1. JUSTIFICAREA ȚINTELOR STRATEGICE PROPUSE

Ţintele strategice propuse pentru dezvoltarea instituţională a Școlii  în perioada următorilor 4 ani, 2020-2024, vizează rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate pe baza diagnozei mediului intern şi extern.

 1. ȚINTELE STRATEGICE ȘI OPŢIUNILE STRATEGICE

Pornind de la diagnoza mediului intern şi extern, precum şi de la ţintele strategice stabilite, opţiunile strategice ale Proiectului de dezvoltare instituţională a Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Stoleru” Baia, pentru perioada 2020-2024, sunt fixate în funcţie de cele 4 domenii funcţionale:

 • dezvoltarea curriculară;
 • dezvoltarea resurselor umane;
 • dezvoltarea resurselor materiale şi financiare;
 • dezvoltarea relaţiilor sistemice şi comunitare.

Opţiunile strategice derivă din misiunea asumată a şcolii şi vizează atingerea ţintelor strategice propuse.

  Ţinta strategică nr. 1: Asigurarea unui management instituțional eficient, transparent, bazat pe entuziasm, motivare, implicare pro-activă  prin creşterea  în perioada 2020-2024 a numărului cadrelor didactice implicate în procesul de luare a deciziilor de la 20% la 40%

 

 1. Motivarea țintei

        Actualmente, în contextul schimbărilor din domeniul educaţional, managerii sunt chemaţi să cultive valori, să creeze competenţe care să asigure instituției de învățământ în care activează, suportul necesar integrării într-o lume a modernizării educaționale. Directorii moderni ai unităților de învățământ trebuie să-și asume o serie de roluri de conducere, inclusiv definirea obiectivelor unității de învățământ, urmărirea lecțiilor la clasă, pentru a oferi sfaturi pe care cadrele didactice le pot utiliza pentru a-și consolida practica, sprijinirea dezvoltării profesionale și colaborarea cu cadrele didactice și părinții în vederea îmbunătățirii procesului de învățare al elevilor.

Ținta se bazează pe experiența managerială acumulată de o parte din angajați, pe formarea profesională și metodică foarte bună a cadrelor didactice și vizează atingerea unui nivel mai bun al managementului unității, al compartimentelor funcționale și al colectivelor de elevi în vederea îndeplinirii standardelor de calitate la un nivel de performare superior și valorificării eficiente și eficace a resurselor existente în beneficiul elevilor și al dezvoltării instituției și culturii organizaționale a acesteia.

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 – Proiectarea și coordonarea unor activităţi didactice de calitate, din perspectiva incluziunii sociale, a dreptului la educație și a egalității de şanse, a realizării educaţiei de bază pentru toţi şi pentru fiecare în parte în funcție de nevoile personale și educaționale,

O2 – Orientarea activităţilor curriculare, îndeosebi înspre activitatea în echipă, adaptabilitatea, colaborarea.

O3 – Eficientizarea activităţilor prin promovarea celor care dezvoltă spiritul de echipă, comunicare pozitivă, pasiune în activitățile desfășurate

Opţiunea resurse umane:

O4 – Responsabilizarea  personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în atingerea țintelor strategice, respectând fișa postului și valorizând abilitățile personale

O5 – Formarea în domeniul managementului calităţii, a mangementului riscului, a managementului resurselor umane și a grupurilor de elevi. inclusiv a celor cu nevoi speciale sau în dificultate

O6 – Dezvoltarea competenţelor manageriale prin participarea la stagii de formare, conferințe,

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O7–  Atragerea de  resurse financiare, materiale pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii

O8  – Completarea achiziţionării mijloacelor moderne audiovizuale, a materialelor didactice în contextul digitalizării procesului educativ

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:

O9 – Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu toți factorii decizionali locali și județeni (Primăria Baia, I.S.J Suceava și C.C.D Suceava ), precum și cu alte instituţii care reprezintă comunitatea locală ( Poli-ția, Biserica, Dispensarul Medical)şi Asociaţia Părinţilor din școală.

 

Ținta strategică nr. 2 Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, orientat spre performanță.

 

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 – Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor;

Opţiunea resurse umane:

O2 – Stimularea abilităților de comunicare și creativitatea elevilor

O3 – Susținerea cadrelor didactice în propunerea și elaborarea de CDȘ-uri atractive pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor.

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O4– Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării activităților practice în cadrul orelor de CDȘ;

O5 – Asigurarea bazei logistice necesare mediatizării activităţilor, în vederea promovării ofertei educaționale a școlii.

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:

O6 – Stabilirea ofertei CDȘ în funcție de nevoile de dezvoltare ale comunității

O7–  Implicarea comunității în desfășurarea anumitor activități din cadrul CDȘ.

Ținta strategică nr. 3 : Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare cu 60 % a educabililor la activitățile extrașcolare prin integrarea elevilor cu C.E.S. în spiritul incluziunii în următorii patru ani școlari

Motivarea alegerii ţintei:

 

        În colectivele claselor școlii noastre sunt elevi din grupuri dezavantajate, elevi cu C.E.S., elevi în plasament maternal care întâmpină dificultăți în dezvoltarea armonioasă a personalității și integrarea școlară

 

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 –   crearea claselor eterogene la inceput de ciclu – incluzand astfel elevi din grupuri dezavantaja-te și elevi cu cu cerințe educaționale speciale.

O2 – elaborarea de planificări la toate disciplinele adaptate nevoilor elevilor cu C.E.S. în confor-mitate cu certificatele de adaptare curriculară

O3 – introducerea  în tematica orelor  de consiliere și dezvoltare personală , a orelor de consiliere cu părinții și în activitățile extrașcolare a temelor legate de discriminare, incluziune școlară, interculturalitate care să asigure egalitatea șanselor în scopul realizării dezideratului Educație pentru toți

Opţiunea resurse umane:

O4 –  realizarea unei baze de date care să includă elevii cu C.E.S., elevii din medii defavorizate

O5 – monitorizarea rezultatelor școlare ale acestor elevi, promovarea și încurajarea acestora

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O6–  atragerea de fonduri prin participarea la proiecte sau parteneriate cu O.N.G.-uri în scopul acordării de mijloace didactice

O7  – implicarea Asociației de părinți prin direcționarea de fonduri în vederea îmbunătățirii bazei materiale a școlii pentru a oferi un climat favorabil desfășurării procesului instructiv-educativ

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:

O8 – Dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile abilitate : C.J.R.A.E Suceava,  D.G.A.S.P.C Suceava,

O9 –  Promovarea în comunitate a parteneriatului cu  Fundația  F.A.R.A.

O10 – Consolidarea colaborării cu Primăria și Consiliul Local Baia în vederea asigurării unui mediu școlar atractiv, sigur și funcțional

Ținta trategică nr. 4:  Asigurarea accesului a 90% din cadrele didactice din școală la formarea continuă corespunzătoare utilizării tehno-logiei și a resurselor educaționale deschise, a managementului clasei de elevi, al  aplicării strategiilor de prevenire și combatere a aban-donului școlar până în 2024

Motivarea alegerii ţintei:

 

Situația pandemică actuală a impus desfășurarea activităților didactice online fără suport profesionist. Mare parte dintre cadrele didactice ale școlii noastre au fost supuse unei noi provocări , aceea de a lucra cu elevii pe platformele destinate întâlnirilor de lucru : ZOOM, Meet, Messenger, Whats App, Facebook. Este  necesar însă să fie cunoscute și folosite și platformele recomandate M.E.C. dedicate activităților online:Classroom, Easyclass. digital.educred.ro, în vederea eficientizării procesului educativ online.

 

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 –   Valorificarea eficientă și oportună a strategiilor didactice care să îmbine cele mai noi tehnologii de predare-învățare-evaluare atât în mod tradițional (față în față) cât și  online,

Opţiunea resurse umane:

O2 –  Formarea  cadrelor didactice prin participarea la cursuri specifice noilor educații

O3 –  Dezvoltarea competenţelor digitale

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O4–  Alocarea fondurilor necesare pentru participarea cadrelor didactice la programele de formare

O5  – Dotarea ritmică a tuturor spațiilor școlare cu echipamente moderne și corespunzătoare învățării online: camere web, tablete, laptopuri

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:

O6 – Dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile abilitate în domeniul formării : C.C.D Suceava, INFO Educația Iași, C.C.D Botoșani

Ţinta strategică nr. 5: Dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin creșterea anuală cu 15 % , până în anul 2024 a numărului de activități extracurriculare, a proiectelor și parteneria-telor  locale, naționale și internaționale.

  

 Motivarea alegerii țintei

Deficienţe în procesul de promovare a interculturalităţii îm rândul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice

Deşi în ultima perioadă întreaga societate românească se confruntă cu un exod masiv de populaţie, în căutarea unui loc de muncă, în alte ţări ale Europei, se constată un slab interes, în familiile elevilor, pentru valorile interculturalităţii, pentru schimbul de bune practici observate de membrii familiilor în societăţile în care lucrează, pentru transmiterea unor valori şi principii pozitive. Ca atare, se impune implementarea constantă a unei strategii de dezvoltare  a unor atitudini şi comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin activități extracurriculare și prin  activități de transfer de bune practici.

– Prin proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi extracurriculare deosebite, care să valorizeze aspecte culturale diverse şi  să pună în valoare

seturi de atitudini şi comportamente potitive, se pot corecta deficieneţele constatate, prin propunerea acestei ținte

 

Opţiuni strategice:

 

Opţiunea curriculară:

O1: Înfiinţarea de cercuri tematice ce vizează interculturalitatea.

Opţiunea resurse umane:

O2 – Stimularea, prin distincţii şi premii, a cadrelor didactice care se implică în proiecte şi activităţi care abordează tema interculturalităţii.

O3 – Recompensarea elevilor care obţin rezultate deosebite la concursuri şi proiecte pe tema interculturalităţii.

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O4– Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării materialelor de promovare a principiului interculturalităţii.

O5 – Asigurarea bazei logistice necesare mediatizării periodice a activităţilor şcolii şi a diseminării informaţiilor, în ceea ce priveşte interculturalitatea.

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:

O6 – Implicarea părinților şi a altor membri ai comunităţii în acţiuni desfăşurate pe tema dezvoltării  unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin activități extracurriculare și prin  activități de transfer de bune practici

O7– Participarea școlii la evenimente de promovare a interculturalităţii, în unităţi şcolare, dar şi culturale şi sociale.

Ținta strategică nr. 6  Optimizarea strategiei de promovare a imaginii şcolii astfel încât în perioada 2020-2024 numărul distincțiilor obținute  la olimpiadele şi concursurile şcolare să crească cu 10 % anual 

 

Motivarea țintei : Deficienţe în procesul de promovare a imaginii şcolii

Apropierea de municipiul Fălticeni poate favoriza transferul elevilor la școli din mediul urban. Pentru menţinerea şi atragerea elevilor se impune implementarea constantă a unei strategii de promovare a imaginii şcolii.

– Performanţele obţinute reprezintă modalitatea cea mai eficientă de promovare a imaginii şcolii, iar pentru aceasta trebuie să se asigure stimularea, prin distincţii şi premii, a elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite. În această direcţie, se impune o atragere mai consistentă a sponsorilor.

Prin urmare, deficienţele în procesul de promovare a imaginii şcolii, menţionate anterior, pot fi corectate prin propunerea ţintei strategice nr.

 

 

Opţiuni strategice

Opţiunea curriculară:

O1 – Înființarea de cercuri tematice transdisciplinare

Opţiunea resurse umane:

O2 – Stimularea, prin distincţii şi premii, a cadrelor didactice care se implică în redactarea de materiale informative şi de promovare a şcolii

O3 – Recompensarea elevilor care obţin rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare şi extraşcolare

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O4– Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării materialelor de promovare a imaginii şcolii în comunitate

O5 – Asigurarea bazei logistice necesare mediatizării periodice a activităţilor şcolii şi a diseminării informaţiilor

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:

O6 – Implicarea părinților în acțiuni de promovare a imaginii școlii

O7– Participarea școlii la evenimente de promovare instituţională

Ținta strategică nr. 7  Desfășurarea în condiții optime de siguranță a  procesului instructiv – educativ în contextul provocărilor generate de pandemia  SARS-CoV 2 prin implementarea unei  platforme educaționale la nivel de școală și creșterea cu 30 % a achizițiilor de echipa-mente I.T.

