor de vârstă școlară și for-marea unei atitudini pozitive față de școală

 

– Comunicarea cu părinții elevilor prin vizite la domiciliu și adrese privind parcursul educational

 

– Colaborarea și implicarea tuturor factorilor decizionali

 

 

–   Identificarea resurselor materiale și umane ne-cesare inițierii și desfășurării programelor educative

 

 

– Măsurarea progresului privind nivelul cunoștin-

țelor, capacităților,  abilităților atitudinilor elevilor predispuși abandonului școlar

 

– Recuperarea elevilor care înregistrează absențe prin antrenarea capacităților și deprinderilor bine dezvoltate

 

   

 

Completarea de fișe individuale ale elevilor cu risc de abandon școlar

 

 

Aplicarea planurilor de remediere școlară și înregistrarea rezultatelor obținute

 

 

Reducerea cu 30% a cazurilor de abandon școlar

 

 

 

 

PRIORITATE  STRATEGICĂ V. Integrarea elevilor cu C.E.S. prin aplicarea de măsuri și planuri remediale în vederea instruirii diferențiate ;

 

Opțiuni strategice Resurse strategice Direcții de acțiune Rezultate
 

 

1.  Identificarea grupului țintă din cadrul fiecărui colectiv care necesită educație remedială

 

 

2.  Adaptarea programului și a curriculumului pentru dobândi-rea de către toți elevii a compe-tențelor minime, conform stan-dardelor educaționale, inclusiv parcursuri individualizate

 

 

 

3. Creșterea gradului de con-știentizare în rândul familiilor cu copii cu C.E.S. a importanței educației diferențiate

 

 

 

Planificări calenda-ristice adaptate

 

 

 

Planuri remediale vizate de CJRAE Su-ceava

 

 

 

 

Ședințe de consiliere realizate de educatori, învățători, diriginți

 

 

Realizarea de planificări adaptate pentru elevii cu C.E.S. la toate disciplinele

 

 

Realizarea de programe  de intervenție perso-nalizate  pentru fiecare elev cu C.E.S. și avizarea lor de către CJRAE Suceava

 

 

Aplicarea planurilor remediale realizate de către cadrele didactice

 

 

 

Realizarea de activități  de sprijin de către învățători/diriginți, cadre didactice

 

 

 

 

Realizarea de parteneriate cu C.J.R.A.E. Suceava în vederea susținerii parcursului școlar al elevilor cu C.E.S.

 

 

 

Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor cu C.E.S. și integrarea lor cu succes în colectivele de elevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITATE  STRATEGICĂ  VI  – Creșterea confortului și a siguranței în școală prin modernizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare;

 

Opțiuni strategice Resurse strategice Direcții de acțiune Rezultate
 

 

1. Dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor cu mobilier și aparatură audio-video

 

 

2. Sporirea siguranței elevilor prin eficientizarea activității personalului de pază și a accesului în unitate.

 

3. Elaborarea unui plan de siguranță în parteneriat cu Poliția Baia

 

 

3. Îmbunătățirea bazei materiale existente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Resurse umane specializate

 

 

– Dotare materială şi tehnologică bună calitativ

 

 

– Colaborare eficientă şi bazată pe parteneriat – cu autorităţile publice locale

 

 

–  Dorință de colaborare și cooperare

 

– Inventarierea tuturor lucrărilor necesare reamenajării şi modernizării spaţiilor şcolare şi spaţiilor auxiliare

 

– Inventarierea tuturor dotărilor existente la nivelul unităţii şcolare

 

– Elaborarea unei proceduri în ceea ce privesște accesul persoanelor străine în școală

 

– Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de obţinere (bugetul Primăriei Baia)

 

 

– Implementarea planului de siguranță

 

– Accesarea fondurilor, aplicarea la proiecte

 

– Reducerea numărului de

conflicte /stări tensionate

 

– Noi parteneriate educaţionale cu instituții și firme specializate;

 

– Asigurarea unui climat de confort și siguranță în unitatea de învățământ.

 

– Dotarea cu calculatoare și videoproiectoare a sălilor de clasă de la GPN Nr 1 Baia

 

– Mobilier școlar adecvat unei bune desfășurări a activității.

 

– Implicarea Consiliului repre-zentativ al părinților și a Asociației de părinți în identifi-carea de noi surse de finanțare

 

 

PRIORITATE STRATEGICĂ VII – Extinderea ofertei educaționale prin raportare la nevoile de dezvoltare personală a elevilor ;

 

Opțiuni strategice Resurse strategice Direcții de acțiune Rezultate
 

1. Adaptarea curriculumului şcolar la cerinţele comunităţii locale şi a nevoilor de dezvoltare personală a elevilor

 

 

 

2. Aplicarea unor strategii de învățare diferențiată pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și pentru cei cu nivel intelectual mai scăzut (dar nu cu dosar de CES)

 

 

3. Valorificarea elevilor capabili de performanţă în vederea participării lor la olimpiade şi concursuri școlare

 

 

 

 

 

 

 

 

– Resurse umane bine formate din punct de vedere profesional, cu multiple competenţe

 

 

 

 

– Rezultate bune la concursurile şcolare

(elevi şi cadre didactice)

 

 

 

– Analiza nevoilor comunității privind oferta educațională a școlii ;

 

 

– Popularizarea în comuna Baia  a ofertei educaționale a școlii

 

– Realizarea de CDȘ-uri atractive

 

–  Realizarea de activități școlare și extrașcolare bazate pe voluntariat , care să incite elevii la implicarea reală în viața comunității din care fac parte

 

– Parteneriate cu instituțiile din Baia, dar și din afara localității în vederea implicării elevilor și cadrelor didactice în activități diverse

 

– Introducerea în oferta educațională a unor opționale bazate exclusive pe opțiunile elevilor

 

– Afișe, pliante, materiale promoționale.

 

– Ameliorarea rezultatelor școlare ale elevilor cu dificultăți de învățare. Cunoașterea nivelului real al elevului și adaptarea la particularitățile sale

 

 

– Creșterea interesului elevilor pentru activitatea de performanță

 

 

 

 

 

 

PRIORITATE STRATEGICĂ VIII – Promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii ;

 

Opțiuni strategice Resurse strategice Direcții de acțiune Rezultate
 

1

 

 

Creșterea prestigiului  şcolii la nivelul

comunităţii locale, judeţene,

 

 

2.  Strategii eficiente de marketing educaţional

 

 

 

3. Obținerea de rezultate bune și foarte bune de către elevii școlii la examenele naționale

 

 

 

 

 

 

 

 

– Resurse umane foarte bine pregătite şi formate

 

 

– Elevi motivaţi, implicaţi, dis-ciplinaţi

 

 

– Parteneriat Școală-Familie cu părinţii elevilor

 

 

 

– Participări la la concursurile olimpiadele judeţene,

 

– Website-ul  școlii

 

– Revista şcolii

 

 

 

– Îmbunătățirea imaginii site-ului școlii

 

 

– Organizarea Zilei  Școlii – 6 decembrie 2020 în condiții de

 

 

– Popularizarea exemplelor de bună practică

 

– Organizarea de activități dedicate celebrării Centenarului

 

– Amenajarea unor panouri de popularizare a rezultatelor obţinute și a exemplelor de bună practică din școală

 

 

Stabilirea de programe de pregătire suplimentară

 

– Cunoaşterea evenimentelor din viaţa şcolii

 

 

– Creșterea numărului de elevi

 

 

–  Articole în revista şcolii

 

–  Rezultate  bune în procesul de învăţare-predare (elevi şi cadre didactice)

 

  – Rezultate bune la examenele naţionale: procent în acord/ peste media județului

 

 

 

 

 

 

 

X . ȚINTE STRATEGICE

 

Ținta strategică nr. 1 Asigurarea unui management eficient, proactiv, bazat pe entuziasm, motivare, implicare, participare

Ținta strategică nr. 2 Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, orientat spre performanță.

