ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ”NICOLAE STOLERU” BAIA LOC. BAIA JUD.SUCEAVA

STR.NICOLAE STOLERU NR.1 tel/fax 0230544600

e-mail:nstoleru1scoala@gmail.com

Nr. 1077/27.07.2020

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA ŞI

CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AN ŞCOLAR 2019-2020

SEPTEMBRIE 2020

 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate întocmite de responsabilii comisiilor metodice , precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2019-31.08.2020.

Activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului Managerial precum şi a Planului Operaţional elaborate pentru atingerea obiectivelor propuse pentru anul şcolar 2019-2020.

Coordonarea activităţii a fost asigurată de directorul şcolii și de Consiliul de Administrație . Ca personalitate juridică Şcoala Gimnazială ”Nicolae Stoleru”  Baia a cuprins Școala Gimnazială Nr. 2  Baia , G.P.N.  Nr. 1 Baia şi G.P.N.  Nr. 2 Baia. Activitatea educativă s-a desfăşurat în 7 grupe de grădiniţă, 13clase de învăţământ primar şi 11 clase de învăţământ gimnazial.

Pentru anul şcolar 2019-2020 proiectarea managerială s-a realizat pornindu-se de la analiza mediului intern şi extern al unităţii. S-a ţinut cont de structura unităţii, resursele materiale din şcoală precum şi de mediul extern, în speţă situaţia actuală din învăţământ.

După analiza SWOT s-au identificat punctele tari şi punctele slabe ale unităţii, iar apoi oportunităţile şi ameninţările la adresa unităţii şcolare.

 1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE
·        Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu res-pectarea legislaţiei în vigoare şi cu reglementările M.E.C., cuprinse în regulamentele şi metodologiile specifice;

·         personal didactic calificat în proporţie de  99%

·         numeroase cadre titulare care au grade didactice II şi I

·         derularea în şcoală a unor proiecte şi programe educaţionale

·         relaţiile interpersonale (profesor-profe-sor,prof.-elev, prof.-părinţi, conducere -profesori) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimu-lativ

·         spaţii şcolare corespunzătoare desfăşu-rării în bune condiţii a procesului educativ

·         existenţa laboratoarelor funcţionale din școală

·        derularea programului F.A.R.A. pentru copiii cu situaţie materială precară

·        finalizarea lucrărilor la proiectul de reabilitare prin P.N.D.L. în valoare de 10 000 de lei pentru Școala Nr. 2 Baia în proporție de 90%

·        populatia şcolară în scădere ;

·        dotarea insuficientă cu aparatură tehnică necesară desfăşurării în bune condiţii a procesului educativ

·        colaborarea slabă cu familiile unor elevi cu probleme de disciplină

·        desfășurarea cursurilor elevilor de la Șc. Gimn. Nr. 2 Baia după amiază în spațiul Școlii N.Stoleru Baia

·        abandon școlar : 6 elevi

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
·        identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice

·        CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate

·        informarea şi formarea corpului profesoral asupra

ü metodelor moderne practicate în sistemul de învăţământ

ü evaluării performanţelor şcolare

ü asigurarea îmbunătăţirii calită-

ţii procesului instructiv-educa-tiv şi de pregătire în vederea creşterii şanselor de orientare socio-profesională şi a dezvol-tării capacităţilor de învăţare permanentă

ü varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de  C.C.D. Suceava

ü întâlnirile frecvente între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii, orele de consiliere săptămânale cu părin-ţii, proiecte și parteneriate în

special la înv. preşcolar şi primar)

ü disponibilitatea unor cadre didactice de pentru desfăşurarea de ore suplimentare cu elevii şcolii în vederea pregătirii examenelor naţionale

ü parteneriate cu comunitatea locală (dispensar, poliţie, biserică

·        scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (perfecţionare, activităţi extra-curriculare,)

·        criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară ; acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev, profesor-părinte cât şi în performanţa şcolară a elevilor

·        administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare datorită inexistenţei unui buget adecvat nevoilor şcolii

·        insuficienta educaţie a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare

 

 

 1. Management Educaţional

 

Obiective urmărite:

– Eficientizarea activităţii manageriale printr-un management participativ

– Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor stabilite

– Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe

– Optimizarea relaţiei şcoală – familie – comunitate

– Crearea condiţiilor optime de studiu pentru elevii din unitatea de învăţământ

– Îmbunătăţirea activităţii compartimentelor funcţionale

– Transmiterea informaţiilor şi actelor normative emise de MEC sau alte instituţii tuturor cadrelor didactice

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE
·        proiectarea activităților din școală în conformitate cu Planul managerial și cu analiza activității din anul școlar precedent;

·        elaborarea documentelor proiective  ( tematica  și  planurile  de activități la Consiliul profesoral, Consiliul de administrație, comisiile metodice,  precum și la comisiile de lucru );

·        colaborare eficientă între directorul școlii și responsabilii de comisii meto-dice din școală

·        elaborarea Graficului de asistenţe la ore și a Graficului de control și monitori-zare;

·         aplicarea la nivelul școlii a politicilor educaționale ale MEC de către toate cadrele didactice (Planurile cadru, programe școlare, manuale avizate, ordine, metodologii etc.) ;

·         asigurarea fluxului de informaţii dintre ISJ Suceava şi şcoala noastră precum si dintre scoala coordonatoare si structura (Școala Nr. 2 Baia );