 

Motivarea alegerii ţintei:

 

Procesul instructiv educativ în anul școlar 2020-2021 se desfășoară în condițiile în care pandemia  SARS-CoV2 este o amenințare reală la adresa sănătății elevilor și a cadrelor didactice. Școala este pusă în fața unor noi provocări, de aceea întreg  procesul educațional trebuie adaptat  pentru respectarea condițiilor sanitare.

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 – Adaptarea strategiilor didactice de predare-învățare-evaluare la învățământul online prin utilizarea Platformelor Google Classroom

O2 – Flexibilitate în ceea ce privește orarul școlar, reorganizarea conținuturilor prin prezentarea  noțiunilor  esențiale în mod simplu și atractiv cu accent  pe consolidare și aplicare.

Opţiunea resurse umane:

O3 – Dezvoltarea unui climat de încredere și siguranță- condiţie esenţială în desfășurarea procesului educativ în condiții de pandemie

O4 – Implementarea  măsurilor de siguranță în școală pentru elevi, cadre didactice, părinți în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educativ în condiții de pandemie

O5 – Crearea de oportunități de învățare prin utilizarea resurselor educaționale deschise, a instrumentelor digitale de predare, învățare, evaluare

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O6–  Achiziționarea de dispozitive electronice, în vederea desfășurării procesului educativ în scenariu hibrid sau în scenariu roșu

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:

O7 – Parteneriat cu Primăria Baia în vederea depunerii unui proiect cu fonduri europene  în vederea dotării elevilor și cadrelor didactice cu tablete și laptopuri

 1. Modalități de monitorizare/evaluare

Strategia de implementare a P.D.I.-ului va fi aplicată de către întregul personal al Școlii , iar procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de către responsabilii desemnaţi prin:

  • raportări semestriale în cadrul Consiliului Profesoral şi Consiliului de Administraţie;
  • şedinţe de lucru;
  • activităţi specifice de control intern;
  • revizuire periodică.

Monitorizarea internă

În procesul de monitorizare a implementării P.D.I.-ului pentru perioada 2020-2024, se va urmări:

 • prezentarea clară a ţintelor strategice, a opţiunilor strategice şi a obiectivelor, asigurându-se corelarea acestora cu direcţiile de acţiune de la nivelul tuturor comisiilor metodice şi de lucru;
 • implicarea întregului personal al şcolii (didactic, didactic auxiliar şi nedidactic) în realizarea obiectivelor;
 • identificarea soluţiilor optime pentru problemele ce se ivesc pe parcurs în procesul de implementare a P.D.I.-ului.

Instrumente de monitorizare:

– observaţiile;

– discuţiile cu elevii, cu părinţii;

– asistenţele la ore;

– chestionare;

– dezbateri la nivelul comisiilor din şcoală, Consiliului de Administraţie, al Consiliului profesoral.

NR. PROGRAMUL RESPONSABIL PARTENERI TERMEN INSTRUMENTE
1. Dezvoltarea curriculară Director – Comisia pentru curriculum

 

– Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii

Lunar chestionare,

 

fişe de apreciere, fişe de analiză a documentelor

2. Dezvoltarea resurselor umane Director – Comisia pentru formare continuă

 

– Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii

Lunar chestionare

 

analize,

statistici

3. Dezvoltarea bazei materiale Director – Comisia de inventariere

 

– Comisia de recepţie bunuri

Periodic Fişe de analiză,

 

rapoarte

4. Dezvoltarea relaţiilor sistemice şi comunitare Director – Comisia pentru programe şi proiecte educative

 

– Comisia pentru promovarea imaginii şcolii

– Coordonator de proiecte şi programe educaţionale.

Lunar Rapoarte,

 

analize

 

Evaluarea internă a P.D.I. se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la sfârşitul fiecărui an şcolar, când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face revizuirile necesare în vederea adaptării proiectului la noile situaţii.

Instrumente de evaluare

În cadrul procesului de evaluare a implementării PDI-ului, se va urmări:

 • respectarea misiunii şi a viziunii;
 • respectarea etapelor propuse prin proiect;
 • atingerea obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte;
 • corelaţia dintre resurse si obiectivele alese;
 • stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei ţinte.

Diferitele forme de evaluare, inclusiv autoevaluare şi interevaluare, se vor realiza cu ajutorul a diverse instrumente:

 • fişe de apreciere a activităţii;
 • fişe de analiză a rezultatelor materiale;
 • interviuri de evaluare;
 • observaţii folosind ghiduri de observaţie.
NR. PROGRAMUL RESPONSABIL PARTENERI TERMEN INSTRUMENTE INDICATORI
1. Dezvoltare curriculară Director – C.A.

 

– Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii

Semestrial chestionare,

 

fişe de apreciere, fişe de analiză a documentelor

– numărul de persoane chestionate;

 

– numărul disciplinelor opţionale realizate

2. Dezvoltarea resurselor umane Director – C.A.

 

– Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii

Semestrial chestionare

 

analize,

statistici

-numărul cadrelor didactice formate;

 

– numărul de credite acumulate;

– numărul activităţilor de formare derulate

3. Dezvoltarea bazei materiale Director – C.A.

 

– Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii

Semestrial Fişe de analiză,

 

rapoarte

– numărul de cabinete metodice reamenajate/ reabilitate

 

– numărul lucrărilor de investiţii realizate

4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare Director – C. A.

 

– Coordonator de proiecte şi programe educaţionale

– Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii

Semestrial interviuri de evaluare;

 

analize

-numărul de proiecte de parteneriat derulate;

 

-numărul de articole publicate în presă

– numărul de postări pe site-ul şcolii/contul de Facebook

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUARE EXTERNĂ va fi realizată de către reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării .

 

PROGRAME DE DEZVOLTARE

ÎN FUNCŢIE DE CELE PATRU DOMENII FUNCŢIONALE

 1. Dezvoltare curriculară
Domeniul funcțional Ţinte strategice Acțiuni Responsabilităţi 2020-

 

2021

2021-

 

2022

2022-

 

2023

2023-

 

2024

Curriculum Ţinta strategică 1: Asigurarea unui management institu-țional eficient, transpa rent, bazat pe entu-ziasm, motivare, im-plicare pro-activă  prin creşterea  în perioada 2020-2024 a numărului cadrelor didactice implicate în procesul de luare a deciziilor de la 20% la 40%; Dezvoltarea unei culturi a calităţii pentru cel puţin 70% din membrii personalului didactic, didactic auxiliar , nedidactic, părinţi, elevi ,reprezentanţi ai comunității

 

Întocmirea documentelor mana-geriale Participarea eficientă la consiliile profesorale, consiliile de administrație, comisiile de lucru

Realizarea unui management eficient al resurselor umane și al resurselor materiale centrat pe eficiență

Director

 

Membri C.A.

Comisia C.E.A.C.

       
 

 

 

Ţinta strategică 2: Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin oferta-rea unui Curriculum la decizia şcolii diver-sificat şi atractiv, orientat spre perfor-manță.

 

 

 

 

Ţinta strategică 3

Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare cu 60 % a educabililor la activitățile extrașcola-re prin integrarea ele-vilor cu C.E.S. în spi-ritul incluziunii în următorii patru ani școlari

Aplicarea de chestionare pentru elevi şi părinţi în vederea identificării nevoilor de educație

 

Promovarea unei oferte educa-ţionale diversificate şi centrate pe nevoile şi interesele educabililor, ale comunităţii dar şi pe cerinţele pieţei muncii pentru a facilita inserţia socială a absolvenţilor.

Identificarea și constituirea unui grup țintă de elevi cu CES care vor fi integrați în activități extrașcolare.

Proiectarea și realizarea unor activități extrașcolare centrate pe incluziunea elevilor cu CES

Director

Coordonator CEAC

Director

Coordonator programe și proiecte educative

Responsabil Comisie CES

       
  Ținta strategică 4: 

 

Asigurarea accesului a 90% din cadrele didactice din școală la formarea continuă corespunzătoare utili-zerii tehnologiei și a resurselor educațio-nale deschise, a mana-gementului clasei de elevi, al  aplicării strategiilor de preve-nire și combatere a abandonului școlar până în 2024

Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice

Identificarea unor pachete de programe de formare relevante pentru nevoile cadelor didactice

Director

 

Responsabil Comisie de dezvoltare profesională și evoluție în carieră

       
  Ţinta strategică  5 :

 

Dezvoltarea unor atitudini și compor-tamente bazate pe valorile intercultu-ralității în rândul ele-vilor, părinților, ca-drelor didactice, prin creșterea anuală cu 15 % , până în anul 2024 a numărului de activități extracurri-culare, a proiectelor și parteneriatelor  locale, naționale și interna-ționale

Realizarea de proiecte educaţionale, serbări şcolare, studii şi articole în presă şi în revista şcolii, Columna Director

 

Coordonator programe și proiecte educative

       
  Ţinta strategică 6:

 

Optimizarea strategiei de promovare a imaginii şcolii astfel încât în perioada 2020-2024 numărul distincțiilor obținute  la olimpiadele şi concursurile şcolare să crească cu 10 % anual

Realizarea de materiale în cadrul cercurilor tematice, în vederea editării revistei şcolii, Columna

Responsabili cercuri tematice

Colectivul de redacție

       
  Ţinta strategică 7 :

 

Desfășurarea în condiții optime de siguranță a  procesului instructiv – educativ în contextul provocărilor generate de pandemia  SARS-CoV 2 prin implementarea unei  platforme educațio-nale la nivel de școală și creșterea cu 30 % a achizițiilor de echipa-mente I.T.

Accesarea platformei și realizarea de activități, în funcție de scenariul impus de evoluția cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus.

Director

Cadre didactice

Comisia Curriculum

       

 

 1. Dezvoltarea resurselor umane
Domeniul funcțional Ţinta strategică Acțiuni Responsabilităţi 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Resurse umane Ţinta strategică 1:

 

Asigurarea unui management institu-țional eficient, transparent, bazat pe entuziasm, motiva-re, implicare pro-activă  prin creşterea  în perioada 2020-2024 a numărului cadrelor didactice implicate în proce-sul de luare a deci-ziilor de la 20% la 40%;

 Monitorizarea, evaluarea și optimizarea calității procesului educațional;                   Dezvoltarea competențelor de predare a cadrelor didactice, cen-trată pe dezvoltarea de competen-țe-cheie

 

Creșterea numărului de lecții sus-ținute prin aplicarea strategiilor didactice active participative

Participarea la cursuri de formare în domeniul managementului clasei de elevi

Director

 

Personal auxiliar și nedidactic

Director

Comisia C.E.A.C.

Cadre didactice

       
  Ținta strategică 2 :

 

Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin oferta-rea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atrac-tiv, orientat spre performanță.

Desfășurarea de activități în cadrul cercurilor de creație

 

Schimb de bune practici între clase în vederea valorizării experiențelor creative

Organizarea de workshopuri tematice pentru stabilirea ofertei de CDȘ

Director

Responsabil C.E.A.C.

       
  Ţinta strategică 3:

 

Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare cu 60 % a educa-bililor la activitățile extrașcolare prin integrarea elevilor cu C.E.S. în spiritul incluziunii în urmă-torii patru ani școlari

Implicarea cadrelor didactice cu experiență în realizarea unor activități extrașcolare din perspectiva incluziunii elevilor cu C.E.S.