 

Ținta strategică nr. 3 Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare a educabililor la educație prin integrarea elevilor cu C.E.S. în spiritul incluziunii

 

Ținta strategică nr. 4 Asigurarea accesului personalului din școală la formarea continuă corespunzătoare utilizării tehnologiei și a resurselor educaționale deschise

 

Ținta strategică nr. 5 Dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin activități extracurriculare și prin  activități de transfer de bune practici.

 

Tinta strategică nr. 6   Optimizarea strategiei de promovare a imaginii şcolii

 

Ținta strategică nr. 7  Desfășurarea în condiții optime de siguranță a  procesului instructiv – educativ în contextual provocărilor generate de pandemia  SARS-CoV 2

 

 

XI . OBIECTIVE  GENERALE

 

 1. Creşterea calităţii şi eficienţei procesului de predare – învățare – evaluare în toate compartimentele sale: frecvență, conținut, calitate, progres școlar prin modernizarea abordării învățării  și prin îmbunătățirea rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale 2021
 2. Asigurarea egalităţii de şanse prin sporirea accesului la educație și susţinerea financiară a elevilor din categoriile dezavantajate
 3. Adaptarea ofertei educaționale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu și lung
 4. Modernizarea bazei materiale a școlii
 5. Dezvoltarea parteneriatului educaţional, şcoală – părinţi – administraţia locală, în vederea susţinerii procesului educaţional.
 6. Orientarea şi consilierea elevilor în vederea stabilirii traseului educațional al acestora
 7. Desfășurarea procesului educativ în condiții de pandemie SARS-CoV 2 prin implementarea condițiilor de siguranță a elevilor și cadrelor didactice

 

XII. OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENII FUNCȚIONALE : CURRICULUM, RESURSE UMANE, BAZA MATERIALĂ,  RELAȚII SISTEMICE ȘI COMUNITARE

CURRICULUM

 – Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare

– Utilizarea platformelor online în vederea îmbunătățirii competențelor informatice ale cadrelor didactice și elevilor

– Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor

– Utilizarea de soft educaţional adecvat curriculumului şcolar

– Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educaționale inter- și transdisciplinare, pe competenţele-cheie

– Obținerea performanțelor la olimpiade și concursuri școlare;

RESURSE UMANE

– Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar

– Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficientizarea activităţii

– Asigurarea accesului la formarea continuă și perfecţionarea cadrelor didactice: grade didactice, formare continuă obligatorie, formări prin CCD, mentorat, educație permanentă,

– Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe

– Valorificarea experienţei pozitive în colaborarea echipei manageriale – CEAC

– Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă

– Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ

– Promovarea elevilor cu rezultate deosebite și a cadrelor didactice care au asigurat pregătirea acestora.

 

BAZA MATERIALĂ

– Gestionarea eficientă a resurselor existente și conservarea patrimoniului școlar

– Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte şi prin atragerea de fonduri de la  comunitatea  locală, ca urmare a adaptării  ofertei de şcolarizare la nevoile acesteia

– Amenajarea estetică a holurilor

– Dotarea cu mijloace didactice audio-video

RELAȚII  SISTEMICE ȘI COMUNITARE  

– Dezvoltarea proiectelor educaționale prin promovarea unor activităţi educative formale şi nonformale având ca scop dezvoltarea educaţiei interculturale, antreprenoriale, civice, pentru sănătate, promovarea egalizării şanselor;

– Consolidarea colaborării cu Primăria şi Consiliul Local, Poliţia, ONG-uri, sindicat, în vederea asigurării unui mediu şcolar atractiv, sigur şi funcţional;

– Încurajarea iniţiativelor de tip voluntariat  ale elevilor

– Promovarea școlii în comunitate, mass-media.

 

 

PLAN OPERAȚIONAL

AN ȘCOLAR 2020 – 2021

 1. Domeniul funcţional: MANAGEMENT INSTITUŢIONAL

Obiective specifice :

– Eficientizarea activităţii manageriale printr-un management participativ

– Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor stabilite

– Implementarea  măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV și de organizare și  desfășurare a activităților didactice în anul școlar 2020-2021 în siguranță

– Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe

– Optimizarea relaţiei şcoală – familie – comunitate

– Crearea condiţiilor optime de studiu pentru elevii din unitatea de învăţământ

– Îmbunătăţirea activităţii compartimentelor funcţionale

– Transmiterea informaţiilor şi actelor normative emise de MEC sau alte instituţii tuturor cadrelor didactice

I.1. PROIECTARE/ORGANIZARE

Nr.

crt.

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și de performanță
1. Întocmirea raportului de analiză a activității pentru anul școlar 2019-2020 Director

 

Septembrie-octombrie 2020 Rapoarte de analiză cadre didactice/comisii/

Date statistice

Raport de analiză a activită-ții anului școlar 2019-2020
2. Elaborarea planului managerial anual şi a celui operaţional pentru anul şcolar 2020-2021

Elaborarea graficului unic de monitoriza-re și control

Elaborarea planului managerial pentru activităţi educative școlare și extrașcolare

Director

Consilier educativ

Septembrie-octombrie

2020

Plan managerial al ISJ Suceava

Precizări MEC și ISJ

Planul managerial şi planuri operaţionale
3. Elaborarea graficului şi a tematicii CA şi CP Director

Membrii

Septembrie-octombrie

2020

Date analitice

Rapoarte

Graficul şi tematica CA şi CP
4. Întocmirea graficului de serviciu pentru cadre didactice  la nivel de şcoală Director

Responsabil serviciul pe școală

septembrie

2020

Orarul școlii Graficul serviciului  pe școală
5. Constituirea catedrelor/comisiilor de lucru şi completarea acestora cu noi membri Director septembrie 2020 – Decizii interne Decizii Catedre/Comisii
6. Refacerea organigramei  școlii Director

CEAC

septembrie 2020 Organigrama refăcută
7. Elaborarea de proceduri în vederea efici-entizării activităţii în general , conform OMEN 600/2018

Elaborarea graficului de control

Director

Comisie CEAC

an școlar 2020-2021 Legislaţie specifică, acte normative Implementarea  proceduri-lor elaborate
8. Realizarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022 Director

Consiliul de administrație

noiembrie 2020 Legislaţie specifică, acte normative ale MEN, statistici efectuate de școală Schiţa proiectului de şcolarizare
9. Realizarea proiectului de încadrare cu personal didactic pentru anul şcolar 2021-2022 Director

Consiliul de administrație

Ianuarie 2021-februarie 2021 Legislaţie specifică, acte normative ale  MEN Schiţa proiectului de încadrare
10. Supunerea spre dezbatere a ROI pentru modificări şi completări Director

