Școala Gimnazială ,,Nicolae Stoleru”             

                    Str. Nicolae Stoleru, Nr. 1, Loc. Baia, Jud. Suceava                                           

                                        727020, Suceava, România

Director, prof. POTLOG MARIA-ROXANA

„SĂPTĂMÂNA VERDE”- 24- 28.04.2023

”RECICLEZ, TRANSFORM, CREEZ… ARTĂ DIN DEȘEURI”

   Fişă de activitate

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Gimnazială „Nicolae Stoleru” str. Nicolae Stoleru, nr. 1, loc. Baia, jud. Suceava, e- mail: scnstoleru1baia@gmail.com, telefon 0230544600

Nivelul/ nivelurile de învăţământ: primar şi gimnazial

Numărul elevilor din şcoală:

Numărul cadrelor didactice din şcoală: 43

Coordonatorii activităţii:

 • Potlog Maria- Roxana- directorul şcolii, e-mail: roxelana_88@yahoo.com, telefon 0741063769;
 • Gogu Mihaela, responsabil de mediu/ consilier educativ,

e-mail:gogu_mihaela@yahoo.com, telefon 0746038370;  

 1. Titlul activităţii: RECICLEZ, TRANSFORM, CREEZ… ARTĂ DIN DEȘEURI”
 2. Domeniul în care se încadrează: Identificarea problemelor de mediu, luarea deciziilor, utilizarea responsabilă a resurselor, colectare selectivă, reciclare
 3. Scopul activităţii: Promovarea conceptului de valori ecologice durabile în unitatea de învăţământ, în familiile elevilor şi în comunitatea locală, în scopul ieşirii din rutină, prin activităţi de educaţie pentru mediul înconjurător, desfăşurate în ideea cultivării normalităţii în societate; creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la necesitatea şi importanţa colectării selective a deșeurilor, apoi a reciclării, în scopul creării de obiecte inedite, valoroase-  pe domenii:
 • educaţie ecologică şi protecţia mediului: educarea în spiritul protejării mediului înconjurător, dezvoltarea interesului de a descoperi şi crea lucruri noi din deşeuri, promovarea respectului faţă de natură şi pentru o viaţă sănătoasă;
 • cetăţenie democratică şi responsabilitate socială: prin dezvoltarea aptitudinilor moral- civice ale elevilor, a unui comportament adecvat statutului lor, a deprinderilor de  comportare  civilizată, adaptarea ţinutei, a comportamentului şi atitudinii, vârstei, în vederea formării sociale, prin valorificarea creativităţii, a inivaţiei, a spiritului ludic în relaţiile cu ceilalţi;  
 • abilităţi de viaţă: educarea gustului estetic, completarea instruirii elevilor prin diverse activităţi atractive, realizate prin îmbinarea armonioasă dintre activităţile şcolare şi cele extracurriculare, de educaţie nonformală.
 1. Obiectivele educaţionale:
 2. a) educaţie ecologică şi protecţia mediului:
 • îmbogăţirea cunoştinţelor ecologice prin activităţi complementare;
 • învăţarea manierelor ecologice durabile ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii pentru a acţiona ca cetăţeni activi la nivelul comunităţii în care trăiesc;
 • promovarea conceptului de valori ecologice durabile  în şcoală şi  în familiile elevilor, în comunitatea locală- prin valorificarea deşeurilor în mod creativ;
 • creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa valorilor ecologice durabile- prin parada costumelor eco;
 • dobândirea de noi experiențe în cel mai actual domeniu de activitate din școli-valorile ecologice durabile;
 1. b) cetăţenie democratică şi responsabilitate socială:
 • dezvoltarea aptitudinilor şi atitudinilor moral- civice, în ateliere de creaţie comune- elevi- profesori- părinţi;
 • participarea, în comun, la acţiuni de voluntariat;
 • formarea unor comportamente adecvate statutului în societate;
 • responsabilizarea, prin exemple concrete, a celorlalţi membri ai comunităţii, vizavi de problemele de mediu actuale;
 1. c) abilităţi de viaţă:
 • formarea unor deprinderi de lucru necesare în viaţă;
 • educarea gustului estetic şi a dragostei pentru frumosul din natură şi societate;
 • dezvoltarea spiritului de echipă şi a atitudinii de fair play, în activităţi ludice, recreative;
 • conştientizarea cunoaşterii manierelor de comportare civilizată în şcoală şi în comunitate;
 • conştientizarea asupra noţiunilor de viaţă sănătoasă şi managementul deşeurilor- principalele teme valorificate în creaţiile realizate;
 • promovarea unui mediu şcolar deschis spre inovaţie şi diversitate, la nivelul strategiilor şi activităţilor educative, pentru un învăţământ integrativ;
 • consolidarea relaţiilor între colectivele claselor de elevi şi eficientizarea muncii în echipă.
 1. Elevi participanţi: 564 de elevi, din totalul de 564, reprezentând un procent de 100% de elevi, din cele 30 de clase:7 grupe de grădiniță,  12 clase ale învăţământului primar şi 11 clase ale învăţământului gimnazial;

– important este şi numărul părinţilor implicaţi, care au participat  la activitate: 200