Director

Personal auxiliar și nedidactic

Comisia C.E. S

Cadre didactice

       
  Ținta strategică 4: Asigurarea accesu-lui a 90% din cadre-le didactice din școală la formarea continuă corespun-zătoare utilizării tehnologiei și a resurselor educațio-nale deschise, a managementului clasei de elevi, al  aplicării strategiilor de prevenire și combatere a aban-donului școlar până în 2024

Stabilirea unor fonduri din bugetul școlii pentru cursurile de formare a cadrelor didactice și didactic auxiliar

Înscrierea la unele programe de formare profesională accesate din fonduri europene – CRED

Responsabil

Comisie de dezvoltare profesională și evoluție în carieră

       
  Ţinta strategică 5:  

 

Dezvoltarea unor atitudini și compor-tamente bazate pe valorile intercultu-ralității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin creșterea anuală cu 15 % , până în anul 2024 a numă-rului de activități extracurriculare, a proiectelor și parte-neriatelor  locale, nationnale și inter-naționale

Participarea la expoziţii, vernisa-je, activităţi de promovare a interculturalităţii din muzee, teatre, biblioteci, alte instituţii de cultură, inclusiv desfăşurate în mediul online

 

Realizarea unor materiale infor-mative de reţete culinare/ de vestimentaţii tradiţionale, etc., după anumite activităţi extraşcolare şi proiecte desfăşurate, în format fizic, dar şi online

Director

 

Consilier educativ

       
  Ţinta strategică 6:

 

Optimizarea strate-giei de promovare a imaginii şcolii astfel încât în perioada 2020-2024 numărul distincțiilor obținute  la olimpiadele şi concursurile şcolare să crească cu 10 % anual

Acordarea de distincții/premii şi burse elevilor și cadrelor didactice care promovează imaginea şcolii prin rezultatele deosebite obţinute

Director

Cadre didactice

       
  Ţinta strategică 7 :

 

Desfășurarea în condiții optime de siguranță a  proce-sului instructiv – educativ în contex-tul provocărilor ge-nerate de pandemia  SARS-CoV 2 prin implementarea unei  platforme educațio-nale la nivel de școală și creșterea cu 30 % a achizi-țiilor de echipa-mente I.T.

Reactualizarea și implementarea procedurilor ce vizează siguranța în școală și desfășurarea activității didactice în online.

 

Respectarea serviciului pe școală, a circuitelor de intrare-ieșire din școală, stabilite pentru fiecare clasă.

Comisia C.E.A.C.

 

Cadre didactice

Elevi

       

 

III. Dezvoltarea bazei materiale

Domeniul funcțional Ţinta strategică Acțiuni Responsabilităţi 2020-

 

2021

2021-

 

2022

2022-

 

2023

2023-

 

2024

Baza materială Ţinta strategică 1:

 

Asigurarea unui management institu-țional eficient, transparent, bazat pe entuziasm, motiva-re, implicare pro-activă  prin creşte-rea  în perioada 2020-2024 a numă-rului cadrelor didac-tice implicate în procesul de luare a deciziilor de la 20% la 40%;

Implicarea Asociației de Părinți în vederea achiziționării sistemelor de calcul

 

Identificarea calculatoarelor și a altor componente care trebuie înlocuite în laboaratoarele de informatică

Identificarea sălilor de clasă în care este necesară îmbunătățirea bazei materiale

Achiziții de materiale didactice pentru toate ariile curriculare

Asociația de părinți

Administrator

Contabil

       
  Ținta strategică 2:

 

 Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin ofer-tarea unui Curricu-lum la decizia şcolii diversificat şi atrac-tiv, orientat spre performanță.

Încheierea de contracte de sponsorizare cu agenții economici din zonă Director

 

Cadre didactice

       
  Ţinta strategică 3:

 

Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare cu 60 % a educabi-bililor la activitățile extrașcolare prin integrarea elevilor cu C.E.S. în spiritul incluziunii în următorii patru ani școlari

Identificarea resurselor financiare necesare realizarii activităților extrașcolare din perspectiva integrării elevilor cu CES

Director

Cadre didactice

       
  Ținta strategică 4:

 

Asigurarea accesu-lui a 90% din ca-drele didactice din școală la formarea continuă corespun-zătoare utilizării tehnologiei și a resurselor educațio-nale deschise, a managementului clasei de elevi, al  aplicării strategiilor de prevenire și combatere a aban-donului școlar până în 2024

Achiziţionarea  mijloacelor moderne audiovizuale, a materialelor didactice în contextul digitalizării procesului educativ

Director

Administrator financiar

       
  Ţinta strategică 5:

 

Dezvoltarea unor atitudini și compor-tamente bazate pe valorile intercultu-ralității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin creșterea anua-lă cu 15 % , până în anul 2024 a numărului de acti-vități extracurricu-lare, a proiectelor și parteneriatelor  locale, naționale și internaționale

Conceperea, în cadrul cercurilor din şcoală, a unor tematici inedite, atractive, despre aspecte geografice, istorice şi culturale din ţări ale lumii, despre valorile lor interculturale- realizarea unor mape de lucru şi portofolii cu materiale ilustrative

 

Iniţierea/ coordonarea/colabora-rea în cadrul proiectelor educa-ţionale cu alte şcoli, pe teme inter-culturale- realizarea şi trimiterea de schimburi de produse specifice, cu elevii

Realizarea unor videoclipuri / filme despre activităţile pe teme interculturale desfăşurate, postate apoi pe canale media

Responsabili cercuri tematice

 

Cadre didactice

coordonatoare

Administrator site, cont Facebook

Responsabil comisie de promovare a imaginii şcolii

       
  Ţinta strategică 6:

 

Optimizarea strate-giei de promovare a imaginii şcolii astfel încât în perioada 2020-2024 numărul distincțiilor obținute  la olimpiadele şi concursurile şcolare să crească cu 10 % anual

Editarea materialelor de promovare a imaginii şcolii (pliante, panouri de prezentare)

 

Actualizarea site-ului şcolii şi a contului de Facebook, a informaţiilor de pe panourile/ avizierul şcolii

Realizarea unei prezentări/  film de promovare a imaginii şcolii

Responsabil comisie de promovare a imaginii şcolii

 

Administrator site, cont Facebook

       
  Ţinta strategică 7 :

 

Desfășurarea în condiții optime de siguranță a  proce-sului instructiv – educativ în contex-tul provocărilor ge-nerate de pandemia  SARS-CoV 2 prin implementarea unei  platforme educațio-nale la nivel de școală și creșterea cu 30 % a achizi-țiilor de echipa-mente I.T.

Pregătirea sălilor de clasă cu dispozitive audio-video pentru desfășurarea lecțiilor în sistem hibrid, sau exclusiv online

Director

Cadre didactice

Administrator financiar

       

 

 

 

 1. DEZVOLTAREA RELAŢIILOR SISTEMICE ŞI COMUNITARE
Domeniul funcțional Ţinta strategică Acțiuni Responsabilităţi 2020-

 

2021

2021-

 

2022

2022-

 

2023

2023-

 

2024

Relatii sistemice si comunitare Ţinta strategică 1:

 

Asigurarea unui management institu-tional eficient, transparent, bazat pe entuziasm, motiva-re, implicare pro-activă  prin creşte-rea  în perioada 2020-2024 a numă-rului cadrelor didactice implicate în procesul de luare a deciziilor de la 20% la 40%;

Creșterea numărului de partene-riate cu agenți economici din comunitate,  O.N.G-uri (minim 1 parteneriat anual)

 

Includerea în oferta educativă a unor proiecte dedicate marcării zilelor importante din cultura poporului român și istoria locală și națională  derulate în parteneriat cu comunitatea locală

Participarea la activități în cadrul comunității și la  concursuri jude-țene, regionale, chiar naționale

Organizarea unor evenimente de socializare comune profesori-părinți

Director

Consilier educativ

Cadre didactice

Membri ai comu-nității locale

       
  Ținta strategică 2:

 

Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin oferta-rea unui Curriculum la decizia şcolii di-versificat şi atractiv, orientat spre perfor-manță.

Aplicarea de chestionare părinților în cadrul lectoratelor privind necesitatea unor CDȘ-uri în acord cu o societate mereu în schimbare

Director

Coordonatorii comisiei Lectoratelor cu părinții

       
  Ţinta strategică 3:

 

Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare cu 60 % a educabi-lilor la activitățile extrașcolare prin integrarea elevilor cu C.E.S. în spiritul incluziunii în urmă-torii patru ani școlari

Dezvoltarea relaţiilor de cola-borare cu toți factorii decizionali locali și județeni (Primăria Baia, ISJ Suceava și C.C.D Suceava ), precum și cu alte instituţii care reprezintă comunitatea locală  ( Poliția, Biserica, Dispensarul Medical),  Asociaţia Părinţilor din școală.

Director

Responsabil C.E.S.

       
  Ținta nr.  4: 

 

Asigurarea accesu-lui a 90% din ca-drele didactice din școală la formarea continuă corespun-zătoare utilizării tehnologiei și a re-surselor educațio-ționale deschise, a managementului clasei de elevi, al  aplicării strategiilor de prevenire și combatere a aban-donului școlar până în 2024

Dezvoltarea unor parteneriate / contracte cu diferiți furnizori de programe de formare continuă

Director

Profesori metodiști C.C.D.

       
  Ţinta strategică 5:

 

Dezvoltarea unor atitudini și compor-tamente bazate pe valorile intercultu-ralității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin creșterea anuală cu 15 % , până în anul 2024 a numărului de acti-vități extracurri-culare, a proiecte-lor și parteneria-telor  locale, națio-nale și internațio-nale

Activităţi de promovare a intercul-turalităţii, la diverse ocazii: sărbă-tori specifice din comunitatea locală, din ţară , zilele altor ţări,  ziua Europei, etc,   derulate în colaborare cu părinţii şi alţi membri ai comunităţii locale.

Evenimente de promovare a principiilor interculturalităţii  şi a schimburilor de bune practici cu parteneri din proiecte, inclusiv în mediul online.

Director

Coordonator de programe şi proiecte educative

Director

Administrator site, cont Facebook

       
  Ţinta strategică 6:

 

Optimizarea strate-giei de promovare a imaginii şcolii astfel încât în perioada 2020-2024 numărul distincțiilor obținute  la olimpiadele şi concursurile şcolare să crească cu 10 % anual

Activităţi de promovare a imaginii şcolii derulate în colaborare cu părinţii

 

Evenimente de promovare instituţională în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ, cu autorităţile locale (Hora de la Baia, Festivalul Baia, file de istorie , 1 iunie- ş.a.)

Director

Coordonator de programe şi proiecte educative

       
  Ţinta strategică 7 :

 

Desfășurarea în condiții optime de siguranță a  proce-sului instructiv – educativ în contex-tul provocărilor ge-nerate de pandemia  SARS-CoV 2 prin implementarea unei  platforme educațio-nale la nivel de școală și creșterea cu 30 % a achizi-țiilor de echipa-mente I.T.

Implicarea în parteneriate pentru achiziționarea de dispozitive electronice pentru elevii care nu dispun de acestea.

Director

Reprezentanți Primăria Baia

       

 

 

 

 

 1. Estimarea resurselor necesare

În tabelul de mai jos, sunt estimate resursele necesare derulării programelor propuse.