Responsabil Comisie

Septembrie 2020 ROI anterior

ROFUIP

Legislaţia actuală

ROI reactualizat
11. Elaborarea planului de măsuri şi a planu-lui operaţional pentru asigurarea securită-ţii elevilor, prevenirii şi combaterii vio-lenţei şcolare Director

Responsabil Comisie prevenirea violenței

Septembrie-octombrie

2020

Legislaţie specifică Plan operaţional pentru anul şcolar 2020-2021
12. Creşterea eficienţei activităţii de Consilie-re şi orientare prin:

– realizarea de parteneriate și implicarea în proiecte educaționale

– acţiuni de consiliere a elevilor şi părinţilor

Consilierul  educativ

Educatorii

Învățătorii

Diriginţii

An școlar 2020-2021 Documente

informative, metodologii, date statistice anterioare, fişe psihopedagogice

Nr. activităţi de informare şi consiliere

Diseminarea activităților în școală și în comunitate

13. Analizarea cauzelor care determină unele abateri disciplinare şi stabilirea de măsuri şi acţiuni care să elimine aceste fenomene Director

Comisia de abateri disciplinare, Comisia de prevenire a violenței

Semestrial Date, probleme identificate

ROI

ROFUIP

Acţiuni efectuate
14. Încheierea contractului educaţional  învățător/diriginte -părinte-elev Director

Învățători/Diriginți

Septembrie 2020 Contracte educaționale Parteneriate educaţionale

eficiente

15. Elaborarea raportului de analiză a rezulta-telor evaluării iniţiale şi finale şi elaborarea planului de măsuri  în scopul ameliorării rezultatelor şcolare Director

Responsabil Comisie Curriculum

Responsabil CEAC

Cadre didactice

octombrie 2020

 

iunie 2021

Rapoarte de analiză la nivelul catedrelor meto-dice discutate în C.P.

Date statistice

Rapoartele evaluării iniţiale şi finale întocmite pe comi-sii metodice

Planuri de măsuri  imple-mentate

16. Organizarea acţiunilor legate de începerea și sfârșitul anului şcolar în condiții de pandemie Director

 

septembrie

2020

iunie 2021

Cadre didactice, elevi, părinți

Reprezentanți Consiliul Local

Deschiderea și închiderea festivă a anului şcolar
17. Alegerea  comitetului reprezentativ al  părinţilor  la nivelul şcolii Director

Responsabil Lectoratul cu părintii

Cadre didactice, înv, dirigințiu

Septembrie 2020 Comitetele de părinți Elaborarea planului mana-gerial anual al Comitetului de părinți al școlii
18. Efectuarea raportărilor către ISJ şi

MEC

Director

Secretar

Conform solicitărilor Situaţii statistice Raportări la termen
19 Elaborarea raportului anual privind starea și calitatea învățământului pentru anul școlar 2020-2021 Director  iulie 2021 Situații școlare la sfârșit de an

Rapoarte anuale ale comisiilor permanente

Raportul de analiză
20 Organizarea examenului de simulare a Evaluării Naționale  la clasa a VIII-a Director

Comisie examen desimulare a E. N. cl. a VIII-a

martie 2021 Elevi

Comisie examen desimulare a E. N. cl. a VIII-a

Realizarea raportului simulării examenului de E.N.
21. Organizarea în bune condiții a examenelor naționale la cls. a II-a, a IV-a a VI-a și a VIII-a Director

Comisie examene naționale

mai-iunie 2021 Elevi

Comisie examen

Realizarea rapoartelor și a planurilor de măsuri ame-liorative
20. Organizarea activităților cu ocazia sărbătoririi Zilei Școlii ”Nicolae Stoleru” Baia în condiții de siguranță pentru toți cei implicați Director

Consilier educativ

Cadre didactice

Comitetul reprezentativ al părinților

Asociația de părinți a școlii, Elevi

6 decembrie

2020

Calendar activități

 

Activități cultural artistice

Articole în presa locală

Articole în revista școlii Caleidoscop

21 Organizarea activităților specifice sărbătoririi zilei de 14 decembrie – 153 de ani de la Lupta de la Baia Director

Consilier educativ

Cadre didactice

Comitetul reprezentativ al părinților

Asociația de părinți a școlii

Elevi

 

 

14 decembrie 2020

Program activități Parteneriat cu Primăria Baia

Activități cultural artistice

Articole în presa locală

Articole în revista școlii Columna

22 Organizarea activităților specifice sărbătoririi evenimentului ”Hora de la Baia ” – mai 2021 Director

Consilier educativ

Cadre didactice

Comitetul reprezentativ al părinților

Asociația de părinți a școlii

Elevi

mai 2021 Program activități Parteneriat cu Primăria Baia

Activități cultural artistice

Articole în presa locală

 

23 Organizarea activităților specifice sărbătoririi evenimentului ”Festivalul Baia – file de istorie  ” – 15 august 2021 Director

Consilier educativ

Cadre didactice

Comitetul reprezentativ al părinților

Elevi

august 2021 Program activități Parteneriat cu Primăria Baia

Simpozion de istorie

Articole în presa locală

 

 

I.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE

Nr.

crt.

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și de performanță
1. Monitorizarea desfășurării optime  a procesului instructiv – educativ

 

Director

Cadre didactice

Comisia C.E.A.C.

Permanent Elevi

Cadre didactice

Rapoarte semestriale discutate în C.P., C.A., C.E.A.C.
2. Monitorizarea gradului de respectare a legislaţiei în vigoare Director

Responsabilii comisiilor şi catedrelor

Semestrial Legislaţia în domeniu Gradul de respectare a legislaţiei M.E.N.
3. Monitorizarea activităţii comisiilor metodice și a comisiilor de lucru din școală Director

Responsabili comisii metodice

Responsabilși comisii de lucru

Lunar Portofoliile comisiilor metodice

Portofoliile comisiilor de lucru

Fiecare responsabil de comisie metodică a realizat rapoarte de monitorizare Existența fișelor de monitorizare

Procese verbale ședințe CP și CA

4 Monitorizarea activității Comisiei S.C.I.M. Director

Secretar comisie

Responsabili SCIM

Semestrial

 

Dosarul Comisiei S.C.I.M

Registrele riscurilor

Analiza riscurilor

Programul de dezvoltare S.C.I.M.

 

Raportul anual S.C.I.M.

5. Monitorizarea activităţii educative  școlare și extrașcolare Director

Consilierul educativ

Comisia diriginţilor

Semestrial Programul activităţilor educative 2020-2021 Număr de activităţi  educa-tive organizate la nivel de școală  (nr. de participanți)

Premii obținute la concur-surile școlare

6. Monitorizarea aplicării planurilor reme-mediale întocmite după aplicarea teste-lor inițiale Director

Responsabili comisii metodice

 

Lunar Fișe de asistențe la ore Îmbunătățirea rezultatelor la învățătură ale elevilor
6. Monitorizarea aplicării noilor programe școlare la clasa a VIII-a Director

Responsabili arii curriculare

Semestrial

Anual

Planificări calendaristice

Proiecte de lecție

Număr de asistențe la ore

Fișe de asistențe la ore întocmit

e

7. Monitorizarea întocmirii și implemen-tării planurilor remediale întocmite în urma susținerii examenelor de simulare a evaluărilor naționale (cl. a VIII-a) și a evaluărilor naționale la cls. a II-a, a IV-a , a VI-a și a VIII-a Director

Responsabili comisii metodice

Comisia C.E.A.C.