·        fișele postului sunt personalizate pe fiecare categorie de personal didactic/nedidactic/ didactic auxiliar;

·        funcționarea consiliului de administrație prin responsabilizarea fiecărui membru

·        comisiile metodice sunt constituite ca structuri submanageriale prin apartenența la aria curriculară;

·        realizarea Raportului anual de evaluare interna, R.A.E.I.;

·        buna funcționare a  comisiilor meto-dice;

 

·        colaborarea uneori deficitară dintre responsabilii comisiilor metodice și de lucru cu cadrele didactice în privința colectării documentelor;

·        neimplicarea unor membriai comisiilor de lucru la realizarea obiectivelor şi a activităţilor specifice ;

·        implementare deficitară a  planu-rilor de îmbunătăţire la compar-timentele unde au fost disfuncţii;

·        spațiu neadecvat pentru clasele care învaţă în corpul de grădiniţă

 

 

 

III. CURRICULUM

 

Obiective urmărite:

 

– Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare

– Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor

– Utilizarea de soft educaţional adecvat curriculumului şcolar

– Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educaționale inter și transdisciplinare, pe competenţele-cheie

– Obținerea performanțelor la olimpiade și concursuri școlare;

 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE
·        informarea, formarea, consilierea și monitorizarea cadrelor didactice pri-vind aplicarea curriculum-ului  scolar în scopul adaptării demersurilor didac-tice de predare-învățare –evaluare centrate pe elev ;

·        interesul manifestat de marea majori-tate a cadrelor didactice pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ

·        ofertă educațională diversificată

·        monitorizarea clasei pregatitoare, pri-vind aplicarea curriculum-ului și adap-tarea copiilor la cerințele programului;

·        monitorizarea clasei a VII-a privitoare la aplicarea noului curriculum ( aplicarea noilor programe )

·        programe de pregătire pentru concursuri, competiții  școlare raportat la nevoile reale ale elevilor,în funcție de particularitățile de vârstă ale acestora ,aspirații,etc;

·        program de pregatire pentru elevii

capabili de performanţă

·        program de pregătire a elevilor claselor a VIII-a pentru examenul de evaluare națională ;

·        asigurarea consilierii individuale sau de grup a tuturor elevilor din clasa a VIII-a, în vederea stabilirii opțiunilor pentru admiterea în liceu sau școli profesio-nale,  în conformitate cu rezultatele școlare, aptitudinile, interesele și aspi-rațiile acestora;

·        parcurgerea integrală a materiei conform  programelor școlare ;

·        folosirea strategiilor formative pentru realizarea învățării centrate pe elev;

·        utilizarea laboratorului de informatică;

·        administrarea, analiza și statistica tes-telor inițiale la toate ciclurile de învăţământ

·        insuficienta susţinere din partea unor cadre didactice a activităţilor extracurriculare

·        lipsa organizarii unor evenimente de promovare, evidentiere si de compensare a elevilor si cadrelor didactice cu performante deosebite;

·        multi elevi cu dizabilitati (C.E.S.) fara documente de la medicii  specialisti ;

·        puţine ore de consiliere individua-la organizate pentru elevii prove-niţi din medii dezavantajate, cu situatii de eşec scolar, frecvenţa scazuta sau abandon  si probleme psihocomportamentale

·        Accesul limitat al cadrelor didacticede a participa la cursuri de formarecontinuă;-

·        Conservatorismul unor cadredidactice privind aspecte cum sunt:centrarea pe nevoile elevilor,utilizarea metodelor active de predare,

 1. Resurse materiale

 

Obiective urmărite:

 

– Gestionarea eficientă a resurselor existente și conservarea patrimoniului școlar

– Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte şi prin atragerea de fonduri de la  comunitatea  locală, ca urmare a adaptării  ofertei de şcolarizare la nevoile acesteia

– Amenajarea estetică a holurilor

– Dotarea cu mijloace didactice audio-video

 1. Resurse materiale

 

În anul şcolar 2019-2020, pe parcursul au fost realizate o serie de achiziţii:

– videoproiectoare cu suport+ecrane de proiectie             – 5 buc

-multifunctional                                                               – 2 buc

– mobilier școlar (50 scaune, mese +6 catedre)                                                          – – 7 catedre GPN 1

– 30 scaune grădiniță

– 2 flipcharturi

– 2 laptopuri

– 3 dulapuri cab. lb.română

– 4 dulapuri Șc. Gimn. Nr. 2

– masa+scaune cancelarie Șc. Gimn. Nr. 2

– covoare gradiniță                                                       – 4 buc

– materiale sportive       – 10 mingi

– mochetă Vectra sală de sport Baia 2

– materiale fizica

– atlase biologie

– busole geografie

– table                                                                                     – 2 buc.

– calculatoare+monitoare                                                   – 1 buc

– 10 scaune tapițate

-investitii-din fonduri de la Primărie, din care:                                111.777  lei

 • Reabilitare Gradinița Nr.1 Baia                                 457  lei
 • Documentație pt. obținerea avizului S.U.

Gradinita nr.1 Baia                                                      33.320  lei

Au fost realizate lucrări de reparații și întreținere la toate corpurile școlii în timpul vacanței de vară.