Nr. crt. Program Resurse umane Resurse materiale
1. Dezvoltarea curriculară

 

 

Director

 

Coordonator de proiecte şi programe educative

Comisia pentru curriculum

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Diriginţi

Elevi

Părinţi

Tehnică de calcul şi multiplicare

 

Cărţi şi publicaţii

Mijloace şi materiale didactice

Servicii comunicare

Birotică şi consumabile

2. Dezvoltarea resursei umane

 

 

Director

 

Responsabili de comisii
Şefi de compartimente

Comisia de dezvoltare profesională

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Reprezentanţi ai instituţiilor furnizoare de programe de formare continuă

Tehnică de calcul şi multiplicare

 

Cărţi şi publicaţii

Servicii comunicare

Birotică şi consumabile

3. Dezvoltarea bazei materiale Director

 

Personal didactic auxiliar

Comisia de inventariere

Comisia de recepţie bunuri

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Reprezentanţi ai autorităţilor locale

Diriginţi

Părinţi

Tehnică de calcul şi multiplicare

 

Programe legislaţie şi contabilitate

Servicii comunicare

Materiale reparaţii/ investiţii

Birotică şi consumabile

4. Dezvoltarea relaţiilor sistemice şi comunitare Director

 

Coordonator de proiecte şi programe educative

Cadrele didactice coordonatoare ale proiectelor derulate în parteneriat

Comisia de promovare a imaginii şcolii

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Reprezentanţi ai autorităţilor locale, instituţiilor, ONG-urilor partenere

Diriginţi

Elevi

Părinţi

Tehnică de calcul şi multiplicare

 

Cărţi şi publicaţii

Mijloace şi materiale didactice

Servicii comunicare

Birotică şi consumabile

 

 

 

 

Corelarea ŢINTELOR STRATEGICE cu REZULTATELE AŞTEPTATE

Nr. crt. Ţinte strategice Rezultate aşteptate

 

 

 

1. Asigurarea unui management institutional eficient, transparent, bazat pe entuziasm, motivare, implicare pro-activă  prin creşterea  în perioada 2020-2024 a numărului cadrelor didactice implicate în procesul de luare a deciziilor de la 20% la 40%; – îmbunătățirea activității manageriale a școlii

 

– asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaționale de calitate

– proces educațional de calitate si eficient, centrat pe nevoile educaționale reale ale elevului;

– dezvoltarea competentelor de predare ale cadrelor didactice, centrată pe dezvoltarea de competențe-cheie, prin abordarea creativă a curriculumului național

2. Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, orientat spre performanță – dezvoltarea gândirii critice, a inteligenței emoționale și a stimei de sine  prin prezentarea proiectelor individuale și de grup

 

– dezvoltarea competențelor de lucru în echipă și de comunicare interculturală prin activități formale și nonformale

– obținerea de fonduri pentru realizarea de activități concrete (excursii, expoziții etc.)

– implicarea membrilor comunității în derularea unor activități deosebite în cadrul orelor de opțional

3. Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare cu 60 % a educabililor la activitățile extrașcolare prin integrarea elevilor cu C.E.S. în spiritul incluziunii în următorii patru ani școlari – creșterea cu 10 % a beneficiarilor programului F.A.R.A. de la învățământul primar

 

– îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor vizați

– îmbunătățirea frecvenței elevilor cu risc de abandon școlar

– 50 % dintre elevi cu C.E.S. implicați în program de pregătire suplimentară

4. Asigurarea accesului a 90% din cadrele didactice din școală la formarea continuă corespunzătoare utilizării tehnologiei și a resurselor educaționale deschise, a managementului clasei de elevi, al  aplicării strategiilor de prevenire și combatere a abandonului școlar până în 2024 – participarea tuturor cadrelor didactice la programe de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale

 

– aplicarea și implementarea informațiilor, competențelor  dobân-dite în cadrul cursurilor de formare

– transferul de bune practici în rândul beneficiarilor direcți

5. Dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin creșterea anuală cu 15 % , până în anul 2024 a numărului de activități extracurriculare, a proiectelor și parteneriatelor  locale, naționale și internaționale – continuarea editării revistei școlii şi dezvoltarea materialelor de promovare a valorilor interculturalităţii (cel puţin 1 panou nou, cel puţin 1 pliant de promovare, cel puţin 2 filme realizate);

 

– publicarea de articole în presa locală/judeţeană;

– derularea a cel puţin 50% din acţiunile de promovare a valorilor interculturalităţii cu implicarea părinţilor şi a altor membri ai comunităţii

6. Optimizarea strategiei de promovare a imaginii şcolii astfel încât în perioada 2020-2024 numărul distincțiilor obținute  la olimpiadele şi concursurile şcolare să crească cu 10 % anual – continuarea editării revistei școlii şi dezvoltarea materialelor de promovare a imaginii şcolii (cel puţin 2 panouri noi, cel puţin 2 pliante diferite de promovare, 1 film de prezentare)

 

– creşterea cu 20% a numărului de articole publicate în presa locală/judeţeană;

– derularea a cel puţin 50% din acţiunile de promovare a imaginii şcolii cu implicarea părinţilor

7. Desfășurarea în condiții optime de siguranță a  procesului instructiv – educativ în contextul provocărilor generate de pandemia  SARS-CoV 2 prin implementarea unei  platforme educaționale la nivel de școală și creșterea cu 30 % a achizițiilor de echipamente I.T. –  desfășurarea procesului educativ în condiții de siguranță

 

– asigurarea accesului tuturor elevilor la  resurse educaționale deschise

– proces educațional de calitate și eficient  prin utilizarea platformei educaționale Google Clasroom;

– achiziționarea de tablete pentru elevi și laptopuri pentru profesori prin proiect european

 

 

 

 

 

 

Planul operaţional pentru anul şcolar 2020-2021

 

Ţinta 1 : Asigurarea unui management instituțional eficient, transparent, bazat pe entuziasm, motivare, implicare pro-activă  prin creşterea  în perioada 2020-2024 a numărului cadrelor didactice implicate în procesul de luare a deciziilor de la 20% la 40%;

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

 O1 – Proiectarea și coordonarea unor activităţi didactice de calitate, din perspectiva incluziunii sociale, a dreptului la educație și a egalității de şanse, a realizării educaţiei de bază pentru toţi şi pentru fiecare în parte în funcție de nevoile personale și educaționale,

O2 – Orientarea activităţilor curriculare, îndeosebi înspre activitatea în echipă, adaptabilitate, colaborare.

O3 – Eficientizarea activităţilor prin promovarea celor care dezvoltă spiritul de echipă, comunicare pozitivă, pasiune în activitățile desfășurate

Obiective specifice Activităţi propuse Responsa-bilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Monitorizarea activității  comisiei de evaluare și asigurare a calității Informarea perma-nentă a personalului în legătură cu stan-dardele de calitate ce trebuiesc respec-tate

 

Monitorizarea permanentă a activi-tății personalului prin raportare la standardele de calitate

– dezvoltarea unei culturi a calităţii pentru cel puţin 70% din membrii personalului didactic, didactic auxiliar , nedidactic, părinţi, elevi, reprezen-tanţi ai comunităţii

Director

Membri C.A.

Comisia C.E.A.C.

permanent

Cadre didactice, Personal didactic auxiliar

 

Personal nedidactic

Grup lucru

Echipamente IT, consumabile

Bugetul şcolii

Buget local consumabile

Costuri personal

Standarde calitate

 

Raport monitorizare SCIM/anual  Două ședințe anual/una semestrial cu această tematică pe ordinea de zi Registru de proceduri elaborate

Eficientizarea managementului la nivelul  școlii – întocmirea documen-telor manageriale

 

– participarea eficientă la consiliile profesora-le, consiliile de admi-nistrație, comisiile de lucru

– realizarea unui management eficient al resurselor umane și al resurselor materiale centrat pe eficiență

Director

 

C.A.

Permanent Cadre didactice Echipamente IT, consumabile

 

Legislația în vigoare

Bugetul

 

școlii

Toate documen-tele manageriale de diagnoză, evidență, prog-noză elaborate, înregistrate, prezentate în C.P și aprobate în C.A

 

Prezența 95% la ședințe

O activitate semestrial

Opţiunea resurse umane

O4 – Responsabilizarea  personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în atingerea țintelor strategice, respectând fișa postului și valorizând abilitățile personale.

O5 – Formarea în domeniul managementului calităţii, a mangementului riscului, a managementului resurselor umane și a grupurilor de elevi. inclusiv a celor cu nevoi speciale sau în dificultate

O6 – Dezvoltarea competenţelor manageriale prin participarea  la stagii de formare, conferințe,

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Motivarea personalului didactic, didactic auxiliar  pentru învăţare pe tot parcursul vieţii;

 

Creşterea responsabilităţii  fiecărui cadru didactic pentru reuşita propriei cariere profesionale

-asigurarea documen-telor legislative în vi-goare la nivelul unită-ții de învățământ

 

– implicarea activă la rezolvarea unor probleme curente ale școlii de către personal

– monitorizarea, eva-luarea și optimizarea calității procesului educațional;                  – dezvoltarea compe-tențelor de predare a cadrelor didactice, centrată pe dezvoltarea de competențe-cheie

Director

Personal auxiliar și nedidactic

Cadre didactice

Permanent

Cadrele didactice

Echipamente IT, consumabile

Laptopuri

Bugetul şcolii

Procese-verbale C.P., C.A.

 

Toate comparti-mentele și-au întocmit docu-mentele mana-geriale cf. cu formatul legal și la termen

Susținere de prezentări în cf. cu tematica,

Diseminare de bune practici sau rezultate /informări de la participări la sesiuni de for-mare, cursuri, conferințe

Dezvoltarea capaci-tății  cadrului didac-tic de a mobiliza, a combina şi  a utiliza în mod autonom ca-pacităţile de cunoaş-tere, deprinderile şi competenţele gene-rale şi cele profesio-sionale în acord cu diversele cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau probleme; – dezvoltarea compe-tențelor de predare ale cadrelor didactice, centrată pe dezvoltarea de competențe-cheie, prin abordarea creativă a curriculumului națio-nal;

 

– creșterea numărului de lecții susținute prin aplicarea strategiilor didactice activeparticipative

– creșterea motivației pentru susținerea de activități demonstrative prin diseminarea bunelor practici

Director

Cadre didactice

permanent

Cadrele didactice

Echipamente IT, consumabile

Bugetul şcolii

Toate cadrele didactice vor fi asistate la lecții si rezultatele consemnate în fișe de asistență la ore

 

Susținerea anuală a minim unei lecții de-monstrative nivelul fiecărei comisii meto-dice)

80% din lecții sunt susținute prin metode active

Dezvoltarea competențelor manageriale ale personalului didactic – participarea la cursuri de formare în domeniul managementului clasei de elevi Director,

 

Respon-sabil Comisia de perfec-ționare

Cadre didactice

an școlar 2020-2021

Cadre didactice,

 

Formatori

Echipamente IT, consumabile Bugetul școlii (perfecționare) Fișa de formare continuă a școlii ptr. anul școlar vizat

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O7–  Atragerea de  resurse financiare, materiale pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii

O8  – Achiziţionarea  mijloacelor moderne audiovizuale, a materialelor didactice în contextul digitalizării procesului educativ

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Efectuarea anuală a unor acțiuni de modernizare a sălilor de clasă Asigurarea unor echipamente  IT pentru comisiile metodice

 

Îmbunătățirea permanentă a caracteristicilor spațiilor școlare în vederea creării unui mediu optim de învățare și desfășurare a activităților educati

Elaborarea unui necesar de mijloace didactice și echipamente IT pentru toate ariile curriculare în vederea desfășurării unui proces educativ digitalizat, modern și de calitate.

– implicarea Asociației de Părinți în vederea achiziționării sistemelor de calcul

 

– identificarea calculatoarelor și a altor componente care trebuie înlocuite în laboaratoarele de informatică

-identificarea sălilor de clasă în care este necesară îmbunătățirea bazei materiale

– achiziții de materiale didactice pentru toate ariile curriculare

– dotarea compartimen-telor funcționale și comisiilor metodice cu calculatoare

– alte dotări pentru asigurarea creșterea calității și funcționa-lității spațiilor din școală

Director

 

Asociația de părinți

Adminis-trator

Contabil

Comisia de recepție

Anual

Anual

Anual

Membrii Asociației de părinți, cadre didactice

 

Serviciul financiar

Serviciul adminis-trativ

Echipamente IT, consumabile

 

Materiale reparații

Calculatoare

Laptopuri

Contribuții ale Asociației de părinți,

 

Sponsorizări

Bugetul școlii

Bugetul local

Procese-verbale ale ședințelor Asociației de părinți

 

Contractele de sponsorizare

Achiziții realizate.

Lucrări de reparație recepționate.

Bunuri recepționate și intrate în inventar și în gestiunea comisiilor

Opţiunea relaţii cu comunitatea:

O9 – Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu toți factorii decizionali locali și județeni (Primăria Baia, I.S.J Suceava și C.C.D Suceava ), precum și cu alte instituţii care reprezintă comunitatea locală ( Poliția, Biserica, Dispensarul Medical),  Asociaţia Părinţilor din școală.