Semestrul II al anului școlar 2020-2021 Rapoarte evaluări

Planuri de măsuri  ame-liorative

Implementarea planurilor de măsuri

Creșterea promovabilității la examenele naționale

8. Monitorizarea implicării în activitățile extrașcolare a Asociației de părinți Director

Asociația de părinți

Semestrial Plan anual al Asociației de Părinți Achiziții realizate pentru școală din fondurile Asociației de părinți
9. Coordonarea unui program de mentorat pentru cadrele didactice debutante Director

Responsabili comisii metodice

Anual Fișe de asistențe la ore Plan de mentorat

Fișe activitate debutanți

10. Evaluarea corectă, parţială şi finală a activităţii fiecărui compartiment de muncă: didactic, didactic auxiliar  (secr-cretariat, contabilitate, bibliotecă)nedi-dactic prin analize semestriale şi anuale.

Pe bază de portofolii se evaluează acti-vitatea cadrelor didactice în vederea acordării calificativelor anuale,  a grada-ţiilor de merit,

Director

 

Ședințe C.A

Ședințe C.P

 

Reprezentantul  sindicatului

Semestrial

 

 

 

 

Anual

Dovezi ale activităţii didactice, rapoarte de autoevaluare, colegiale, fişele posturilor

Portofolii cadre didactice

 

100 % calificative de Foarte Bine

 

 

Număr de gradații de merit

 

11. Monitorizarea parcurgerii materiei, a absenteismului și a abandonului școlar Director Lunar Dovezi ale activităţii didactice, rapoarte lunare Reducerea abandonului școlar prin vizite la domi-ciliul elevilor cu numeroa-se absențe
12. Monitorizarea cadrelor didactice debutante Director Lunar Fișe de asistență la ore Întocmirea unui plan de mentorat al cadrelor didactice debutante
13.
Stimularea cadrelor didactice cu o activitate profesională deosebită și    şi recomandarea acestora pentru implica-rea rea în diferite activităţi şi premierea lor     lor.
Director

C.A.

Sem. II Resurse financiare bugetare și extrabugetare Premierea a cel puțin 3 cadre didactice pentru rezultate deosebite

 

 1. Domeniul funcţional: CURRICULUM

Obiective specifice :

– Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare

– Utilizarea platformelor online în vederea îmbunătățirii competențelor informatice ale cadrelor didactice și elevilor

– Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor

– Ofertarea unui curriculum la decizia școlii diversificat și atractiv realizat prin consultarea elevilor și părinților

– Utilizarea de soft educaţional adecvat curriculumului şcolar

– Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educaționale inter- și transdisciplinare, pe competenţele-cheie

– Obținerea performanțelor la olimpiade și concursuri școlare;

 

II.1. PROIECTARE/ORGANIZARE

Nr.

crt.

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și de performanță
1. Întocmirea rapoartelor de analiză a activităţii instructiv-educative pentru anul şcolar 2019-2020 la nivelul unității de învățământ, a catedrelor/comisiilor Director

 

Responsabilii de catedre/comisii

septembrie 2020 Raportări, date statistice, programe de activităţi Rapoarte de analiză a activităţii ale catedrelor/comisiilor metodice
2. Întocmirea schemelor orare pe clase şi a orarului pentru toate formele şi ciclurile de învăţământ Director

Comisia Curriculum, Comisie orar

septembrie 2020 Planuri cadru

Proiectul de încadrare

Scheme orare

Orarul şcolii adaptat curbelor de efort

3. Întocmirea planificărilor calendaristice anuale, semestriale, pe unităţi de învăţare Director

Responsabilii de catedre

Cadre didactice

septembrie –octombrie 2020 Programele şcolare Planificări individualizate
4. Proiectarea unităţilor de învăţare, întocmirea schiţei lecţiei Cadre didactice Semestrul I Programele şcolare

Manuale şcolare

Proiectările unităţii de învăţare

Schiţe de lecţii

5. Redactarea documentelor comisiilor  permanente la nivelul școlii

Alcătuirea portofoliilor comisiilor permanente la nivelul școlii

Responsabilii de catedre/comisii Septembrie-octombrie 2020 Date actuale,  regulamente,metodologii

documente legislative

Documentele din portofoliul comisiilor permanente
6. Cunoaşterea şi respectarea actelor norma- tive, a legislaţiei şcolare, a precizărilor MEC Director

 

Pe tot parcursul anului școlar Note informative, precizări ISJ Suceava,

MEN, legislaţia şcolară

Gradul ridicat de aplicare a legislației școlare
7. Parcurgerea sistematică a programelor şcolare, analiza stadiului parcurgerii programelor şcolare în comisii şi catedre Comisia Curriculum

Comisia CEAC

semestrial Planificări

calendaristice, condica de prezenţă, caietele elevilor

Rapoarte cu privire la stadiul parcurgerii programelor şcolare discutate în C.A. și C.P.
8. Adaptarea strategiilor didactice în funcţie de particularităţile individuale şi de grup ale elevilor precum şi de cerinţele specifice disciplinelor de învăţământ prin:

– îndrumarea elevilor în învăţarea individuală şi de grup

– organizarea de asistenţe, interasistenţe, prezentarea concluziilor cu stabilirea unor măsuri ameliorative

Directori

Responsabilii înv.primar,

gimnazial

 

Cadre didactice

Permanent Ghiduri metodice

Materiale didactice

Proiectele unităţilor de învăţare

Programe de pregătire suplimentară

Planuri de remediere

Rezultatele învăţării

9. Utilizarea unor metode didactice active participative cu grad înalt de participare şi motivare a elevilor Cadre didactice Permanent Materiale didactice

Lecţii interactive

Creșterea promovabilității la cls. V-VIII
10. Utilizarea unor mijloace de învăţământ moderne, performante, variate, antrenante pentru elevi, astfel încât procesul didactic să fie centrat pe elevi, pentru a stimula comportamentul creativ Cadre didactice Permanent Mijloace de învăţământ caracteristice fiecărei discipline

Auxiliare curriculare

Softuri educaţionale

Aplicarea de chestionare în rândul elevilor și interpretarea acestora
11. Folosirea în principal a unor strategii evaluative criteriale sau prin obiective: – utilizând instrumente de evaluare tradiţionale şi alternative

– ponderea probelor orale, scrise şi practice să fie adecvată disciplinei şi obiectivelor propuse

Responsabilii de catedre

Fiecare cadru didactic

Permanent Proiectările unităţilor de învăţare, ghiduri metodice, auxiliare curriculare Bancă de instrumente de evaluare
12. Notarea ritmică a elevilor Fiecare cadru didactic

Responsabil notare ritmică

Permanent Instrumente de evaluare Nr. de note/elev în

conformitate cu

ROFUIP

13. Organizarea unor concursuri şcolare,

Participarea la sesiuni de comunicări şi referate, simpozioane

Echipa managerială Responsabilii de catedre

Comisia Curriculum

Conform

calendarului

Logistică Număr de concursuri organizate
14. Pregătirea evaluărilor  naționale II, IV, VI și a examenului la cl. a VIII-a  prin stabi-

lirea unui program de pregătire suplimentară și a organizării unor simulări

Director

Cadre didactice

Comisia pentru curriculum

Pe parcursul anului școlar Programele şcolare pentru examenele naţionale

Metodologia de

organizare şi desfăşurare

Programe de pregătire

Grafice de pregătire

Rezultate obținute la simulări

15. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare în concordanţă cu obiectivele programului educativ la nivelul unităţii şcolare Director

