SCOALA GIMNAZIALA „N. Stoleru” Baia ​​​​

ANUNŢ

Dosarele pentru acordare de rechizite şcolare elevilor claselor pregătitoare,  I-VIII se vor depune la învăţătorii şi  diriginţii claselor până la data de 24.09.2021 cu condiţia ca venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie 2021 sa fie de maxim 50% din salariu de bază minim brut pe tară 2300 x 50%= 1150 lei/ membru)

Pentru întocmirea dosarului vor fi necesare următoarele documente:

1. cerere tip în care se va menţiona nr. de persoane aflate în întreţinere şi venitul total net
2. adeverinţe cu venitul mediu net lunar pe membru în  luna iulie 2021  conform adeverinţelor de venit şi alte documente în original (toate veniturile care le realizează inclusiv alocaţia de stat pentru copii,adeverinţe de salariat cu salariu net, venitul agricol, alocaţie de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi, indemniz . de şomaj , convenţii civile de întreţinere aflate în executare, venituri din arendă, chirii)
3. copii a certificatului de naştere sau actului de identitate a elevului
4. copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate , după caz şi a celorlalţi membri ai familiei ( fraţi, părinţi),

     (unde este cazul :hotărâre  divortpărinte , certificat deces)

5. adeverinţă de elev sau student pentru  fraţii elevilor care intocmesc dosarul  de la alte unităţi de învăţământ din care să rezultă dacă primesc bursă.
6. Adeverința venit de la Trezoreria Fălticenipentru ambii părinți
7. Ancheta socială Primaria Baia
Director: prof. Potlog Maria Roxana
Secretar: Dediu Elena

  ​​​