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare

Optimizarea  colaborării cu comunitatea locală şcoală – comunitate, prin acţiuni comune de promovare a imaginii şcolii

-creșterea numărului de parteneriate cu agenți

 

economici din comunitate,  ONG-uri (minim 1 parteneriat anual)

– includerea în oferta educativă a unor proiecte dedicate marcării zilelor importante din cultura poporului român și istoria locală și națională  derulate în parteneriat cu comuni-tatea locală

Director

Cadre didactice

Consilier educativ

Menbri ai comunității

Semestrial

Elevi,

părinți,

Cadre didactice,

invitați

Consumabile

Calculator

Videoproiector

Bugetul școlii,

sponsorizări

Proiecte care au drept scop marcarea zilelor importante din cultura popo-rului român și istorie locală

Promovarea activi-vităţilor care cresc repezentativitatea şcolii la nivel local şi județean , subscrise formării competenţelor civice , ecologice şi educaţiei interculturale – participarea la activi-tăți în cadrul comuni-tății și la concursuri

 

județene, regionale, chiar naționale

Organizarea  „Zilelor Școlii ” cu manifestări noi şi invitaţi interesaţi şi  implicaţi în dezvoltarea școlii

Director

 

Coordonator de proiecte şi programe educative

Semestrial

Elevi,

 

părinți, cadre didactice,

parteneri

Echipamente IT, consumabile necesare derulării activităţilor

Bugetul școlii,

 

sponsorizări

Participarea la competiții

 

Spectacole

Participări la evenimentele școlii și la competiții

Motivarea părinților pentru implicare activă în viața școlii ca parteneri în educație

– creșterea numărului de activități educative realizate în parteneriat cu părinții

– organizarea zilei „Porților deschise” pentru părinți – ocazie mai bună de a cunoaște și aprecia procesul de educare și prestația propriului copil

– organizarea unor evenimente de socializare comune profesori-părinți

Director

Consilier educativ

Cadre didactice

Semestrial

Cadre didactice

Părinți

Elevi

Echipamente IT, consumabile necesare derulării activităţilor

Buget propriu

Buget Asociația de părinți

Număr de proiecte și activități în care s-au implicat

 

Ziua portilor deschise pentru părinți organizată

Diseminarea exemplelor de bună practică

 

Ținta strategică nr. 2 Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, orientat spre performanță.

 

Opţiunea curriculară:

O1. Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor;

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Identificarea nevoi-lor de dezvoltare personală ale elevilor – aplicarea de chestio-nare   noiembrie2020 Elevi, cadre didactice Echipamente IT, consumabile necesare Bugetul școlii Identificarea a cel puțin 7 ne-voi personale ale elevilor
– interpretarea chestio-narelor și identificarea nevoilor   decembrie

 

2020

Elevi, cadre didactice Echipamente IT, consumabile necesare Bugetul școlii Analiza canti-tativă și calita-tivă a datelor

Opţiunea resurse umane

O2. Stimularea abilităților de comunicare și creativitatea elevilor

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
  Crearea de situații concrete de comuni-care/ argumentare a unor puncte de vedere – organizarea de atelie-re tematice Cadre didactice Permanent Cadrele didactice

 

Elevii

Echipamente IT, consumabile Bugetul şcolii Portofolii cu lucrări ale elevilor
– diseminarea rezultate-lor activităților desfă-șurate în cadrul atelie-relor Cadre didactice Permanent Cadrele didactice

 

Elevii

Echipamente IT, consumabile Bugetul şcolii Prezentări

 

Articole în revista școlii

Expoziții

Album foto/video

O3. Susținerea cadrelor didactice în propunerea și elaborarea de CDȘ-uri atractive pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor.

Obiective specifice Activităţi propuse Responsa-bilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Organizarea unui curs de formare pe tema CDȘ.

 

Colaborarea  cu un O.N.G

– participarea cadrelor didactice la activitățile cursului Director

 

Cadre didactice

Semestrul I Cadre  didactice Echipamente IT, consumabile

Bugetul școlii

Participarea a cel puțin 15 cadre didactice
– încheierea unui parteneriat pentru implementarea unui opțional Cadre didactice

 

Reprezentanți ONG

Semestrul I

Cadre didactice

 

Reprezen-tant ONG

Echipamente IT, consumabile Bugetul școlii Acordul de parteneriat

 

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

 

O4 Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării activităților practice în cadrul orelor de CDȘ;

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Identificarea surse-lor de venit pentru  realizarea activităților practice din cadrul CDȘ – semnarea contractelor de sponsorizare cu diferiți agenți economici Director Permanent Director

 

Agenți economici

Echipamente IT, consumabile Bugetul școlii Contract de sponsorizare
– colaborarea cu Asociaţia de părinţi, în vederea atragerii de fonduri extrabugetare Director Permanent Membrii Asociației de părinți, cadre didactice Echipamente IT, consumabile Contribuții ale Asociației de părinți,

 

sponsorizări

Întâlniri cu membrii Asociației de părinți

O5 Asigurarea bazei logistice necesare mediatizării activităţilor, în vederea promovării ofertei educaționale a școlii.

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Valorificarea eficientă a  dotărilor şcolii în activităţile de promovare a ofertei educaționale – utilizarea în toate activitățile a echipa-mentelor existente în școală Cadrele didactice Permanent Elevi, cadre didactice Echipamente IT, consumabile necesare Bugetul școlii Echipamente

 

utilizate

– achiziționarea de materiale necesare desfășurării activită-ților Director

 

Contabilul

Permanent cadre didactice Panouri, aviziere,

 

consumabile necesare

Bugetul școlii Materiale achiziționate

Opţiunea relaţii cu comunitatea:

 

O6 Stabilirea ofertei C.D.Ș în funcție de nevoile de dezvoltare ale comunității

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Optimizarea  parte-neriatului şcoală- familie-comunitate, pentru stabilirea ne-voilor de dezvoltare ale comunității sărbătorirea Zilei Şcolii

 

 

 

Director Sem. I Elevi,

 

părinți, cadre didactice,

invitați

Spațiul școlii Bugetul școlii,

 

sponsorizări

Cel puţin 100 de părinţi participanţi la Ziua Şcolii
– desfășurarea Proiec-tului educaţional „Școală -familie-comunitate” Cadre didactice Permanent Elevi,

 

părinți, cadre didactice

Echipamente IT, consumabile, necesare desfăşurării proiectului Bugetul școlii Cel puţin 200 de părinţi implicaţi în derularea proiectului

O7-  Implicarea comunității în desfășurarea anumitor activități din cadrul CDȘ

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Participarea la activități desfășurate – organizarea de acțiuni la care să fie implicați membrii comunității Cadrele didactice Semestrial Elevi,

 

părinți, cadre didactice, invitaţi

Sala CDI Sponsorizări Implicarea a cel puțin trei reprezentanți ai comunității locale

 

Ţinta 3 : Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare cu 60 % a educabililor la activitățile extrașcolare prin integrarea elevilor cu C.E.S. în spiritul incluziunii în următorii patru ani școlari

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 –   crearea claselor eterogene la inceput de ciclu – incluzand astfel elevi din grupuri dezavantajate și elevi cu cu cerințe educaționale speciale.

O2 – elaborarea de planificări la toate disciplinele, adaptate nevoilor elevilor cu C.E.S., în conformitate cu certificatele de orientare școlară.

O3 – introducerea  în tematica orelor  de consiliere și dezvoltare personală , a orelor de consiliere cu părinții și în activitățile extrașcolare a temelor legate de discriminare, incluziune școlară

 

 

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsa-bilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
   Identificarea elevilor cu nevoi speciale din cadrul școlii

 

Stabilirea grupului țintă pentru partici-parea la programul F.A.R.A.

– creearea unei baze de date a elevilor care dețin certificat de  expertiză și orientare școlară

 

– vizite la domiciliul elevilor realizate de învățători și diriginți

– continuarea partene-riatului cu Fundația  F.A.R.A.

Director

Secretar

Responsa-bil C.E.S.

Învățători

Responsabile F.A.R.A.

permanent

august-septembrie

Cadre didactice, Personal didactic auxiliar

 

Învățători

Responsabile F.A.R.A

Echipamente IT, consumabile

Echipamente IT, consumabile

Bugetul local

 

Buget MEC – consumabile

Buget F.A.R.A

Certificate C.E.S.

Anchete sociale

Statistică

Proiectul F.A.R.A

    Întocmirea Pla-nurilor de interven-ție personalizate -aplicarea Planurilor de intervenție personali-zată Director

 

Cadre didactice

Comisia de curriculum

Responsa-bil C.E.S

Octombrie Cadre didactice

 

Beneficiarii

Echipamente IT, consumabile Bugetul

 

școlii

PIP

 

Planificări

Curriculum adaptat

   Optimizarea rela-ției profesor-elev, prin derularea de activități de consi-liere -implicarea elevilor și a părinților în anumite activități extrașcolare;

 

– abordarea, în cadrul orelor de consiliere și dezvoltare profesională, a unor teme care să vizeze egalitatea șanselor la educație .

Educatori

Învățători

Diriginți

Permanent Elevi

 

Cadre didactice

Părinți

Consumabile Bugetul școlii Tematica orelor de dirigenție,

 

Tematica orelor de consiliere a părinților,

Calendarul activităților extrașcolare

Opţiunea resurse umane

Opţiunea resurse umane:

O1 –  Realizarea unei baze de date care să includă elevii cu C.E.S., elevii din medii defavorizate

O2 – Monitorizarea rezultatelor școlare ale acestor elevi, promovarea și încurajarea acestora

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Identificarea la nivelul fiecărei for-mațiuni de studiu a copiilor din grupuri dezavantajate -actualizarea fișelor psiho-pedagogice

 

– derularea activităților de consiliere cu părinții

Director

 

Diriginți

Învățători

Periodic Cadrele didactice

 

Părinți

Elevi

Echipamente IT, consumabile Bugetul şcolii Fișe psiho-pedagogice

 

Procese-verbale

   Valorificarea achizițiilor elevilor prin activități practice – activități școlare bazate pe lucru diferențiat

 

– expoziții cu lucrări ale elevilor

Cadre didactice Semestrial Cadre didactice

 

Elevi

consumabile

 

materiale și mijloace didactice

Bugetul școlii panouri

 

portofolii

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O6–  atragerea de fonduri prin participarea la proiecte sau parteneriate cu O.N.G.-uri în scopul acordării de mijloace didactice

O7  – implicarea Asociației de părinți prin direcționarea de fonduri în vederea îmbunătățirii bazei materiale a școlii pentru a oferi un climat favorabil desfășurării procesului instructiv-educativ

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
   Participarea la proiecte locale, județene și națio-nale;

 

Îmbunătățirea bazei materiale din școală

– desfășurarea de activități în care să fie implicați și elevii cu C.E.S  care provin din grupuri dezavantajate

 

– achiziționarea de materiale didactice din fondurile Asociației părinților

Cadre didactice

 

Director

Administrator

Responsabil Comisie achiziții

Semestrial

 

Anual

Cadre didactice

 

Elevi

Director

Administrator

Consumabile

 

Video-proiector

Bugetul școlii

 

Bugetul școlii

Fonduri ale Asociației de părinți

Proiecte desfășurate (cel puțin 1 proiect pe semestru)

 

Materiale achiziționate

 

Opţiunea relaţii cu comunitatea:

O8 – Dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile abilitate : C.J.R.A.E Suceava,  D.G.A.S.P.C Suceava,

O9 –  Promovarea în comunitate a parteneriatului  cu Fundația  F.A.R.A.

O10 – Consolidarea colaborării cu Primăria și Consiliul Local Baia în vederea asigurării unui mediu școlar atractiv, sigur și funcțional

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare

Derularea Proiectului SNAC

-desfășurarea unor acțiuni de voluntariat Responsabil SNAC

 

Cadre didactice

Anual Cadre didactice

 

CJRAE- Suceava

Elevi

Produse alimentare Sponsorizări -Organizarea a cel puțin 2 Târguri cu produse tradiționale
-valorificarea experiențelor tuturor copiilor și valorizarea diferențelor dintre experiențele lor Cadre didactice Semestrial Cadre didactice Chestionare

 

Consumabile

Bugetul școlii Portofolii

 

Expoziții

   Continuarea Parteneriatului cu Fundația F.A.R.A.