 

Consilierul educativ

Conform calendarului activităților Programul activităţilor educative Promovarea activităților în revista școlii, pe site-ul școlii și în mass-media
16. Elaborarea  propunerilor de discipline opţionale şi elaborarea programelor  CDȘ pentru anul școlar 2021-2022 Cadrele didactice Comisia pentru curriculum februarie  2021 Criterii de elaborare a unui opțional Oferta disciplinelor

opţionale

Programele disciplinelor opţionale

17. Utilizarea unor metode și tehnici în activitatea educativă care să sporească motivația elevilor pentru dezvoltarea personală Cadre didactice

Consilier educativ

Permanent Fișe de lucru diferențiat

Fișe de consiliere

Creșterea motivației elevilor pentru dezvoltare personală
18. Monitorizarea aplicării noilor programe școlare la clasele a V-a, a VI-a ,a VII-a și în special la clasa a VIII-a Director

Responsabili arii curriculare

Semestrial

Anual

Planificări calendaristice

Proiecte de lecție

Număr de asistențe la ore

Fișe de asistențe la ore întocmite

 

II.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE

Nr.

crt.

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și de performanță
1. Verificarea documentelor de  încheiere a situaţiei şcolare Director

Secretar

Responsabil Comisie Curriculum

septembrie 2020 Subiecte probe scrise şi orale, borderouri de corectare şi examinare Dosare complete
2. Verificarea periodică a stadiului de parcurgere a programelor şcolare Comisia Curriculum

CEAC

Lunar Fişe de parcurgere a programelor şcolare Note de constatări
3. Verificarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale Director

 

septembrie – octombrie 2020 Planificări calendaristice

Programe şcolare planuri cadru

Gradul de respectare a programelor şcolare
4. Monitorizarea aplicării planificărilor diferențiate pentru elevii cu C.E.S. Director

Responsabil Comisie Curriculum

anul școlar 2020-2021 Planificări calendaristice adaptate Asistențe la ore
5. Monitorizarea şi îndrumarea cadrelor didactice prin asistenţe la ore Director

Responsabilii de catedră

Semestrial Planificări, proiectări Fişe de asistență Aprecieri referitoare la orele asistate
6. Monitorizarea ritmicităţii notării Director

Comisia pentru

notare ritmică

CEAC

Lunar Cataloage Rapoarte întocmite
7. Monitorizarea şi coordonarea pregătirii examenelor naţionale şi a olimpiadelor şcolare Comisia pentru

curriculum

CEAC

Echipa managerială

Semestrial Programe de pregătire Rezultatele concursurilor şi olimpiadelor

Date statistice

8. Evaluarea rezultatelor învăţării cu scop de orientare şi optimizare a învăţării – Evaluare iniţială cu caracter prognostic – Evaluare curentă pe tot parcursul anului şcolar cu caracter preponderent formativ

– Evaluare sumativă la sfârşit de capitol, de semestru

– Evaluarea are ca scop:

– cunoaşterea nivelului comportamental cognitiv iniţial

– verificarea gradului de atingere a obiectivelor

– reglarea proceselor de formare a elevului

– ameliorarea rezultatelor învăţării – stabilirea unui program de educaţie remedială

 

Fiecare cadru didactic

 

 

Responsabilii de arii curriculare

 

 

 

Director

 

 

Septembrie-octombrie 2020

 

 

 

 

 

 

 

Februarie 2021

și conform planificării proprii

 

 

Teste de evaluare

 

 

 

Ghiduri, auxiliare curriculare, proiectările unităţilor de învăţare

Instrumentele de evaluare utilizate

 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte de analiză a rezultatelor evaluării

9. Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la evaluările iniţiale, curente şi sumative, examene, concursuri şcolare Comisia pentru curriculum

CEAC

Semestrial Interpretarea rezultatelor la teste

Fișe de progress

Aplicarea planurilor reme-diale

Rapoarte Comisia Curriculum și CEAC prezentate  în CP/CA

10. Ameliorarea rezultatelor evaluării iniţiale şi finale în cadrul CP şi elaborarea unui plan de acţiune pentru ameliorarea rezultatelor şcolare Comisia pentru

curriculum

CEAC

octombrie 2020

ianuarie 2021

Rapoarte de analiză a rezultatelor evaluării iniţiale şi finale Plan de acţiune pentru ameliorarea rezultatelor învăţării
11. Încurajarea şi popularizarea experienţei pozitive Director Permanent Exemple de bună practică Nr. de cadre didactice implicate activ în  activități extrașcolare
12. Motivarea cadrelor didactice de a publica articole şi lucrări de specialitate, de a participa la schimburi de experienţă şi de bune practici etc. Director Permanent  Exemple de bună practică Diseminarea articolelor și lucrărilor în ședințe ale comisiei metodice, C.P.

Nr. de articole, lucrări publicate

13. Premierea elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină Director

Cadre didactice

Sfârşitul anului şcolar Sponsorizări, donaţii, resurse extrabugetare Premii, diplome
14. Popularizarea în comună și în localitățile limitrofe a activităților școlii și a ofertei educaționale 2021-2022 Director

Cadre didactice

Semestrul al II-lea Afișe, pliante, Realizarea planului de școlarizare

 

 

III. Domeniul funcţional:  RESURSE UMANE

Obiective specifice :

– Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar

– Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficientizarea activităţii

– Asigurarea accesului la formarea continuă și perfecţionarea cadrelor didactice: grade didactice, formare continuă obligatorie, formări prin CCD, mentorat, educație permanentă,

– Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe

– Valorificarea experienţei pozitive în colaborarea echipei manageriale – CEAC

– Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă

– Perceperea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ

– Promovarea elevilor cu rezultate deosebite și a cadrelor didactice care au asigurat pregătirea acestora.

 

III.1. PROIECTARE/ORGANIZARE

Nr.

crt.

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și de performanță
1. Realizarea unei analize de nevoi privind formarea continuă în unitatea școlară Director

Responsabil formare continuă

Octombrie 2020 Analiza de nevoi

Oferta CCD ”George Tofan ” Suceava

Raport al Comisiei de formare continuă
2. Elaborarea formularelor tip de raportare (electronic şi tipărite) şi a altor formulare (situaţia absenţelor, situaţia elevilor, analiza activităţii instructiv-educative , opţiunile elevilor pentru teze, analiza rezultatelor evaluării iniţiale, fişe de interese ale educabililor,  fişe cu evoluţia performării claselor etc.)  