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE
·        alocarea sumei de 111.777 lei de către Primăria Baia la investiţii,

·        realizarea igienizării sălilor de grupă şi a sălilor de clasă

·        asigurarea combustibilului necesar în-călzirii pe timp de iarnă a unităţilor şcolare

·        Disponibilitatea autorităților locale de a sprijini unitatea de învățământ

 

·        lipsa avizelor și autorizaţiilor I.S.U

·        lipsa autorizației sanitare pentru GPN Nr.2

·        spaţii inadecvate în localul grădiniţei pt. cls. I-IV

·        insuficient mobilier nou  pentru sălile de clasă

 

 

Baza materială

Unitatea şcolară funcţionează în 9 clădiri, spaţiu suficient pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a procesului de învăţământ.

Şcoala Nicolae Stoleru  Baia

 

Corp principal  (1 etaj) – suprafaţă 1080 m2

Corp B  – suprafaţă 296 m2

GPN. Baia 1 – suprafaţă 944 m2

Atelier   – suprafaţă 279 m2

Sera         – suprafaţă 75 m2

Grup sanitar – suprafaţă 61 m2

Centrală termică – 71 m2

Şcoala Nr. 2  Baia

 

Corp principal  – suprafaţă 386 m2

Corp GPN – suprafaţă 88 m2

 

Şcoala Gimnazială Nicolae Stoleru  Baia este dotată cu :

Laborator de informatică: 2

Cabinet de limba română: 2

Cabinet matematică : 2

Cabinet limbi modene : 1

Cabinet istorie-geografie: 2

Săli de educaţie fizică: 2

Teren de sport: 2

Săli de clasă:  11 – Şcoala Nicolae Stoleru Baia şi 5 Şcoala Nr. 2 Baia

Săli de grupă (grădiniţă) – 2  GPN Nicolae Stoleru Baia şi 3 GPN Nr. 2 Baia

Biblioteci : 1

C.D.I. – 1

Dotări prin programe guvernamentale:

 1. Rechizite Şcolare: beneficiari elevii şcolii în proporţie de 30%
 2. Programul ”Lapte şi corn” :

Beneficiari preşcolari:  127

Beneficiari elevi:  430

 1. Manualele şcolare au fost asigurate în proporţie de 70 % deficienţe înregistrân-

du-se la limbile moderne (franceză,  engleză) dar şi la cls. II şi IV

 

 1. RESURSE UMANE

 

Obiective urmărite:

 

– Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar

– Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficientizarea activităţii

– Asigurarea accesului la formarea continuă și perfecţionarea cadrelor didactice: grade didactice, formare continuă obligatorie, formări prin C.C.D., mentorat, educație perma-nentă,

– Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe

– Valorificarea experienţei pozitive în colaborarea echipei manageriale

– Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă

– Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ

– Promovarea elevilor cu rezultate deosebite și a cadrelor didactice care au asigurat pregătirea acestora.

Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

 

La începutul anului şcolar 2019-2020 statul de funcţii al şcolii a cuprins următorul personal:

 • Personal didactic: 44
 • 7 educatoare: – 5 GPN Nr. 1 Baia

– 2 GPN Nr. 2 Baia

 • 13 învăţători – 9 Şcoala ”Nicolae Stoleru” Baia

– 4 Şcoala Nr. 2  Baia

 • 24 profesori
 • Personal didactic auxiliar: : –  secretară

– 1 contabilă

– 1 administrator de patrimoniu

– 1 bibliotecar

 • Personal nedidactic: 11 –  din care 9 cu normă întreagă şi 2 cu jumătate de

normă

Situaţia statistică a cadrelor didactice:

An şcolar Cadre didactice Titulari Suplinitori calificaţi Suplinitori necalificaţi Debutanţi Definitivat Gr. II Gr. I
2019-2020

 

44 34 9 1

 

7 5 10 22

 

Populaţia şcolară

 

 1. Preşcolari: 127: – 93 – G.P.N. Nr. 1 Baia

– 34 – G.P.N. Nr. 2  Baia

 1. Învăţământul primar = 251: – 190 Şcoala ”Nicolae Stoleru” Baia

–   61 Şcoala Nr. 2 Baia

 1. Învăţământul gimnazial = 177 : – 120 Şcoala ”Nicolae Stoleru” Baia

–   57 Şcoala Nr. 2  Baia

 

 

 

Procesul instructiv-educativ

 

REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ: ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

 

Şcoala ”Nicolae Stoleru” Baia

 

Clasa Înscrişi Rămaşi Promovaţi   Corigenţi Plecat/venit Situație neîncheiată
1ob. 2ob. 3ob. Plecat/venit Abandon şcolar Situaţie la

învăţătură

CP. 24 24 24 2 plecați/2veniți
I A 18 17 17 1 plecat
I B 21 21 21
II A 17 17 17 1plecaț/1venit
II B 23 22 22 1 plecat
III A 19 19 19
III B 25 24 24 1 elev decedat
IV A 16 14 14 2 plecați
IV B 25 25 25
TOTAL 188 185 185 8 plecați/3veniți

 

 

Şcoala Nr. 2 Baia

 

Clasa Înscrişi Rămaşi Promovaţi Corigenţi Plecat/venit Situație neîncheiată
1ob. 2ob. 3ob.   Abandon şcolar Situaţie la

învăţătură

CP. 14 14 14
II 17 18 18 1 venit
III 14 12 12 2 plecați
IV 18 17 16 1 plecat
TOTAL 63 61 61 1venit/3plecați

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ: ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

 

Şcoala ”Nicolae Stoleru” Baia

 