 

Stabilirea ca prio-ritate, în colaborare cu serviciul social din cadrul Primăriei Baia, a integrării sociale a copiilor din familii vulnerabile

– promovarea interacțiunilor copiilor de aceeași vârstă prin strategii de tipul ”învățarea în cooperare și parteneriat între elevi”

 

– încheierea unui protocol de colaborare cu serviciul social al Primăriei Baia/ Biserica/ Poliția/ Cabinet medical

Director

 

Responsabil FARA

Director

Responsabil –asistență socială, polițist/medic

Anual

Cadre didactice

Elevi

Spațiu amenajat pentru desfășurarea activităților

 

Masă caldă zilnic

Consumabile

Sponsorizări FARA

 

Bugetul școlii

Portofolii

 

Excursii anuale

Protocol de colaborare

Ținta  4:  :  Asigurarea accesului a 90% din cadrele didactice din școală la formarea continuă corespunzătoare utilizării tehnologiei și a resurselor educaționale deschise, a managementului clasei de elevi, al  aplicării strategiilor de prevenire și combatere a abandonului școlar până în 2024  

 

Opțiunea curriculară

O1 –   Valorificarea eficientă și oportună a strategiilor didactice care să îmbine cele mai noi tehnologii de predare-învățare-evaluare atât în mod tradițional (față în față) cât și  online

Obiective specifice Activităţi propuse Responsa-bilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Dezvoltarea de competențe speci-fice prin implement-tarea de programe de învăța–re online  la nivelul școlii

 

Dezvoltarea de abilități în vederea aplicării informa-țiilor dobândite prin cursurile de formare

– dezvoltarea unei culturi a calităţii pentru cel puţin 70% din membrii personalului didactic, didactic auxiliar , nedidactic, părinţi, elevi, reprezen-tanţi ai comunităţii

Director

Membri C.A.

Comisia C.E.A.C.

permanent

Cadre didactice, Personal didactic auxiliar

 

Personal nedidactic

Grup lucru

Echipamente IT, consumabile

Bugetul şcolii

 

Buget MEC – consumabile

Costuri personal

Standarde calitate

 

Raport monitorizare SCIM/anual

Registru de proceduri elaborate

Opţiunea resurse umane:

O2 –  Formarea  cadrelor didactice prin participarea la cursuri specifice noilor educații

O3 –  Dezvoltarea competenţelor digitale

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Realizarea unei analize de nevoi care să reflecte prioritățile de formare continuă a personalului didactic și didactic auxiliar

 

Participarea cadrelor didactice la programele de formare și webinarii derulate la nivel local,județean și național;

Creșterea responsabilității fiecărui cadru didactic pentru propria dezvoltare profesională și personală

-aplicarea de chestionare

 

– analiza de nevoi pe baza chestionarelor

-asigurarea documen-telor legislative în vi-goare la nivelul unită-ții de învățământ

– implicarea activă la rezolvarea unor probleme curente ale școlii de către personal

– monitorizarea, eva-luarea și optimizarea calității procesului educațional;                  – dezvoltarea compe-tențelor de predare a cadrelor didactice, centrată pe dezvoltarea de competențe-cheie

Comisia C.E.A.C.

 

Director

Cadre didactice

Personal didactic auxiliar

oct.-nov.

 

Permanent

Cadre didactice

Secretar

Contabil

Cadrele didactice

Consumabile

Echipamente IT, consumabile

Laptopuri

Bugetul școlii

Bugetul şcolii

Cel puțin 25 de chestionare aplicate

 

Procese-verbale C.P., C.A.

Toate comparti-mentele și-au întocmit docu-mentele mana-geriale cf. cu formatul legal și la termen

Documente înregistrate

Susținere de prezentări în cf. cu tematica,

Diseminare de bune practici sau rezultate /informări de la participări al sesiuni de for-mare, cursuri, conferințe

Informarea cadrelor didactice cu privire la alte resurse educaționale online ce pot fi folosite pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ

 

Organizarea unor activități  de instruire a cadrelor didactice în vederea familiarizării cu modul de lucru pe platforma educațională implementată la nivelul școlii

-ședințe

-schimb de bune practici la nivelul ariilor curriculare

-ateliere de lucru (max. 10 persoane) în care să se acceseze platforma educațională google classroom

Director

Responsa-bili comi-sii

Director

Profesor TIC

Semestrial

 

Periodic

Cadre didactice

 

Responsabili ai departamentelor

Cadre didactice

Sală de clasă

Laptop

Laborator informatică,

Consumabile,

Echipamente IT.

Bugetul școlii

PV ale ședințelor

Informări

Cel puțin 3 ateliere de lucru pe semestru

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O4–  Alocarea fondurilor necesare pentru participarea cadrelor didactice la programele de formare

O5  – Dotarea ritmică a tuturor spațiilor școlare cu echipamente moderne și corespunzătoare învățării online: camere web, tablete, laptopuri,

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Stabilirea unor fonduri din bugetul școlii pentru cursurile de formare a cadrelor didactice și didactic auxiliar

 

Înscrierea la unele programe de formare profesională accesate din fonduri europene-CRED

Stabilirea necesarului de mijloace didactice și echipamente IT în vederea desfășurării unui proces educativ digitalizat, modern și de calitate

Îmbunătățirea bazei material cu dispozitive IT

-realizarea bugetului de venituri și cheltuieli cu alocarea de fonduri pentru formarea continuă

 

-activități de formare

-realizarea analizei de nevoi

-achiziționarea unor echipamente moderne și corespunzătoare învățării online

Director

Contabil

Adminis-trator

Ianuarie-februarie

 

Anual

Octombrie

Membri C.A

Personal didactic auxiliar

Cadre didactice

Formatori

Responsa-bil C.E.A.C

Director

Echipamente IT, consumabile

Echipamente IT

Calculatoare

Echipamente IT

Bugetul școlii

 

Bugetul școlii

PV al CA

 

Proiectul de buget

Înscrierea tuturor cadrelor didactice la activități de formare

Analiza de nevoi realizată

Cel puțin 10 calculatoare, 5 camere audio-video performante

2 video-proiectoare

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:

O6 – Dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile abilitate în domeniul formării : C.C.D Suceava, INFO Educația Iași, C.C.D Botoșani

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Optimizarea  colaborării cu instituțiile abilitate în domeniul formării

 

Organizarea de întâlniri periodice între cadrele didactice în vederea transmiterii de bune practici

Şedinţe ale C.P. de prezentare şi analiză a ofertelor furnizorilor de programe de formare continuă

 

-schimb de bune practice/ lecții model

-promovarea activităților pe site-ul școlii

Director

 

Responsabili arii curricu-lare

Semestrial

 

Semestrial

Cadre didactice, reprezen-tanţii furnizori-lor de programe de forma-re con-tinuă

 

Membrii comisiei de promo-vare a imaginii școlii

Cadre didactice

Consumabile

Videoproiector

Consumabile necesare desfășurării activităților

Bugetul școlii,

 

Bugetul școlii

Cel puţin o activitate se-mestrială de prezentare şi analiză a ofer-telor furnizori-lor de programe de formare con-tinuă

 

Procesele ver-bale ale şedin-ţelor C.P.

PV ale activi-tăților

 

Ţinta 5: Dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin creșterea anuală cu 15 % , până în anul 2024 a numărului de activități extracurriculare, a proiectelor și parteneriatelor  locale, naționale și internaționale

 

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1. Înființarea de cercuri tematice ce vizează interculturalitatea

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
 
Umane Materiale Financiare
Popularizarea în rândul elevilor şi al părinţilor toate activităţile derulate la nivelul şcolii, prin intermediul siteului şcolii, a contului de Facebook, a revistei şcolii – înscrierea elevilor la cercurilor tematice din cadrul școlii   Octombrie 2020 Elevi, cadre didactice Echipamente IT, consumabile Bugetul şcolii Cel puțin 2 cercuri tematice desfășurate la nivelul școlii
– realizarea, în cadrul cercurilor,  de proiecte de parteneriat educaţio-nal care au ca temă valorile interculturali-tăţii, din perspectivă de iniţiator/ colaborator/ coordonator, bazate pe comunicare online   Semestrial Elevi, cadre didactice Echipamente IT, consumabile Sponsorizări/

 

Bugetul

școlii

Cel puţin 1 proiect desfăşurat /semestru

 

Cel puțin 2 proiecte anual, pe cicluri de învăţământ

Opţiunea resurse umane

O2. Stimularea, prin distincţii şi premii, a cadrelor didactice care se implică în proiecte şi activităţi care abordează tema interculturalităţii

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Recunoașterea me-ritelor personalului didactic performant – cu rol determinant în promovarea prin-cipiilor şi valorilor interculturalităţii – evidenţierea cadrelor didactice performante, care promovează interculturalitatea, în cadrul şedinţelor C.P., C.A. Director Permanent Cadrele didactice Echipamente IT, consumabile Bugetul şcolii Procese-verbale C.P., C.A.
– susţinerea cadrelor didactice performante în vederea obţinerii gradaţiilor de merit Director Martie 2021 Cadrele didactice Echipamente IT, consumabile Bugetul şcolii Procese-verbale C.P., C.A.

O3. Recompensarea elevilor care obţin rezultate deosebite la concursuri şi proiecte pe tema interculturalităţii

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare

Motivarea elevilor care promovează principiile şi valo-rile interculturali-tăţii prin rezultatele deosebite obţinute  prin acordarea de premii

– evidenţierea elevilor, performanţi, în cadrul lectoratelor cu părinţii, cu prilejul Zilei Şcolii Director Periodic Elevii performanți,

 

părinții,

cadrele didactice

Echipamente IT, consumabile necesare pentru realizarea diplomelor, prezentărilor PowerPoint Sponsorizări

 

Bugetul local

Procesele-verbale ale lectoratelor cu părinții

 

Tabelele centralizatoare cu elevii premiați

– acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite Director Anual Elevii perfor-manți Consiliul local Tabele centralizatoare cu elevii premianți

 

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O4. Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării materialelor de promovare a principiului interculturalităţii

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă  
Umane Materiale Financiare  

Identificarea surse-lor de venit pentru  realizarea materia-lelor necesare acti-vităţilor şi a schim-burilor de bune practici, care vizea-ză interculturalita-tea, inclusiv în me-diul online

   
– colaborarea cu Aso-ciaţia de părinţi, diferiţi sponsori în scopul  sprijinirii financiare a editării materialelor de promovare a activit-ăţilor şi schimburilor de bune practici care vizează interculturali-tatea  (pliante, panouri de prezentare, produse creative, elemente artistice, gastronomice, de recuzită, site web)

Director

Cadre didactice

Anual

Membrii Asociației de părinți, cadre didactice, sponsori

Echipamente IT, consumabile

Contribuții ale Asociației de părinți,

sponsorizări

Contractele de sponsorizare

 

O5. Asigurarea bazei logistice necesare mediatizării periodice a activităţilor şcolii şi a diseminării informaţiilor, în ceea ce priveşte interculturalitatea

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă  
Umane Materiale Financiare  
Valorificarea  eficientă a  dotării şcolii în activităţile desfăşurate pentru dezvoltarea unor atitudini și compor-tamente bazate pe valorile intercultu-ralității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin activități extra-curriculare și prin  activități de transfer de bune practici    
– reactualizarea infor-maţiilor afişate pe panourile, avizierele de pe fiecare nivel al şcolii Responsa-bilul comisiei de promovare a imaginii şcolii, Permanent Elevi, cadre didactice Panouri, aviziere,

 

consumabile necesare reactualizării informațiilor

Bugetul școlii Panourile, avizierele actualizate lunar  
– actualizarea site-ului şcolii şi a contului de Facebook Adminis-trator site Permanent Administrator site Echipamente IT Bugetul școlii (taxa de găzduire site) Cel puțin 2 postări pe lună  

Opţiunea relaţii cu comunitatea:

O6. Implicarea părinților şi a altor membri ai comunităţii în acţiuni desfăşurate pe tema dezvoltării  unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin activități extracurriculare și prin  activități de transfer de bune practici

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen   Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare

Optimizarea parte-neriatul şcoală- familie-comunitate, prin acţiuni comune de promovare a principiilor şi valo-rilor intercultura-lităţii

Sărbătorirea „Zilei Şcolii” Director Sem. I Elevi,

 

părinți, cadre didactice,

invitați

  Bugetul școlii,

 

sponsorizări

Cel puţin 100 de părinţi participanţi la Ziua Şcolii
Programul „Şcoala altfel” Director

 

Coordonator de proiecte şi programe educative

Sem.