Director

Cadre didactice

 

Comisie Curriculum

Permanent Legislaţie Analize obiective ale rezultatelor elevilor

 

Fișe de progres

3. Elaborarea proiectului de încadrare cu personal didactic pentru anul şcolar 2021-2022 Director

 

Ianuarie-februarie 2021 Legislaţia specifică, acte normative  M.E.C. Încadrarea în normele aprobate de I.S.J.Suceava
4. Reactualizarea bazei de date privind evidenţa personalului didactic referitor la vechime, grad didactic, participarea la stagii de perfecţionare Director

Responsabilul  comisiei de perfecționare

noiembrie 2020 Dosarele personale

Portofoliile cadrelor didactice

Bază de date cu cadre didactice care trebuie să se formeze anul acesta școlar
5. Asigurarea personalului de predare, repar-tizarea orelor, a învăţătorilor şi diriginţi-lor.

Definitivarea situaţiei încadrării  prin organizarea de concurs la nivel de școală

Director

Consiliul de Administrație

 

septembrie 2020 Proiectul de încadrare, legislaţia

specifică, decizii de numire

Gradul de acoperire a

normelor cu personal

calificat

6. Organizarea claselor de elevi, desemnarea reprezentanţilor în Consiliul Elevilor Învățători

Diriginţi

Director

Comisia diriginților

septembrie 2020 -Cataloage

– Alegeri pentru Consiliul Elevilor

Responsabilizarea elevilor

prin desemnarea a cel puțin 5 elevi în C.E.

7. Asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a informaţiilor prin:

– Platforma Google Classroom

– acces online la site-ul şcolii

– acces la internet prin wireless

– difuzarea unor note informative cu pri-vire la legislaţia în vigoare

Director

Informatician

Permanent – Sistem informatic

– Website școală

Utilizarea de către elevi și cadre didactice a informa-țiilor oferite de rețeaua wireles
8. Pregătirea temeinică a cadrelor didactice pentru ore, în ceea ce priveşte cunoştinţe-le de specialitate, psihopedagogice, meto-dica predării, domeniul evaluării rezulta-telor învăţării Director

Comisia CEAC

Fiecare cadru didactic

Permanent Literatură de specialitate Creșterea ratei de promo-vabilitate

Adaptare curriculară pentru elevii cu deficiențe de învă-țare

9. Perfecţionarea tehnicii didactice, a practi-cii şi deprinderilor de lucru, creşterea ca-pacităţii de creaţie şi inovaţie didactică prin participarea la:

– simpozioane, conferinţe, workshop-uri, sesiuni de comunicări, strategii de forma-re continuă şi dezvoltare personală

– forme de perfecţionare prin programe de reconversie profesionale, cursuri maste-rale

– examenele pentru acordarea gradelor di-dactice – schimburi de experienţe între ca-drele didactice la nivelul catedrelor, şcolii sau între şcoli

 

Director

 

Comisia pentru dezvoltare profesională

 

Cadre didactice

 

Responsabilii de catedre

Permanent  

 

– Lecții deschise, interactive

 

– cursuri de formare organizate în școală

Numărul cadrelor didactice implicate în activităţile de perfecţionare

 

 

Creșterea nr. de cadre didactice cu gr. didactic I sau II

10. Participarea cadrelor didactice la consfătuirile pe specialităţi şi activităţile metodice organizate la nivelul şcolii şi cercurilor metodice zonale Director

Fiecare cadru didactic

septembrie-octombrie 2020 – grafice consfătuiri

– grafice cercuri metodice

Diseminarea informațiilor în cadrul Consiliilor profesorale
11. Elaborarea la nivelul Comisiei Curriculum și CEAC a fişelor de lucru, a instrumentelor de evaluare etc. Cadre didactice

 

Responsabili Curriculum și CEAC

Permanent Literatura de specialitate, manuale şcolare, auxiliare curriculare, variante de subiecte examene naţionale Bancă de fişe, instrumente de evaluare la nivelul școlii
12. Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi formativ-educative: cercuri pe discipline, vizionări de filme, spectacole, excursii tematice, concursuri, vizite etc. Responsabilii de catedre Conform graficului activităților extrașcolare – Planificarea activități-lor Realizarea de activităţi diverse, interesante
13. Realizarea unor investigaţii sociologice Director

Responsabil C.E.A.C.

Semestrial Chestionare Interpretări, dezbateri în C.E.A.C. și C.A.
14. Sprijinirea şi consilierea cadrelor didac-tice referitor la mişcarea personalului didactic în anul școlar 2020-2021 Director

Comisia de mobilitate

Permanent Metodologia mişcării

personalului didactic

Nr. de cereri/dosare depuse la școală
15. Creşterea ponderii personalului didactic cu performanţe deosebite Director

Cadre didactice

Permanent Criterii de calitate, rapoarte Creșterea numărului gradaţiilor  de merit
16. Şcolarizarea tuturor copiilor de vârstă şcolară prin acţiuni ca:

– integrarea în învăţământul de masă a copiilor cu CES

– reintegrarea elevilor cu eşec şcolar – atragerea familiei şi altor factori cu rol educativ în activităţile şcolare

– prevenirea tendinţelor de abandon şcolar

Director

 

Cadre didactice

 

Permanent Suport de

specialitate, ajutoare materiale şi financiare pentru elevii cu C.E.S.

Nr. elevi integraţi, reintegraţi şi recuperaţi
17. Implicarea elevilor la întărirea ordinii şi disciplinei, la diversificarea activităţilor extraşcolare cu efecte pozitive în educaţia şi formarea elevilor  

Director

Consiliul elevilor

Permanent Participarea elevilor la actul decizional
18. Completarea fişelor posturilor cu atribuții specifice Director

 

septembrie 2020 Fişele posturilor, legislaţia în vigoare Număr de fişe completate
19. Elaborarea de măsuri privind diminuarea absenteismului prin consiliere psihopedagogică a elevilor aflați în situație de risc Director

Diriginți

Permanent Fișe de consiliere, rapoarte Diminuarea numărului de absențe

 

III.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE

Nr.

crt.

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și de performanță
1. Evaluarea personalului unităţii de învăţământ Director

CA, CEAC

Responsabilii de catedre

Septembrie 2020 Fişe de autoevaluare şi evaluare colegială Rapoarte argumentative, dovezi Calificative de Foarte Bine acordate cadrelor didactice

 

 

 

2. Verificarea zilnică a prezenţei

personalului, precum şi a prezenţei la ore a elevilor

Profesorul de serviciu

Cadrele didactice

Zilnic Condica de prezenţă

Registrul de procese-verbale

Cataloage și agende personale

Condica de prezență completată la zi  
3. Evaluarea personalului nedidactic Director

C.A.

Decembrie 2020 Fișele de autoevaluare Calificativele obținute
4. Monitorizarea etapelor procesului de mişcare a personalului didactic Director

Comisia de mobilitate

Semestrul al II-lea, cf. calenda-rului Mișcării personalului Calendarul şi metodologia mişcării

personalului didactic

Cadre didactice informate

Cereri depuse la secretariatul școlii

5.
Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional prin Consiliul pentru Curriculum, Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral
Director

Cadre didactice

Anual Procesele verbale de la consiliul profesoral şi consiliul de administraţie Decizii luate prin implica-rea tuturor cadrelor didac-tice
6. Dezbaterea în consiliile profesorale a problemelor ridicate de implementarea reformei în învăţământ cu referiri precise la: programe, manuale, curriculum local, evaluare, managementul clasei, siguranţa

elevilor, violenţa şcolară, ROI, proiecte educaţionale

Director

Cadre didactice

 

Semestrial Tematica CP

Documente

specifice

Intervenții în C.P.