Clasa Înscrişi Rămaşi Promovaţi Corigenţi Situație neîncheiată
1ob. 2ob. 3ob. Veniți/

plecați

Abandon școlar Situaţie la

învăţătură

VA 22 23 23 1 venit
V B 14 14 13 1plecat
VI A 17 18 18 1 venit
VI B 14 14 13 1
VII 18 18 17 1
VIII A 17 17 17
VIII B 18 18 17 1
TOTAL 120 121 118 2veniti/1plecat 3

 

 

Şcoala Nr. 2 Baia

 

 

Clasa Înscrişi Rămaşi Promovaţi Corigenţi Situație neîncheiată
1ob. 2ob. 3ob. Veniți/

plecați

Abandon școlar Situaţie la

învăţătură

V 12 11 11 1 plecat
VI 14 13 13 1 plecat
VII 13 13 12 1
 VIII 18 18 16 2
TOTAL 57 55 52 2 plecați 3

 

 

Elevi promovaţi pe medii:   2019-2020  :

 

Învăţământ primar                   Suficient                Bine               Foarte bine

27                          47                     136

 

 

Învăţământ gimnazial               5 – 6,99                7 – 8,99              9 – 10

12                         72                      86

6 elevi cu situație neîncheiată – repetenți

Promovabilitate :  100 % nivel primar

                              98 % nivel gimnazial

 

Aceste procente reflectă în mare parte interesul ridicat al elevilor dar şi al părinţilor faţă de şcoală în general şi de procesul educativ în special. Există progrese în ridicarea nivelului la învăţătură, combaterea mediocrităţii şi creşterea performanţelor şcolare în rândurile unor elevi.

Printre cauzele înregistrării unor rezultate slabe la învăţătură se numără:

– lipsei motivaţiei învăţării

– situaţia socio-economică precară a numeroase familii

– neimplicarea familiei în viaţa şcolii

– dificultăţi bugetare

– numeroşi părinţi plecaţi în străinătate

– copii în plasament familial cu grave deficienţe intelectuale

– slaba implicare a autorităţilor  naţionale în rezolvarea problemelor din învăţământ

FRECVENȚA ELEVILOR – SITUAŢIA ABSENŢELOR ÎN ANUL ȘCOLAR   2019 – 2020

ABSENȚE 2019-2020
 

TOTAL

primar 380
gimnaziu 4850
MOTIVATE primar 234
gimnaziu 820
NEMOTIVATE primar 146
gimnaziu 4030

 

 

ANALIZĂ SWOT

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE
·        elaborarea planului de scolarizare  con-form analizei si diagnozei precum si a legislatiei in vigoare;

·        încadrarea 99 % cu personal didactic calificat; cresterea numarului cadrelor didactice titulare;

·        informarea cadrelor didactice cu privire la mobilitatea personalului didactic in conformitate cu legislatia in vigoare;

·        eficienta crescuta a activitatilor de formare continuă la nivelul comisiilor metodice, a colectivelor de catedra si a cercurilor pedagogice ;

·        asigurarea  conditiilor necesare  pentru inscrierea , pregatirea si obtinerea exa-menelor de definitivat si grade didac-tice ; astfel în anul școlar 2019-2020 au avut inspecții :

·        – pt. definitivat : Horobeț Ștefan, Franciuc Anca

·        – pt. gradul II:  Niga Alexandru,

·        derularea programului FARA pt. elevi din familii dezavantajate economic

–   participarea la cursuri acreditate sau aprobate de M.E.C. :

– prof. Potlog Roxana: TIC în curriculumul școlar, Nonviolența-metode alternative în educație,

·        slaba preocupare pentru cunoaşterea mediului familial al elevilor de către unii învăţători şi diriginţi

·        lipsa orelor de pregătire suplimen-

tară  pt. elevii cu rezultate slabe la învăţătură

·        procesul educativ nu este realizat la clasă în mod diferenţiat aşa cum s-ar impune

·

 

 1. RELAŢII COMUNITARE

 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE
·        stabilirea impreuna cu reprezentantii autoritatilor locale a prioritatilor de dezvoltare a scolii sub aspectul investitiilor si lucrarilor de reparatii curente;

·        atragerea de fonduri extrabugetare prin programul fundatiei,, Fara’’-program de ajutorare al elevilor cu situatie materiala precara;

·        atragerea de fonduri pentru sarbatorile de iarna de la Primăria Baia

·        participarea unor parinti la activitatile extracurriculare si extrascolare in special la ciclul primar;

·        colaborarea buna cu reprezentantii pa-rintilor din Consiliul de administratie;

·        acord de parteneriat cu diverse scoli din tara pentru desfasurarea unor concur-suri si programe interjudetene, natio-nale si internationale;

·        – participarea tuturor cadrelor didactice la Ziua Școlii , 6 decembrie 2019

·        acord de parteneriat cu Poliția Baia, Biserica şi  cu Dispensarul Baia;

·        lipsa implementării programelor de cooperare europeana in scoala (Comenius ,Leonardo da Vinci, Grundvig,etc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate evaluare națională cl. a VIII-a

 

 

Rezultate Evaluarea Națională

clasa a VIII-a A

 

Materie/ Note 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
Limba Romana 1 2 1 2 3 3 5
Matematica 1 1 2 4 4 4 1

Nr. total de elevi prezenti: 17

Rata de promovabilitate la Limba Română: 82,35%

Rata de promovabilitate la Matematică: 88,23%

Rezulatate Evaluarea Națională

Clasa a VIII-a B

 

Materie/Note 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
Limba Romana 2 1 5 7
Matematica 1 1 2 3 1 5 1 1