 

al II-  lea

Elevi,

 

părinți, cadre didactice,

parteneri

Echipamente IT, consumabile necesare derulării activităţilor din cadrul programului „Şcoala altfel” Bugetul școlii,

 

sponsorizări

Cel puţin 50 de părinţi implicaţi în activităţile derulate
 -sărbătorirea unor eve-nimente ale comunităţii locale, din anumite zone  ale ţării sau ale altor ţări  (Crăciunul, Anul Nou, Paştele, Ziua Europei, zilele unor ţări )

Director

Cadre didactice

Septembrie

Iunie

Elevi,

 

părinți, cadre didactice, invitaţi

 Săli de clasă

 

Biblioteca

Terenul de sport

Echipamente IT

Bugetul şcolii

Cel puţin 100 de părinţi participanţi

-implicarea directă a părinţilor şi a altor membri ai comunităţii în echipele de proiecte educaţionale- realiza-rea unor transmisiuni live, pe diferite plat-forme de comunicare online,  pentru schim-buri interculturale directe de bune practici

Director

Coordonatori de proiecte

Semestrial

Elevi,

părinți, cadre didactice, părinţi, alţi membri ai comunită-ţii

Sălile de clasă, cabinete

biblioteca,  sala de sport, Echipamente IT, consumabile

Bugetul şcolii

Cel puţin 2 activităţi derulate cu implicarea părinţilor şi a altor membri ai comunităţii

O7. Participarea școlii la evenimente de promovare a interculturalităţii

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă  
Umane Materiale Financiare  
Creșterea gradului de participare a elevilor şi cadrelor didactice în activi-tăţi extraşcolare diverse, desfăşurate pentru dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin activități extracurri-culare și prin  activități de transfer de bune practici    
Organizarea activităţilor metodice ale cercurilor pedagogice Director Periodic Elevi, membrii cercului pedagogic Sala de clasă,

 

echipamente IT, consumabile

Bugetul şcolii Procesul-verbal al activităţii metodice  
 Participarea la expozi-ziţii, vernisaje, activi-tăţi de promovare a interculturalităţii, din muzee, teatre, cinema-tografe, biblioteci, alte instituţii de cultură, inclusiv desfăşurate în mediul online Director Periodic Elevi, membrii cercurilor tematice, cadre didactice, părinţi

Materiale de promovare realizate pentru evenimentul respectiv

Bugetul şcolii

Procesul-verbal al activităţilor

Albume foto/ video

 
Realizarea unor materiale informative/ studii/ culegeri de folclor/ de reţete culinare/ de vestimen-taţii tradiţionale, etc., după anumite activităţi extraşcolare şi proiecte desfăşurate pe site web Coordonatorii de activităţi Periodic Elevi, membrii cercurilor tematice, cadre didactice Materiale de promovare realizate pentru diseminarea informaţiilor deosebite Bugetul şcoli Culegeri de texte

 

Pagina de Facebook a şcolii,

Site web

 

 

Ţinta 6: Optimizarea strategiei de promovare a imaginii şcolii astfel încât în perioada 2020-2024 numărul distincțiilor obținute  la olimpiadele şi concursurile şcolare să crească cu 10 % anual

 

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1. Înființarea de cercuri tematice transdisciplinare

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare

Popularizarea  în rândul elevilor şi al părinţilor toate activităţile derulate la nivelul şcolii, prin intermediul revistei

– înscrierea elevilor la cercurilor tematice din cadrul școlii și refacere colectivului de redacţie al revistei   Octombrie 2019 Elevi, cadre didactice Echipamente IT, consumabile Bugetul şcolii Cel puțin 3 cercuri tematice desfășurate la nivelul școlii

 

Cel puțin 10 elevi cooptați în colectivul de redacție

– editarea propriu-zisă a revistei şi publicarea acesteia/postarea în format electronic pe site-ul şcolii   Semestrial Elevi, cadre didactice Echipamente IT, consumabile necesare editării revistei școlii Sponsorizări/

 

Bugetul

școlii

1 număr al revistei editat/semestru

 

Cel puțin 30 de exemplare tipărite

Revista postată pe site-ul școlii

Opţiunea resurse umane

O2. Stimularea, prin distincţii şi premii, a cadrelor didactice care se implică în redactarea de materiale informative şi de promovare a şcolii

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
 Recunoașterea  meritelor persona-lului didactic per-formant – cu rol determinant în promovarea imaginii şcolii – evidenţierea cadrelor didactice performante, care promovează ima-ginea şcolii, în cadrul şedinţelor C.P., C.A. Director Permanent Cadrele didactice Echipamente IT, consumabile Bugetul şcolii Procese-verbale C.P., C.A.
– susţinerea cadrelor didactice performante în vederea obţinerii gradaţiilor de merit Director Martie 2020 Cadrele didactice Echipamente IT, consumabile Bugetul şcolii Procese-verbale C.P., C.A.

O3. Recompensarea elevilor care obţin rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare şi extraşcolare

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
 Motivarea  cu premii a elevilor care promovează imaginea şcolii prin rezultatele deosebite obţinute Evidenţierea elevilor, performanţi, în cadrul lectoratelor cu părinţii, cu prilejul Zilei Şcolii Director

 

Primăria Baia

Periodic Elevii performanți,

 

părinții,

cadrele didactice

Echipamente IT, consumabile necesare pentru realizarea diplomelor, prezentărilor PowerPoint Sponsorizări

 

Bugetul local

Procesele-verbale ale lectoratelor cu părinții

 

Tabelele centralizatoare cu elevii premiați

Acordarea premii elevilor cu rezultate deosebite Director Anual Elevii performanți Consiliul local Tabele centralizatoare cu elevii premianți

 

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O4.Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării materialelor de promovare a imaginii şcolii în comunitate

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă  
Umane Materiale Financiare  

Identificarea  surselor de venit pentru  realizarea materialelor de promovare a imaginii şcolii

   
Colaborarea cu Asociaţia de părinţi, diferiţi sponsori în scopul  sprijinirii financiare a editării materialelor de promovare a imaginii şcolii (pliante, panouri de prezentare)

Director

Cadre didactice

Anual

Membrii Asociației de părinți, cadre didactice, sponsori

Echipamente IT, consumabile

Contribuții ale Asociației de părinți,

sponsorizări

Contractele de sponsorizare

 

O5. Asigurarea bazei logistice necesare popularizării periodice a activităţilor şcolii şi a diseminării informaţiilor

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă  
Umane Materiale Financiare  

Valorificarea eficientă a  dotărilor şcolii în activităţile de promovare a imaginii unităţii de învăţământ

   
– reactualizarea infor-maţiilor afişate pe pa-nourile, avizierele de pe fiecare nivel al şcolii Responsabilul comisiei de promovare a imaginii şcolii, Permanent Elevi, cadre didactice Panouri, aviziere,

 

consumabile necesare reactualizării informațiilor

Bugetul școlii Panourile, avizierele actualizate lunar  
– actualizarea site-ului şcolii şi a contului de Facebook Administrator site Permanent Administrator site Echipamente IT Bugetul școlii (taxa de găzduire site) Cel puțin 2 postări săptămânale  

Opţiunea relaţii cu comunitatea:

O6. Implicarea părinţilor în acţiuni de promovare a imaginii şcolii

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare

Optimizarea parteneriatului şcoală- familie-comunitate, prin acţiuni comune de promovare a imaginii şcolii

Sărbătorirea ”Zilei Şcolii” Director Sem. I Elevi,

 

părinți, cadre didactice,

invitați

  Bugetul școlii,

 

sponsorizări

Cel puţin 100 de părinţi participanţi la Ziua Şcolii
Programul „Şcoala altfel” Director

 

Coordonator de proiecte şi programe educative,

Sem.

 

al II lea

Elevi,

 

părinți, cadre didactice,

parteneri

Echipamente IT, consumabile necesare derulării activităţilor din cadrul programului „Şcoala altfel” Bugetul școlii,

 

sponsorizări

Cel puţin 80 de părinţi implicaţi în activităţile derulate
 Festivităţile de deschidere a anului şcolar, de premiere Director Septembrie

 

Iunie

Elevi,

 

părinți, cadre didactice, invitaţi

Terenul de sport

 

Echipamente IT

Bugetul şcolii Cel puţin 100 de părinţi participanţi la festivităţi
Ziua Porţilor Deschise Director Martie 2020 Elevi,

 

părinți, cadre didactice

Sălile de clasă, cabinete metodice, sala de sport, Echipamente IT, consumabile Bugetul şcolii Cel puţin 2 activităţi derulate cu implicarea părinţilor

O7. Participarea şcolii la evenimente de promovare instituţională

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă  
Umane Materiale Financiare  
  Creșterea  gradului de participare a ele-vilor şi cadrelor di-dactice în activităţi şcolare şi extraşco-lare cu rol de pro-movare institu-ţională    
– organizarea activităţi-lor metodice ale cercurilor pedagogice Director Periodic Elevi, membrii cercului pedagogic Sala de clasă,

 

echipamente IT, consumabile

Bugetul şcolii Procesul-verbal al activităţii metodice  
Consolidarea  cola-borării şcolii cu autorităţile locale, prin participarea la evenimente oficiale, culturale. Premierea olimpicilor Director Semestrul al II-lea Elevii cu rezultate la olimpiade Bugetul local Tabelul centralizator cu premiile acordate  
Depuneri de coroane cu prilejul diferitelor sărbători naţionale Director, Periodic Elevi, cadre didactice Coroane de flori Bugetul şcolii Participarea la cel puţin 3 evenimente/sărbători naţionale  

Ţinta strategică nr. 7 : Desfășurarea în condiții optime de siguranță a  procesului instructiv – educativ în contextul provocărilor generate de pandemia  SARS-CoV 2 prin implementarea unei  platforme educaționale la nivel de școală și creșterea cu 30 % a achizițiilor de echipamente I.T.

 

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 – Adaptarea strategiilor didactice de predare-învățare-evaluare la învățământul online prin utilizarea Platformelor Google Classroom,

O2 – Flexibilitate în ceea ce privește orarul școlar, reorganizarea conținuturilor prin prezentarea  noțiunilor  esențiale în mod simplu și atractiv cu accent  pe consolidare și aplicare.

Obiective specifice Activităţi propuse Responsa-bilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare

Adaptarea strategiilor didactice de predare-învățare-evaluare la învățământul online prin utilizarea Platformelor Google Classroom,

Flexibilitate în ceea ce privește orarul școlar, reorganiza-rerea conținuturilor

– accesarea platformei Google Classroom,  aplicația pentru educa-ție care facilitează predarea și colaborarea profesor – elev

 

– crearea claselor pe această platformă

– utilizarea platformei de către cadre didactice și elevi

Director

Profesor de informati-că

Comisia C.E.A.C.

permanent

Cadre didactice

Personal didactic auxiliar

Calculatoare

Telefoane smartphone

Platforma Classroom

Echipamente IT,

Bugetul şcolii

 

Buget MEC

Costuri personal

Introducerea pe platforma Classrom  a tuturor cadrelor didactice și a elevilor școlii

 

Utilizarea plat-formei Google Classroom de către 100% dintre cadre

Aplicarea de teste online pe platformă

prin prezentarea  noțiunilor  esențiale în mod simplu și atractiv cu accent  pe consolidare și aplicare  – desfășurarea  unor ore în sistem outdoor

 

– sintetizarea materiei și accentuarea laturii practic-aplicative

Comisie orar

 

Director

Cadre didactice

Permanent

Cadre didactice

Elevi

Echipamente IT, consumabile

Programe școlare

Bugetul

școlii

Desfășurarea a cel puțin 3 ore /săptămână în aer liber

 

Schițe de lecții cu aplicații în practică

 

Opţiunea resurse umane:

O3– Dezvoltarea unui climat de încredere și siguranță- condiţie esenţială în desfășurarea procesului educativ în condiții de pandemie

O4 – Implementarea  măsurilor de siguranță în școală pentru elevi, cadre didactice, părinți în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educativ în condiții de pandemie

O5 – Crearea de oportunități de învățare prin utilizarea resurselor educaționale deschise,, a instrumentelor digitale de predare, învățare, evaluare

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare

Dezvoltarea unui climat de încredere și siguranță- condiţie esenţială în desfășurarea procesului educativ în condiții de pandemie

– afișarea materialelor informative despre mo-dalitățile de combatere a pandemiei

 

– elaborarea procedurii privind implementarea măsurilor de prevenire și combatere a infec-tării cu SARS CoV

Director

Comisia CEAC

Cadre didactice

Septem-brie 2020

Cadrele didactice

Echipamente IT, consumabile

Laptopuri

Bugetul şcolii

Procedură elaborată și diseminată în C.P. și C.A.