Materiale prezentate

7. Monitorizarea desfășurării în școală a unui curs de formare cu credite Director

Responsabil formare continuă

Noiembrie 2020 Formator CCD Suceava

Formator Info Educația Iași

Portofolii

Formarea  a cel puțin 15 de cadre didactice
8. Evaluarea impactului formării cadrelor didactice asupra procesului educativ Director

Responsabil formare

Cadre didactice

Mai 2021 Formator CCD Suceava

Portofolii

Diseminarea efectelor directe ale participării cadrelor didactice la cursuri de formare în evoluția profesională

 

III. Domeniul funcţional:  BAZA  MATERIALĂ

Obiective specifice :

Gestionarea eficientă a resurselor existente și conservarea patrimoniului școlar

– Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte şi prin atragerea de fonduri de la  comunitatea  locală, ca urmare a adaptării  ofertei de şcolarizare la nevoile acesteia

– Amenajarea estetică a holurilor

– Dotarea cu mobilier, cu  mijloace didactice audio-video în vederea desfășurării orelor online (camera video, laptopuri, tablete)

 

 

 

III.1. PROIECTARE/ORGANIZARE

Nr.

crt.

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și de performanță
1. Finalizarea igienizării şcolii, a reparaţiilor necesare, repararea mobilierului şcolar, în vederea bunei functionări a procesului educative

Amenajarea sălilor de clasă cu mobilier pentru desfășurarea cursurilor în condiții de siguranță

Amenajarea holurilor  școlilor pentru distanțare socială

Dotarea sălilor de clasă cu dispensere cu dezsinfectant

 

 

Director

 

Administrator de patrimoniu

 

 

Administrator  financiar

 

 

 

august – septembrie

2020

Materiale de igienizare, reparaţii

 

Fonduri bugetul propriu

 

 

 

 

Începerea în bune condiții a anului școlar

2. Amenajarea sălilor de clasă Cadre didactice Permanent Materialele necesare Amenajarea tuturor claselor

din corpurile de școală

3. Asigurarea documentelor şcolare: cataloage, registre, acte de studii, registre matricole etc. Director

Secretar

septembrie 2020 Plan de necesar Documentele şcolare existente în dotare
4. Asigurarea manualelor şcolare şi efectua-rea comenzilor pe clase şi pe discipline de învăţământ Responsabilul cu manualele şcolare

Diriginţii

Cadrele didactice

septembrie 2020 Necesarul de manuale şcolare Manuale distribuite

Manuale comandate

5. Derularea programelor

guvernamentale sociale: „Corn și lapte”, „Euro 200”

Director Conform graficului Documente justificative Creșterea nr. de elevi care beneficiază de programele guvernamentale sociale
6. Întocmirea proiectului de buget, de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 Director

Contabil

noiembrie 2020 Buget

Legislaţie

Proiectul de buget, de venituri şi cheltuieli
7. Realizarea proiectelor privind nevoile instituţiei în ceea ce priveşte lucrările de reparaţii curente, investiţii, Director

CA

noiembrie 2020 Legislaţie, necesar de materiale, manoperă Adrese înaintate primăriei Baia în vederea obținerii fondurilor necesare  pentru reparaţii, investiţii,
8. Asigurarea eficienţei bibliotecii în pregă-tirea elevilor şi cadrelor didactice prin: îmbogăţirea fondului de carte , asigurarea utilizării fondului de carte realizarea evi-denţei stricte a cititorilor, a ritmului de solicitare a cărţilor Director

Bibliotecar

Permanent Necesarul de cărţi

Fişe de împrumut

Creșterea nr. de cititori, a nr. de volume

Activități realizate la C.D.I.

9. Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului Director

Profesori de serviciu

Elevi de serviciu

Personal  nedidactic

Permanent Legislaţie Proceduri de gestionare a situaţiilor de criză

Instructaje, norme S.S.M. şi P.S.I.

10. Achiziționarea și dotarea unor săli de clasă cu  camere audio-video care să permită desfășurarea orelor online Director

Administrator  financiar

 

Semestrul  I Legislație în vigoare

Resurse financiare proprii și extrabugetare

Impulsionarea procesului educativ prin utilizarea de mijloace audio-video
11. Achiziționarea de mobilier pentru dotarea G.P.N. 1 și G.P.N. 2 Baia Director

Contabil

Consiliul Local

Semestrul II Resurse financiare proprii și extrabugetare Înlocuirea mobilierului vechi, deteriorat

 

III.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE

Nr.

crt.

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și de performanță
1. Consilierea părinţilor privind documen-tele necesare acordării rechizitelor , a cal-culatoarelor prin programul ”Euro 200” Director

Comisia pentru acordarea rechizitelor

Comisia ”Euro 200”

septembrie-octombrie 2020

mai 2021

Legislaţie

Proceduri specifice

Acordarea de rechizite pentru 50% din elevii școlii

 

2. Verificarea calităţii lucrărilor de reparaţii şi de igienizare efectuate Director

Administrator de patrimoniu

01-10 septembrie 2020 Conform normelor  de calitate

 

Autorizaţii de funcţionare
3. Monitorizarea întocmirii proiectului de buget pentru anul financiar 2021 Director

Contabil

noiembrie 2020 Conform procedurilor în vigoare Avizarea proiectului de buget în C.A.
4. Monitorizarea întocmirii planului de achiziții pentru anul financiar 2021 Director

Contabil

noiembrie-decembrie 2020 Conform procedurilor în vigoare Realizarea achizițiilor în conformitate cu bugetul alocat
5. Monitorizarea realizării inventarului  pentru anul 2020 Director

Contabil

decembrie 2020 Conform fișelor de inventar și procedurii de inventariere Realizarea corectă a invent-tarului
6.
Negocierea favorabilă a contractelor de

sponsorizare şi obţinerea fondurilor extrabugetare.

Director

Părinți

Cadre didactice

anual Resurse extrabugetare Finanțarea unor activități extrașcolare
7. Monitorizarea bugetară trimestrială și comunicarea ei în C.P. și C.A. Director

Contabil

trimestrial Buget Execuții bugetare trimestriale

 

 1. Domeniul funcţional: RELAȚII SISTEMICE ȘI COMUNITARE  

Obiective specifice :

– Dezvoltarea proiectelor educaționale prin promovarea unor activităţi educative formale şi nonformale având ca scop dezvoltarea educaţiei interculturale, antreprenoriale, civice, pentru sănătate, promovarea egalizării şanselor;

– Consolidarea colaborării cu Primăria şi Consiliul Local, Poliţia, ONG-uri, sindicat, în vederea asigurării unui mediu şcolar atractiv, sigur şi funcţional;

– Încurajarea iniţiativelor de tip voluntariat  ale elevilor

– Promovarea școlii în comunitate, mass-media.

IV.1. PROIECTARE/ORGANIZARE

Nr.

crt.