Nr total de elevi prezenți: 15

Rata de promovabilitate la Limba Română: 100%

Rata de promovabilitate la Matematică: 73,33%

Rezultate Evaluarea Națională

Clasa a VIII-a C

Materie/Note 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
Limba Romana 3 6 3 1 2
Matematica 6 3 4 1 1

Nr.  total de elevi prezenti:15

Rata de promovabilitate la Limba Română: 100%

Rata de promovabilitate la Matematică: 13,33%

 

 1. Statistici (număr de teze pe discipline, rezultate pe tranșe de medii);

 

Școala Gimnazială

”Nicolae Stoleru” Baia

Număr  înscriși Număr elevi prezenți Număr absenți Număr teze  evaluațe
Limba și literatura română 50 47 3 47
Matematică 50 47 3 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Școala Gimnazială

”Nicolae Stoleru” Baia

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
Rezultate pe tranșe de medii 1 3 9 6 8 6 11 3

 

Promovabilitate pe medii : 72,34 %

 

 

 

ANALIZĂ  SWOT COMISII METODICE

COMISIE METODICĂ EDUCATOARE

PUNCTE TARI

 1. Documentele manageriale ale cadrelor didactice au fost întocmite în conformitate cu cerinţele curriculare şi au fost prezentate la timp conducerii școlii pentru avizare;
 2. Confecționarea sau procurarea materialelor didactice de calitate  corespunde tematicilor propuse;
 3. Materialele informative au fost  prezentate în cadrul ședintelor comisiei metodice;
 4. Colaborarea educatoarelor cu familia fiecărui copil pentru asigurarea frecvenței și a progresului individual;
 5. Disponibilitatea şi interesul crescut al părinților pentru frecventarea grădiniței și participarea copiilor la activităţi și concursuri specifice preșcolarilor;
 6. Cadrele didactice educatoare sunt bine pregătite, deschise la nou pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi calitate;
 7. Există un climat de colaborare între cadre didactice, părinţi, comunitate locală;
 8. Îmbunătățirea condițiilor materiale la G.P.N.Nr.1.

PUNCTE SLABE

 1. Implicarea slabă părinţilor în activităţile extracurriculare;
 2. Insuficienta popularizare a rezultatelor pozitive ale grădiniţei.

OPORTUNITĂŢI

 1. Disponibilitatea autorităţilor locale de a se implica în viaţa grădiniţei;
 2. Modernizarea bazei materiale a sălilor de grupă;
 3. Alocarea de fonduri bugetare de la consiliul local.

AMENINŢĂRI

 1. Scăderea numărului de copii și, implicit, numărul mai slab de solicitări pentru înscrierea în grădiniţă;
 2. Sunt familii plecate în străinătate, copii îngrijiți de bunici sau rude cu slabă dorinţă de implicare în procesul de învăţare al copiilor;

COMISIE METODICĂ ÎNVĂȚĂTORI

                          Puncte tari                           Puncte slabe
Ø  Susţinerea activităţilor conform graficului annual de activităţi;

Ø  Sustinerea tuturor activităţilor propuse;

Ø  Obiectivele propuse sunt în conformitate cu nevoile de formare ale cadrelor didactic si răspund nevoilor scolii si ale colectivelor de elevi;

Ø  Există interes pentru activitatea de consultanta si consiliere a cadrelor didactice înscrise la grade didactice;

Ø  Cooperarea intre comisiile metodice la nivelul şcolii;

Ø  Amenajarea sălilor de clasă cu resurse educaţionale proprii;

Ø  În majoritatea cazurilor, planificarea materiei a respectat cerinţele programelor şcolare, remarcându-se flexibilitatea acestora, adaptarea la tipul de clasă;

Ø  Atingerea standardelor educaţionale a constituit o preocupare permanentă a fiecărui învăţător;

Ø  Relaţia învăţător-elev a fost corectă şi pusă pe primul loc;

Ø  Multele parteneriate educaţionale au permis realizarea unei colaborări active cu alţi parteneri;

Ø  Activităţile desfăşurate în cadrul comisiei au fost benefice şi au constituit surse de perfecţionare profesională;

Ø  Implicarea învăţătorilor în foarte multe activităţi extraşcolare (serbări, proiecte, concursuri, parteneriate);

Ø  Participarea la activităţile de perfecţionare din cadrul comisiei, a cercului pedagogic, a cursurilor universitare, chiar doctorale;

Ø  Mai multe cadre didactice sunt implicate în demersurile de obţinere a gradului didactic I;

Ø  Deschiderea spre nou în demersul didactic;

Ø  Implicarea în problematica socială a elevilor, în colaborarea cu familiile acestora

ü  Întârzierea predării anumitor documente şcolare (situaţii centralizate, materiale, teste);

ü  Insuficienta rigurozitate în întocmirea planificărilor calendaristice şi a proiectelor didactice;

ü  Superficialitate în întocmirea unor documente care fac parte din portofoliul comisiei;

ü  Nu exista intotdeauna motivare si mobilizare din partea cadrelor didactice pentru promovarea noului, a metodelor alternative de predare-evaluare, învaţare centrata pe elev.

ü  Carenţe în proiectarea unor  probe de evaluare sumativă;

ü  Insuficienta utilizare a mijloacelor moderne de învăţământ (calculator, videoproiector, softuri educaţionale, etc);

ü  Inexistenţa unui spaţiu adecvat pentru activitatea de formare (cabinetul metodic al învăţătorilor);

ü  Nu sunt generalizate intotdeauna experienţele pozitive sau când se încearcă, aceastea nu au rezonanţa potrivită.

 

                       Oportunităţi                            Ameninţări
ü  Există mereu tendinţa de depăşire şi autodepăşire;

ü  Existenţa multor cadre didactice cu experienţă, cu gradul didactic I;

ü  Serviciile oferite de comisia metodică acoperă cerinţele de formare a cadrelor didactice;

ü  Toţi membrii comisiei metodice sunt implicaţi in activitatea de formare continuă la nivel de şcoală;

ü  Comisia metodică din scoala are o cotă de piaţă buna (nu au fost cazuri de migrare a elevilor catre alte şcoli ci, dimpotrivă, sunt elevi la ciclul primar veniţi din altă localitate şi şcoală  de pe raza comunei)

ü  Elevii şi familiile acestora sunt pregatite pentru schimbarea modului de abordare a procesului instructiv-educativ;

ü  Nu s-au facut simţite fenomene de delincvenţă sau infracţionalitate la nivelul şcolii;

ü  Şcoala oferă un grad sporit de siguranţă elevilor

 

ü  Incoerenţa politicilor educaţionale la nivel naţional

ü  lipsa unor politici educaţionale consecvente, cu ţinte şi strategii clare,  care să fie urmărite indiferent de partidul de la guvernare;

ü  Formarea iniţială a personalului care ajunge in învăţământ este, în cele mai multe cazuri, deficitară si ineficientă;

ü  Migrarea părinţilor în ţări ale UE va duce la diminuarea numărului de elevi la clase;

ü  Un număr mare de elevi sunt ramasi in grija bunicilor si altor rude, datorita migrării părinţilor în strainatate;

ü  Existenţa a numeroase famili dezavantajate economic, în special de rromi;

ü  Existenţa alternativei Step By step în oraşul apropiat, cu program prelungit, preferat de unii părinţi;

ü  Impactul emisiunilor TV asupra psihicului elevilor;

ü  Impactul negativ produs de  navigarea necontrolată pe internet;

ü  Existenţa pe piaţă a unor jocuri de PC foarte violente;

ü  Popularizarea prin emisiunile TV a subculturii şi a nonvalorilor

 

COMISIE METODICĂ  LB. ROMÂNĂ ȘI LIMBI STRĂINE

 

PUNCTE TARI

 

 

PUNCTE SLABE

CURRICULUM

 • Stabilirea Planului managerial şi a Planului de activităţi pentru anul şcolar 2019-2020
 • Toţi membrii comisiei au o bună pregătire de specialitate şi pedagogică.  Activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea programei de specialitate.
 •  Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.
 • Se cunosc în profunzime programele şcolare.
 • Buna colaborare a membrilor comisiei în realizarea demersului educativ şi a activităţilor propuse;

MANAGEMENTUL DISCIPLINEI

 • Pentru asigurarea unui demers didactic eficient toţi membrii comisiei au participat la elaborarea şi analiza rezultatelor testelor iniţiale.
 • Fiecare profesor a realizat un plan de măsuri, cuprins în raportul final privind teste iniţiale;
 • În cadrul colectivului de catedră s-au realizat subiecte pentru: Olimpiada de limba şi literatura română/ Olimpiada de limba franceză/engleză, etapa pe şcoală, pentru clasele V-VIII,  fişe de lucru, fişe de evaluare sumativă.
 • S-au propus opționale pentru anul școlar 2020-2021
 • În activitatea didactică s-a pus accent pe aplicarea strategiilor moderne care au ca scop formarea la elevi a unor abilităţi şi competenţe specifice fiecărei discipline

v  Dezbatere în legătură cu  modificările din programașcolară pentru clasa a VII-a

Susținere de referat – prof. Torac Gabriela

 • Pregătirea elevilor din clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naţională a constituit o preocupare permanentă pentru profesorii de limba şi literatura română.
 • Membrii comisiei au susţinut ore de pregătire suplimentară, atât cu elevii capabili de performanţă, cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe(cf.graficului de pregătire suplimentară)
 • Notarea s-a realizat, în general, ritmic, cu câte 5- 6 note /elev la limba şi literatura română, 3-4 lb. franceză/engleză.
 •  Planificarea lucrărilor semestriale scrise s-a realizat conform graficului prevăzut de minister.

                   RESURSE UMANE

 • Participarea membrilor catedrei la consfătuiri;
 • Întocmirea portofoliului catedrei;
 • Participarea tuturor membrilor catedrei la activitatea de cerc pedagogic

ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI REFLACTATĂ ÎN PERFORMANŢELE ŞCOLARE

–          Pregătirea pentru olimpiade și concursuri școlare

–          Noi vă prețuim pentru că ne luminați mintea și sufletul– omagiu adus celor care se dedică școlii, copiiilor, contribuind la educarea lor.- 5 octombrie Ziua mondială a educatorilor

–          Activități extrașcolare desfășurate cu ocazia unor evenimente importante:

Hallowen –prof. de limba engleză(Iliuță Andreea, Torac Gabriela)

–          PARTENERIATE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA

 • Acord de colaborare cu Școala Gimnazială ”Ioan Ciurea”, Fălticeni în cadrul Concursului interjudețean ”Numai poetul”.
 • Nivel scăzut al competenţelor însuşite de elevi, anterior;
 • Superficialitate în pregătirea pentru școală a elevilor;

·         Insuficienta motivare pentru învățare și pentru parcurgerea lecturilor suplimentare.

