ANUNȚ

CRITERII DE ACORDARE BURSĂ

anul școlar 2022-2023

Dosarele se depun înperioada

05.09.2022-23.09.2022

la diriginți / învățători

I. BURSE DE MERIT

Condiții  de acordare:

1. Media anuală generală de cel puțin 9.50;
2. Elevii să nu aibă mai mult de 20 absențe nemotivate pe anul școlar 2021-2022.
3. Au obținut locurile I, II, sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului vocațional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de  Ministerul Educației.
4. Au obținut locurile I, II, sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de  Ministerul Educației.
5. Bursa de merit se poate cumula cu bursa socială.

Acte necesare:

1. Cerere
2. Copie act identitate părinți
3. Copia certificatului de naştere sau actului de identitate a elevului
4. Dosar

II. BURSE DE STUDIU:

Condiții de acordare:

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii (01.06.2022-31.08.2022), cel mult egal cu salariul minim net pe economie = 1524 lei și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a;

b) au obținut în clasa a IV-a calificativul ”foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat cel mult 20 deabsențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a;

Bursa de studiu nu se cumulează cu cea de merit.

Acte necesare bursă studiu:

1. Cerere tip;
2. Copia certificatului de naştere sau actului de identitate al elevului;
3. Copie după certificatul de naștere/carte de identitate a tuturor copiilor aflați în întreținere;
4. Copie carte de identitate/buletin, certificat de căsătorie al părinților;
5. Extras cont/cupon alocație (perioada 01.06.2022-31.08.2022);
6. Acte doveditoare privind alocația suplimentară pe perioada 01.06.2022-31.08.2022;
7. Adeverință cu salariul net pe perioada 01.06.2022-31.08.2022, pentru membrii familiei care sunt angajați;
8. Adeverință de elev/ student pentru frați/surori care să dovedească faptul că au avut/nu au avut bursă;
9. Adeverință  ANAF 2021-2022 mama și tata;
10. Adeverință venit agricol / teren (de la Primărie);
11. Copie cupon pensie pe perioada 01.06.2022-31.08.2022, pentru membrii familiei care sunt pensionați;
12. Copie cupon/extras cont pentru pensie alimentară pe perioada 01.06.2022-31.08.2022, în cazul în care părinții sunt despărțiți sau adeverință care atestă acest lucru;
13. Hotărâre de divorț sau de încredințare a copilului (unde este cazul)
14. Declarație pe propria răspundere prin care ambii părinți își asumă că nu realizează alte venituri în afară celor declarate în cerere (inclusiv pentru frații majori care locuiesc împreună și nu realizează venituri).
15. Ancheta socială eliberată de Primăria Baia  care cuprinde veniturile nete cu caracter permanent dinultimele 3 luni;
16. Dosar  

III. BURSE SOCIALE

1. BURSĂ SOCIALĂ – ELEVI ORFANI/ELEVI AFLAȚI ÎN ÎNTREȚINEREA UNUI SINGUR PĂRINTE/ELEVI ABANDONAȚI DE PĂRINȚI ASUPRA CĂRORA A FOST INSTITUITĂ O MĂSURĂ DE PROTECȚIE SPECIALĂ, RESPECTIV PLASAMENTUL / PLASAMENTUL DE URGENȚĂ

Acte necesare:

1. Cerere tip;

2. Copie după certificatul de naștere;

3. Copie C.I./B.I. părinte/ tutore;

4. Copie certificat deces (copil orfan);

5. Hotărâre de divorț sau de încredințare a copilului;

6. Document justificativ impunere măsură de protecție socială (unde este cazul).

7. Dosar

Condiții de acordare:

1. Orfan de un părinte/de ambii părinți sau crescuți de un singur părinte;

2. Copii aflați în plasament/plasament de urgență.

         3. Elevii sa nu aibă mai mult de 20 absențe nemotivate pe anul școlar 2021-2022.

2.BURSE SOCIALĂ – MEDICALĂ

Acte necesare:

1. Cerere tip

2. Copie după certificatul de naștere

3.Copie C.I./B.I. părinte/ tutore

4.Certificat în original eliberat de medicul specialist(tip A5) și avizat de medicul de familie sau medicul de la cabinetul medical școlar, respectiv certificat de încadrare în grad de handicap fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

5. dosar

Condiții de acordare:

elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse deboli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilororganismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările șicompletările ulterioare, astfel:

I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilormentale globale;
II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;
III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și alefuncțiilor sale;
V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilorsale;
VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilorsale;
VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv,metabolic și endocrin;
VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu saufără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent decauză;
IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor șicorespunzătoare mișcării;
X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilortegumentului;
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusivrecidivele și metastazele);
XII. boli genetice;
XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările  posttransplant;
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu,cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitarepentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I—XIII este luată în considerare;

3. BURSĂ SOCIALĂ –VENITURI MICI

Condiții de acordare:

1. Nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii (august 2021 – august 2022) mai mare de 762 ron;
2. Elevii sa nu aibă mai mult de 20 absențe nemotivate pe anul școlar 2021-2022.

Acte necesare bursă socială:

1. Cerere tip;

2. Copie după certificatul de naștere/carte de identitate a elevului;

3. Copie buletin, certificat căsătorie al părinților

4.Copie certificat de naștere/carte de identitate a tuturor copiilor aflați în întreținere;

5. Extras cont/cupon alocație;

6. Acte doveditoare privind alocația suplimentară pe ultimele 12 luni.

7. Adeverință cu salariul net pe ultimele 12 luni (august 2021 – august 2022) pentru membrii familiei care sunt angajați;

8. Adeverință de elev/student pentru frați/surori care să dovedească faptul că au avut/nu au avut bursă;

9. Adeverință ANAF- mamă și tată, inclusiv pentru copiii peste 18 ani care locuiesc împreună și nu realizează venituri;

10. Adeverință venit agricol /teren(de la Primărie);

11. Cupon pensie pe ultimele 12 luni (august 2021 – august 2022) pentru membrii familiei care sunt pensionați.

12. Cupon/extras cont pentru pensie alimentară pe ultimele 12 luni (august 2021 – august 2022) în cazul în care părinții sunt despărțiți sau adeverință care atestă acest lucru.

13. Hotărâre de divorț sau de încredințare a copilului(daca este cazul) .

         14. Declarație pe propria răspundere prin care ambii părinți își asumă că nu realizează alte venituri în afară celor declarate în cerere (inclusiv pentru frații majori care locuiesc împreună și nu realizează venituri).

15. Ancheta socială eliberată de Primăria Baia care cuprinde veniturile nete cu caracter permanent din  ultimele 12 luni;

16. Dosar.  

​​​​​​​

Director,

​​​​       Prof. Potlog Maria Roxana