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și de performanță
1. Elaborarea programului managerial al activităţii educative pe componente educative pentru anul şcolar 2020 – 2021 Director

Consilier educativ

Septembrie-octombrie 2020 Propuneri Program managerial
2. Elaborarea tematicii orelor de dirigenţie Comisia diriginţilor septembrie 2020 Ghiduri, materiale ajutătoare, internet Programul orelor de dirigenţie/clase
3. Încheierea protocoalelor de colaborare cu instituţiile statului, administraţia locală, poliție, dispensar, ONG-uri, unităţi de învăţământ, etc. Director

Consilier educativ

Permanent Protocoale de parteneriat

Acorduri

Realizarea de activități în parteneriat benefice pt. elevi și cadre didactice
4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative în funcţie de nevoile educative ale colectivelor de elevi şi în concordanţă cu priorităţile în educaţie la nivel local, judeţean şi naţional Consilier educativ

Comisia diriginţilor

Conform graficului Programul educativ 2020-2021

Propunerile elevilor şi părinţilor

Număr de activităţi  educa-tive atractive organizate
5. Antrenarea elevilor în proiecte cultural-artistice, sportive, ecologice, de educaţie civică şi de promovare a sănătăţii cu respectarea normelor de protecție Director

Consiliul educativ

Conform graficului Programul educativ Creșterea activităților de voluntariat în care se implică elevii școlii
6. Participarea elevilor la diferite activităţi competiţionale  Cadrele didactice Conform calendarului În funcţie de specificul concursurilor Numărul de concursuri, statistici, rezultate
7. Organizarea și participarea la concursuri locale, judeţene, regionale, naţionale Director

Echipele de proiect

Permanent Calendar activităţi Realizarea unui panou cu diplome
8. Antrenarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative extrașcolare prin intermediul  Asociației Părinților Director

Diriginţi

Asociația de părinţi

Permanent Calendar activităţi Activități comune școală-părinți
9. Organizarea activităţilor pentru consilierea carierei, orientare şcolară şi profesională Director

Diriginți cl. a VIII-a

Permanent Materiale specifice Înscrierea elevilor la licee performante din Fălticeni sau Suceava
10. Realizarea unor proiecte educative şcoală – comunitate Director

Consilier educative

Cadre didactice

Anual Materiale specifice Diseminarea în comunitate a proiectelor derulate
11. Elaborarea, organizarea şi desfăşurarea programului Săptămâna „Şcoala Altfel ” Director

Consilier educative

Responsabilii de comisii metodice

februarie-martie 2021 Propuneri ale elevilor, cadrelor didactice,

părinţi

Diversificarea ofertei de activități în scopul atragerii elevilor
12. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu părinţii la nivelul tuturor claselor şi pe școală unde se vor prezenta:

– Procedura de sistem privind implemen-tarea măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS CoV și de organiza-re și  desfășurare a activităților didactice în anul școlar 2020-2021

– Metodologiile examenelor naţionale şi admiterea în învăţământul liceal

– Oferta educaţională, consultarea în legătură cu stabilirea ofertei CDŞ

Modalităţi de eficientizare a relaţiei şcoală – părinţi

Măsuri pentru dezvoltarea bazei didactico – materiale

 

 

Director

 

Educatori

 

Învățători

 

Diriginţi

 

 

septembrie 2020

 

semestrial

 

 

 

 

 

Februarie 2021

 

 

Planificări în cadrul Lectoratelor cu părinții

 

Propuneri ale părinților

 

 

Creșterea implicării părinților în activitatea școlii

 

Diversificarea ofertei CDȘ

 

 

 

13. Promovarea imaginii instituţiei prin:

Revista Columna

Site-ul şcolii

Articole în cotidienele locale

Director

Cadre didactice

Comisia de promovare a imaginii școlii

Permanent Rapoarte de analiză Date statistice

 

Activităţi educative organizate

Revista proprie, site-ul şcolii, articole, interviuri
14. Promovarea ofertei educaţionale – marketing educaţional Director

 

Aprilie-mai 2021 Date statistice

Rezultate

Activităţi intrate în tradiţia şcolii

Ofertă educaţională

Pliante, interviuri cu elevi şi părinţi, marketing publicitar
15. Organizarea a Zilei  Școlii pe 6 decembrie 2020

 

 

Organizarea Zilei Porților Deschise

 

Coordonator de proiecte și programe educative

 

Director

Cadre didactice

Elevi, părinți

 

Decembrie 2020

 

 

Aprilie 2021

Afișe, materiale publicitare Donarea fondurilor stranse in urma valorificarii produselor lucrate de elevi unor familii aflate in dificultate

Promovarea imaginii școlii în comunitate

16 Organizarea de activități în vederea sarbătoririi istoriei României Coordonator de proiecte și programe educative

Director

Cadre didactice, elevi

Noiembrie –

Decembrie 2020

 

Ianuarie 2021

Festivitati

Expozitie dedicata Centenarului si Sarbatorilor de iarna

Participarea unui nr. mare de cadre didactice si elevi

Diseminarea in comunitate prin implicarea parintilor si comunitatii locale

17. Organizarea unor manifestări educative, cultural-artistice, cu prilejul sărbătorilor ocazionate de serbări comunitare : Tradiții și obiceiuri de Crăciun , Hora de la Baia, Festivalul  ”Baia-file de istorie” Director

Consilierul educativ

Cadre didactice

Elevi

 

decembrie 2020

mai 2021

august 2021

Programe artistice

 

Corul școlii

 

Premierea elevilor participanti

 

Promovarea imaginii școlii în comunitate

 

 

IV.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE

Nr.

crt.

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și de performanță
1. Monitorizarea şi coordonarea aplicării programului educativ Director

Consilier educativ

Permanent Calendarul

activităţilor

Implicarea a 80 % dintre elevii școlii în activități educative
2. Monitorizarea aplicării proiectelor educative şi de parteneriat locale, regionale, naţionale Director

Consilier educativ

Permanent Programe de activităţi Număr de proiecte implementate
3. Coordonarea diseminării  informațiilor

pentru elevi, părinţi şi cadre didactice privind programele educative derulate

Director

Consilier educativ

Permanent Mijloace de diseminare Gradul de diseminare a informaţiilor
4. Monitorizarea şi evaluarea articolelor din media Director

 

Permanent Revista presei Număr de articole
5. Controlarea şi evaluarea derulării proiectelor educative pe tot parcursul desfăşurării lor Consilier educativ Conform graficelor Raportări, dovezi Număr de parteneriate, rapoarte
6. Premierea elevilor pentru rezultatele foarte bune înregistrate la olimpiade și concursuri Director

Membrii C.A.

Consiliul local Baia

1 iunie 2021 Premii

Diplome

Număr de premii acordate
7. Coordonarea și monitorizarea parteneriatelor încheiate Director

Consilier educativ

Permanent Documentație parteneriate Derularea activităților  cf. parteneriatelor încheiate
8.
Invitarea reprezentanţilor comunităţii locale la activităţile festive ale şcolii-deschiderea anului şcolar, ziua şcolii, serbări şcolare.
Director

Consilier educativ

Semestrial Invitații speciale Implicarea activă a autori-tăților locale în școală
9. Continuarea parteneriatului cu Fundația F.A.R.A. Director

Coordonator F.A.R.A.

Cadre didactice

 

Annual Sală de clasă special amenajată

Elevi

Îmbunătățirea rezultatelor la învățătură a elevilor la cl. I-IV participanți la progra-

mele FA.R.A.

10. Monitorizarea activității Asociației de Părinți Director

Asociația de părinți

Semestrial Plan managerial al Asociației Implicarea în activitatea extrașcolară a școlii

 

Director,

 prof. POTLOG MARIA ROXANA