Implementarea  măsurilor de siguranță în școală pentru elevi, cadre didactice, părinți în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educativ în condiții de pandemie  – dotarea școlii cu materiale dezinfectan-te, dozatoare cu săpun și  dezinfectant, covo-vorașe, coșuri metalice

 

– amenajarea sălilor de clasă cu respectarea principiului distanțării sociale

-elaborarea planurilor de măsuri pentru dezinfecția și curățenia zilnică a spațiilor școlare

– afișarea graficelor de curățenie

– elaborarea planului de intervenție în cazul in-fectării cu Sars-CoV-

Director,

Cadre didactice

permanent

Cadrele didactice

Personal nedidactic

Echipamente IT, consumabile Bugetul şcolii

Fișe de magazie cu materiale de dezinfecție  pentru cel puțin o lună

Planuri de măsuri

Grafice afișate

Plan de intervenție

Crearea de oportu-nități de învățare prin utilizarea resur-selor educaționale deschise,  a instru-mentelor digitale de predare, învățare, evaluare

Monitorizarea permanentă a activităților desfășurate de cadre didactice și de elevi pe platforma Google Classroom

Director,

 

Cadre didactice

Director

an școlar 2020-2021

 

permanent

Cadre didactice,

 

Formatori

Cadre didactice

Echipamente IT, consumabile

 

Platforma Google Classroom

Bugetul școlii (perfecționare)

 

Bugetul școlii

Monitorizarea a cel puțin 15 cadre didactice pe săptămână

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O6 – Atragerea de fonduri de la agenți economici pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educati

 

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare
Atragerea de fonduri de la Primă-ria Baia sau de la agenți economici pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educativ

– achiziționarea de dispozitive electronice în vederea desfășurării procesului educativ în scenariu hibrid sau în scenariu roșu

Director

 

Contabil

Asociația de părinți

Adminis-trato

Anual

Membrii Asociației de părinți,

 

Serviciul financiar

Serviciul adminis-trativ

Echipamente IT, consumabile

 

Calculatoare

Laptopuri

Contribuții ale Asociației de părinți

 

Bugetul școlii

Bugetul local

Achiziții realizate

 

Bunuri recep-ționate și intrate în inventar și în gestiunea comisiilor

 

Opţiunea relaţii cu comunitatea:

O7 Parteneriat cu Primăria Baia în vederea depunerii unui proiect cu fonduri europene  în vederea dotării elevilor și cadrelor didactice cu tablete și laptopuri

Obiective specifice Activităţi propuse Responsabilităţi Termen Resurse Indicatori de performanţă
Umane Materiale Financiare

Parteneriat cu Primăria Baia în vederea depunerii unui proiect cu fonduri europene  în vederea dotării elevilor și cadrelor didactice cu tablete și laptopuri

Realizarea unei statistici cu elevii și cadrele didactice din școală  care nu au acces la dispozitive electronice cu  internet

Înaintarea statisticii la Primăria Baia

Constituirea unui grup de lucru la nivelul școlii care să ajute reprezentanții Primăriei la depunerea proiectului

Director

 

Cadre didactice

Consilier educativ

Primar

Responsabil fonduri europene din Primăria Baia

Anual

Elevi,

cadre didactice,

Consumabile

Calculator

Bugetul școlii,

sponsorizări

Parteneriat depus și aprobat

 

 

 

Monitorizarea internă a planului operațional    2020-2021

 

ŢINTE STRATEGICE RESPONSABIL PARTENERI TERMEN INSTRUMENTE

 

 

Asigurarea unui management institutional eficient, transparent, bazat pe entuziasm, motivare, implicare pro-activă  prin creşterea  în perioada 2020-2024 a numărului cadrelor didactice implicate în procesul de luare a deciziilor de la 20% la 40%; Director Membri  C.A.

 

Comisia C.E.A.C.

Coordonatorul de proiecte şi pro-grame educaţionale,

Cadre didactice

Personal didactic auxiliar

Personal nedidactic

Semestrial

Întâlniri de lucru

 

Ședințe de lucru și analiză a C.A., C.P., C.E.A.C.

Măsurarea nivelului de satisfacție/ multumire asupra actului educațional al beneficiarilor

Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, orientat spre performanță. Director Responsabil Comisie  Curriculum

 

Coordonator CEAC

Lunar Rapoarte

 

analize,

statistici

Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare cu 60 % a educabililor la activitățile extrașcolare prin integrarea elevilor cu C.E.S. în spiritul incluziunii în următorii patru ani școlari Director  Responsabil elevi C.E.S. Lunar Rapoarte

 

Planuri de intervenție personalizate

Asigurarea accesului a 90% din cadrele didactice din școală la formarea continuă corespunzătoare utilizării tehnologiei și a resurselor educaționale deschise, a managementului clasei de elevi, al  aplicării strategiilor de prevenire și combatere a abandonului școlar până în 2024 Director Coordonatorul de proiecte şi programe educaţionale, Lunar Rapoarte

 

analize,

statistici

Dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin creșterea anuală cu 15 % , până în anul 2024 a numărului de activități extracurriculare, a proiectelor și parteneriatelor  locale, naționale și internaționale Director Responsabilul Comisiei pentru promovarea imaginii şcolii,

 

Coordonatorul de proiecte şi programe educaţionale,

Lunar Rapoarte

 

analize,

statistici

Optimizarea strategiei de promovare a imaginii şcolii astfel încât în perioada 2020-2024 numărul distincțiilor obținute  la olimpiadele şi concursurile şcolare să crească cu 10 % anual Director Responsabilul Comisiei pentru promovarea imaginii şcolii, – Coordonatorul de proiecte şi programe educaţionale, Lunar Rapoarte

 

analize,

statistici

Desfășurarea în condiții optime de siguranță a  procesului instructiv – educativ în contextul provocărilor generate de pandemia  SARS-CoV 2 prin implementarea unei  platforme educaționale la nivel de școală și creșterea cu 30 % a achizițiilor de echipamente I.T. Director Membri C.A.

 

Responsabil Comisie Curriculum

Cadre didactice

Comitetul reprezentativ al părin-ților

Lunar Rapoarte

 

Analize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea internă a planului operațional    2020-2021

 

ŢINTE STRATEGIE RESPONSABIL PARTENERI TERMEN INSTRUMENTE INDICATORI

 

 

Asigurarea unui management institutional eficient, transparent, bazat pe entuziasm, motivare, implicare pro-activă  prin creşterea  în perioada 2020-2024 a numărului cadrelor didactice implicate în procesul de luare a deciziilor de la 20% la 40%; Director  Membri  C.A.

 

Comisia C.E.A.C.

Coordonatorul de proiecte şi programe educaţionale,

Cadre didactice

Personal didactic auxiliar

Personal nedidactic

Semestrial

Evaluarea inițială a resurselor și a procedurilor anga-jate în rezolvarea obiectivelor propuse;

 

– Evaluarea forma-mativă cu rol co-rector al demer-sului operațional;

Gradul de satisfacție al beneficiarilor

Statistici

Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, orientat spre performanță. Director C.A.

 

Coordonatorul C.E.A.C.

Responsabilul Comisiei de curriculum

Semestrial Fişe de analiză, interviuri de evaluare,

 

rapoarte

– numărul de părinţi/ reprezentanți ai comunității locale implicaţi în acţiuni de promovare a CDȘ;

 

-numărul de cursuri opționale la nivelul școlii (câte un curs opțional la fiecare clasă);

Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare cu 60 % a educabililor la activitățile extrașcolare prin integrarea elevilor cu C.E.S. în spiritul incluziunii în următorii patru ani școlari Director  Membri C.A.

 

Coordonatorul  C.E.A.C.

Coordonatorul de proiecte şi programe educaţionale,

Semestrial Fişe de analiză, interviuri de evaluare,

 

rapoarte

–  Implementarea planificărilor adaptate pentru elevii cu C.E.S.

 

Creșterea ratei de promovabilitate

Asigurarea accesului a 90% din cadrele didactice din școală la formarea continuă corespunzătoare utilizării tehnologiei și a resurselor educaționale deschise, a managementului clasei de elevi, al  aplicării strategiilor de prevenire și combatere a abandonului școlar până în 2024 Director Membri C.A.

 

Coordonatorul  C.E.A.C.

Coordonatorul de proiecte şi programe educaţionale,

Semestrial Fişe de analiză, interviuri de evaluare,

 

rapoarte

Participarea la cursuri de formare online a cel puțin 15 cadre didactice
Dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin creșterea anuală cu 15 % , până în anul 2024 a numărului de activități extracurriculare, a proiectelor și parteneriatelor  locale, naționale și internaționale Director Membri C.A.

 

Coordonatorul  C.E.A.C.

Coordonatorul de proiecte şi programe educaţionale

Semestrial Fişe de analiză, interviuri de evaluare,

 

rapoarte

– numărul de proiec-te de parteneriat derulate;

 

– numărul de părinţi implicaţi în acţiuni de promovare a principiilor şi valori-lor interculturalităţii;

-numărul de articole publicate în presă şi în mediul online;

– numerele de revista şcolii cu articole despre interculturalitate

– numărul de postări pe site-ul şcolii/contul de Facebook.

Optimizarea strategiei de promovare a imaginii şcolii astfel încât în perioada 2020-2024 numărul distincțiilor obținute  la olimpiadele şi concursurile şcolare să crească cu 10 % anual Director Membri C.A.

 

Coordonatorul  C.E.A.C.

Coordonatorul de proiecte şi programe educaţionale,

Semestrial Fişe de analiză, interviuri de evaluare,

 

rapoarte

– numărul de proiecte de parteneriat derulate;

 

– numărul de părinţi implicaţi în acţiuni de promovare a imaginii şcolii;

-numărul de articole publicate în presă;

– numărul de postări pe site-ul şcolii/contul de Facebook.

Desfășurarea în condiții optime de siguranță a  procesului instructiv – educativ în contextul provocărilor generate de pandemia  SARS-CoV 2 prin implementarea unei  platforme educaționale la nivel de școală și creșterea cu 30 % a achizițiilor de echipamente I.T. Director Membri C.A.

 

Cadre didactice

Semestrial Rapoarte

 

Analize

Utilizarea Platformei Classroom de către toate cadrele didactice

 

Desfășurarea procesului didactic în scenariul verde

Monitorizarea și evaluarea Planului operațional

Monitorizarea realizării indicatorilor de performanță pentru fiecare activitate a opțiunilor strategice presupune selectarea eficientă a resurselor, integrarea acestora în procesul de realizare și identificarea modalităților optime de realizare.

Procedura de monitorizare stabilește:  – Întâlniri, ședințe de lucru și analiză ale Consiliului de Administrație, Consiliului Profesoral, C.E.A.C – Analiza permanentă a procesului de învățământ;  – Măsurarea nivelului de satisfacție/ mulțumire asupra actului educațional al beneficiarilor;  – Colectarea datelor factuale;

Procedura de evaluare a Planului Operațional presupune:  – Evaluarea inițială a resurselor și a procedurilor angajate în rezolvarea obiectuvelor propuse;  – Evaluarea formativă cu rol corector a demersului operațional;  – Evaluarea finală

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA EXTERNĂ va fi realizată de către reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării.