ANUNŢ

 Elevii claselor I-VIII si cl. pregatitoare   vor întocmi şi depune la secretariatul Scolii Gimnaziale  ,,Nicolae Stoleru,, Baia  dosare  pentru acordarea de burse scolare  pentru anul scolar 2021/2022   până în data de 24.09.2021  îndeplinind următoarele condiţii:

 

 1. BURSE DE MERIT

Se acordă, în limita numărului de burse aprobat  , elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

 1. au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial
 2. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS în anul şcolar 2020/2021;
 3. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultura lartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

Condiţie: Nota 10 la purtare

Acte necesare:

 1. Cerere
 2. Copie xerox după diploma obţinută
 3. Copia certificatului de naştere sau actului de identitate a elevului
 4. Dosar

 

Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial si pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial

– Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi a competiţiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se acordă bursele de merit menţionate

 

            II.BURSE DE STUDIU

Se acordă, în limita numărului de burse aprobat  elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare pe semestru II, anul scolar 2020/2021.
 2. venit lunar mediu net/membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie 2021-august 2021 cel mult egal cu salariul minim net pe economie

Condiţie: Nota 10 la purtare

Acte necesare:

Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conţină:

 1. Cerere
 2. Copia certificatului de naştere sau actului de identitate a elevului
 3. Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
 4. Acte doveditoare în original privind veniturile nete cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (septembrie 2020-august 2021cel mult egal cu salariul minim net pe economie, inclusiv alocaţia, alocația suplimentară pentru copii, pensie, pensie alimentară;
 5. Adeverință frați/surori care să dovedească faptul că au avut/nu au avut bursă;
 6. ANAF 2020 SI ANAF 2021- mama și tata;
 7. Ancheta socială eliberată de Primaria Baia.
 8. Dosar

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial 

           

                        III .BURSE DE AJUTOR SOCIAL-se acordă elevilor care au 10 la purtare

            1.ORFANI

Se acordă elevilor care sunt orfani de unul sau ambii părinți.

Bursele de ajutor social se acordă la cerere.

Acte necesare:

 1. Cerere
 2. Copia certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului
 3. Copia sau copiile certificatelor de deces
 4. Dosar .

 

            2.MEDICALE

Se acordă elevilor care sunt bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;

Acte necesare:

 1. Cerere
 2. Copia certificatului de naştere sau a actului de identitate a elevului;
 3. Certificatul medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul scolar – pentru elevii care suferă de una din bolile enumerate mai sus;
 4. Dosar .

           

            3.VENITURI MICI

Se acordă în limita numărului de burse aprobat  elevilor proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

 1. nu realizează un venit net mediu lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie= 693 lei ;
 2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

Acte necesare :

 1. Cerere
 2. Copia certificatului de naştere sau actului de identitate al elevului;
 3. Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
 4. Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii, pensie alimentară,pensie (veniturile din perioada septembrie 2020 -august 2021)
 5. Act doveditor în original cu terenurile agricole deţinute şi venitul agricol impozabil;
 6. Adeverință frați/surori care să dovedească faptul că au avut/nu au avut bursă;
 7. ANAF 2020 și 2021- mama și tata;
 8. Ancheta socială eliberată de Primăria Baia
 9. Dosar

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare până in data de 24.09.2021.

Director,

Prof. Potlog Maria Roxana