 

OPORTUNITĂŢI

 

 

AMENINŢĂRI

 • Nivelul de pregătire metodico – stiinţifică a profesorilor din comisie
 • Participarea la cursuri de perfectionare, precum şi implicarea activă în diferite proiecte;
 • Diminuareatimpuluialocatstudiului

individual;

 • Dezinteresul unor familii pentru susţinerea

pregătirii şcolare a copiilor.

 • Lipsaresurselorfinanciare

COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

PUNCTE TARI

toţi membrii comisiei sunt calificaţi şi cu vechime în învăţământ;

toţi membrii comisiei     participă la cursuri de perfecţionare orgainzate de ISJ şi CCD Suceava;

baza materială este buna, ajutându-i pe profesori la realizarea unor ore de predare atractive pentru elevi;

perfecţionarea continuă a profesorilor din această comisie metodică face ca aceştia să îmbine cu succes metodele clasice de predare-învăţare-evaluare, cu noile metode centrate pe elev şi mai ales cu cele care folosesc instrumente TIC.

PUNCTE SLABE

migrarea unuia sau a ambilor părinţi în străinătate, în căutarea unui loc de muncă mai bun şi lăsarea copiilor în grija unor tutori – de cele mai multe ori bunici bătrâni şi bolnavi – face ca mulţi dintre aceşti elevi să abandoneze şcoala, uneori foarte devreme;

una din părţile resursei umane – elevii – prezintă un interes din ce în ce mai redus faţă de şcoală şi de ceea ce oferă ea pentru viitorul lor.

OPORTUNITĂŢI

crearea a tot mai multe site-uri educaţionale cu programe ce uşurează munca de predare a profesorilor care se pot ajuta acum de experimente virtuale ceea ce duce la o mai bună înţelegere de către elevi a noţiunilor predate;

AMENINŢĂRI

creşterea, atât la elevi cât şi la părinţii acestora, a dezinteresului faţă de şcoală şi de tot ceea ce presupune aceasta;

numărul din ce în ce mai redus de elevi, ceea ce conduce nemijlocit la reducerea multor posturi de cadre didactice;

COMISIA METODICĂ ARTE ȘI SPORT

Puncte tari

 

–  Personal didactic calificat;

– Respectarea planurilor cadru din ariile curriculare educaţie fizică şi arte, a programelor şcolare adaptate la condiţiile umane şi materiale din şcoli;

–  Existența infrastructurii: sală de sport improvizată, teren de sport, panouri pentru realizarea de expoziții plastice, sistem de sonorizare muzicală;

– Respectarea Sistemului Naţional de Evaluare, cu grile şi baremuri adecvate condiţiilor concrete din şcoli;

–  Atmosferă de bună dispoziție în timpul lecțiilor de educație fizică și pregătire sportivă practică;

–  Existența unui număr mic de elevi scutiți medical la orele de educație fizică;

–  Preocupare permanentă din partea cadrelor didactice componente ale comisiei, privind participarea la concursuri școlare și competiții sportive;

–  Interes ridicat din partea elevilor pentru participarea la competițiile sportive organizate în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și Olimpiadei Gimnaziilor;

–  Folosirea, în evaluarea elevilor a metodelor:

– predictive – prin testări iniţiale la început de sistem de lecţii;

– formative – pe parcursul lecţiilor;

– sumative – teste și probe de control la sfârşit de sistem de lecţii pe unităţi de învăţare;

–  Respectarea ghidurilor metodologice de aplicare a programelor şcolare şi a întocmirii corecte a documentelor de planificare (planuri grafice anuale, planuri calendaristice semestriale, proiectarea unităţilor de învăţare, planuri de lecții);

– Evaluarea activităţii profesorilor la ed.muzicală, ed.plastică, ed.fizică, în baza criteriilor stabilite de M.E.C.;

–  Formarea continuă a cadrelor didactice, prin activităţi metodice:

– catedre, comisii metodice, cerc pedagogic;

– examene:  definitivat, gradul didactic II, gradul didactic I;

– participare la simpozioane cu problematică din sportul şcolar, educaţie fizică şi din arte;

– activităţi de tutoriat pentru cadrele didactice necalificate și cele în curs de calificare, stagiare;

– activităţi de perfecţionare în centre universitare;

– activități de perfecționare coordonate de C.C.D.

        Puncte slabe

 

–  Lipsa unui cabinet medical în incinta școlii;

– Scăderea  interesului la unii elevi, pentru activităţile motrice curriculare şi extracurriculare, fapt ce   favorizează orientarea acestora către activităţi nocive ca: sedentarism, jocuri pe calculator, cluburi, vagabondaj, delincvenţă etc.;

– Scăderea rezistenţei la îmbolnăvire a copiilor prin necunoaşterea şi nerespectarea regulilor de igienă elementară şi nepracticarea în mod constant a exerciţiilor fizice şi sportului;

–  Deplasarea copiilor, pe timp răcoros, la sala de sport;

– Fonduri insuficiente pentru amenajarea şi întreţinerea bazelor sportive şi a materialelor necesare desfăşurării în condiţii optime a orelor de  educaţie fizică şi a activităţilor sportive, cât și pentru buna organizare a orelor de ed.muzicală și ed.plastică;

–  Nevalorificarea bagajului motric al unor copii care ar putea avea rezultate de performanță, din cauza stării materiale precare a familiiilor acestora.

        OPORTUNITĂŢI

 

–  Organizarea în continuare a orelor, cât mai atractive pentru elevi;

–  Obținerea de rezultate deosebite la competiții și olimpiade școlare;

– Colaborarea corespunzătoare a I.Ş.J. cu Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret, Direcţia de Sănătate Publică, Primării etc.;

– Alocarea din partea M.E.C. şi a comunităţilor locale a surselor financiare necesare susținerii sportului şcolar în vederea desfăşurării competiţiilor sportive şcolare;

– Amenajarea, păstrarea şi funcţionarea în condiţii optime a bazei sportive şcolare (baze sportive în aer  liber, săli de sport, săli improvizate);

– Credem că modalităţile de finanţare de la bugetul statului şi a unor modalităţi de autofinanţare şi sponsorizare combinate cu realizarea unor proiecte de finanţare, ar contribui la relansarea activităţii de educaţie fizică şi sportivă, de educație muzicală și de educație plastică.

COMISIA METODICĂ OM ȘI SOCIETATE

 

 • Puncte tari:

– Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noile programe

– Atingerea obiectivelor propuse în planul managerial

– Cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse

 • Puncte slabe:

din pacate nu toate cadrele didactice din cadrul comisiei au rezolvat cerintele (planificari nepredate,,documente incomplete)

– Nu s-au conştientizat prin comportament civic cunoştinţele dobândite la religie şi cultură civică la toţi elevii

– Nerealizarea unei comunicări între unii profesori şi elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte

– Folosirea unor metode învechite de predare-învăţare

-nu s-au desfasurat toate activitatile datorita unor probleme extrascolare,lipsa timpului sau uneori datorita amanarii lor

 • Oportunităţi:

– Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ

– Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii

– Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, valorificarea experienţei proprii a elevilor

 • Ameninţări:

–  elevi cu probleme de comportament

– Lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 • Implicarea tuturor elevilor şcolii în activităţi extraşcolare conform graficului stabilit;
 • Desfășurarea unor activități specifice dedicate manifestărilor prilejuite cu ocazia Zilei educației , a zilei şcolii ;
 • Activități derulate în cadrul ”Săptămânii globale”
 • Rezultate bune la concursurile județene și naţionale desfăşurate la nivelul şcolii ;
 • Activităţi de promovare a imaginii şcolii;
 • Participarea activă în cadrul proiectelor educative la nivelul şcolii;
 • Serbări şcolare desfăşurate cu ocazia unor evenimente importante;
 • Activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli sau instituţii;
 • O bună colaborare între cadrele didactice din şcoală.
 • Parteneriat cu Fundaţia FARA , în vederea prevenirii abandonului şcolar;
 • Asigurarea transportului elevilor la diferite concursuri şi activităţi cu microbuzul şcolii;
 • O slabă participare în proiecte și activități de dezvoltare a noilor educații
 •   Fonduri insuficiente pentru recompensarea elevilor;
 • Starea materială precară a unor familii.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 • Posibilitatea încheierii unor parteneriate cu implicarea directă a elevilor;
 • Disponibilitatea participării la proiecte educative naţionale;
 • Continuarea proiectelor educative la nivelul şcolii ;
 • Frecventarea cursurilor pentru consiliere şi orientare, pentru formare continuă;
 • Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri;
 • Colaborarea cu fundaţia F.A.R.A.
 • Lipsa fondurilor pentru deplasarea elevilor la diferite activităţi;
 • Elevi cu măcar un părinte care muncește în străinătate;
 • Lipsa resurselor financiare pentru dotarea cu materiale didactice audio-vizuale( laptop, video-proiector)

LECTORATUL CU PĂRINȚII

PUNCTE TARI:

 • Relații foarte bune cu Consiliul Local, Primăria Comunei Baia, Poliție, Biserică, Jandarmeria, Pompierii;
 • Sprijinul prompt dat de reprezentanții Poliției pentru soluționarea problemelor ce apar;
 • Construirea unui mediu și a unei atitudini prietenoase față de părinți, folosind aserțiunea „Aceasta este școala potrivită si pentru copiii mei”;
 • Informarea părinților în legătură cu evenimentele desfășurate în școală;
 • Deschiderea școlii spre un parteneriat activ și real cu familia;

Existența parteneriatelor și programelor educaționale între școală și comunitate;

 • Programe educaționale pe teme diverse;
 • Derularea a numeroase programe, proiecte și parteneriate cu comunitatea.
 • Nevoia crescută de comunicare cu comunitatea locală;

PUNCTE SLABE:

 • Legătura cu părinții copiilor cu probleme disciplinare ușor deficitară;
 • Implicarea părinților în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;
 • Educatia din scoala nu accentuează în toate cazurile formarea atitudinilor necesare participării la viața comunității;
 • Comunitatea nu este încă destul de interesată să facă podul de legatură către școală;

AMENINŢĂRI:

 • Situaţia economico-socială precară în multe familii;
 • Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor;
 • Lipsa de interes a unor părinți în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.
 • Nivel de educatie limitat în unele familii;
 • Dezinteresul unor familii pentru educatia copiilor;

OPORTUNITĂŢI:

 

 • Comunicare bună cu partenerii școlii;
 • Continuarea implicării active a unei mase mari de părinți în procesul de învățare și în viața școlii.
 • Colaborare eficientă și promptă cu instituțiile administrației publice locale;
 • Dezvoltarea și promovarea imaginii pozitive a școlii;
 • Dezvoltarea unor parteneriate cu comunitatea locală.