 1. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 4 ore;
 • 2 ore în atelierele de creaţie comune- elevi- profesori- părinţi, în fiecare dintre clasele implicate, din cele 2 locaţii ale şcolii şi din Şcoala Nr. 2 Baia;
 • 1 oră- activitate evaluativă- prezentarea creaţiilor în cadrul unui cadru festiv- vizitarea expoziției realizate cu lucrările elevilor;
 • 1 oră- parada propriu- zisă a costumelor r eco, pe holurile celor două locații de școală (din păcate vremea rea, cu ploaie, nu ne-a permis parada preconizată, prin localitate),.
 1. Descrierea activităţii:

  Activitatea ” RECICLEZ, TRANSFORM, CREEZ… ARTĂ DIN DEȘEURI ” este  parte din tematica activităților stabilite pentru Programul Săptămîâna Verde, la școala noastră, stabilită spre a fi desfășurată în data de 26.04.2023. Chiar de la început, din  proiectare, s-a dovedit a fi o provocare instructivă, acceptată de către elevi și profesori, care se bazează pe implicare, pe exersarea sistematică a competenţelor ecologice, formate şi exersate, pe impactul  asupra familiei, a cetățenilor, cât și al celor care încalcă legile naturii. Prin confecţionarea obiectelor inedite, din deșeuri, precum și a costumelor eco, realizate creativ,  în ateliere comune elevi- profesori- părinţi, s-a urmărit  creşterea gradului de sensibilizare a comunităţii la problemele grave de mediu. Eleviii, la final  purtând cu mândrie costumele eco minunate,  realizate, în cadrul paradei, au constituit  exemple de mici ecologiști, manierați, iar lozincile/ afișeșe și posterele realizate- „S.O.S. NATURA!”, „SALVAŢI MEDIUL!”, au întregit ideea elevilor de mobilizare pentru protejarea mediului înconjurător, prin implicare a întregii comunități.

 1. Descrierea rezultatelor obţinute în urma activităţii:

Proiectată ca fiind activitatea de succes, în cadrul Programului „Săptămâna Verde”, din acest an şcolar, de la şcoala noastră,activitatea RECICLEZ, TRANSFORM, CREEZ… ARTĂ DIN DEȘEURI „ a fost o reuşită, prin ineditul temei abordate- creații artistico- plastice inedite, reliefând frumusețea elementelor cadrului natural: coșulețe din conuri de brad, ornamente din flori, tablouri pictate pe lemn și pietre, căsuțe pentru păasărele, decorate artistic, dar și alte obiecte, inspirate din necesitatea utilizării energiilor alternative sau regenerabile: turbine eoliene, mori de vânt, panouri solare, etc. O categorie aparte au fost elementele de costume ecologioce, craete în ateliere comune- părinți- profesori, părinți. Confecționate, cu tehnici și materiale variate (hârtie, plastic, peturi, carton, doze de la sucuri, nasturi, CD-uri, etc.),  toate  din deșeuri, colectate selectiv, chiar în gospodării, prin implicarea familiilor,  aceste piese de vestimntație au constituit minunate surprize, admirate fiind de toată populația școlii și de părinți, la parada de la finalul acestei ample activități. Surprinzător a fost participarea, pe categorii de vârstă, la această frumoasă paradă eco: de la grupele de grădiniță, până la ciclul primar și gimnazial…

Munca efectivă a colectivelor celor 30  de clase implicate s-a concretizat în peste 250 de obiecte decorative sau cu utilitate, 200 de costumații eco fanteziste, o armonie de forme, culori şi idei inspirate din lumea poveștilor, a desenelor animate, dar și din viața cotidiană

Elevii, etalând cu mândrie frumoasele costumații eco,  au promovat în comunitate ideile nobile ale ecologiei,   formate în şcoală.

Toţi participanţii şi-au exersat capacităţi de comportare civilizată în societate, conform statutului,  renunţând la inhibiţii, dezvoltând stimă de sine şi  mândrie pentru realizări deosebite proprii sau cu colectivul clasei. Şi-au dezvoltat reguli şi principii morale, de respectare şi protejare  a mediului natural, reuşind să realizeze seturi de valori ecologice, repere pentru viaţă. Pentru frumoasele costumații eco, au obţinut aprecieri din partea  colegilor, profesorilor, părinților, primind și premii și diplome, de apreciere.

 1. Precizaţi dacă elevul/ profesorul/ părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru.

Din feedback-ul obţinut de la elevi, părinţi, profesori, autorităţile locale- primarul, viceprimarul, consilieri locali, rezultă continuarea acestei activităţi, fiind imperios necesar acest strigăt de alarmă, pentru sănătatea mediului natural şi în comuna Baia. Primarul comunei ne- a mulţumit pentru iniţiativă, asigurându-ne de parteneriatul autorităţilor locale şi de susţinerea lor în proiectul derulat, invitându-ne să continuăm aceste demersuri ingenioase, pentru stimularea dezvoltării conştiinţei şi conduitei ecologice la toţi cetăţenii comunei Baia: ” De la copii să înveţe şi adulţii!…”

Modalităţile prin care vom continua  acest tip de activitate sunt noi proiecte de dezvoltare durabilă, pentru că au rămas încă multe idei şi strategii  ce aşteaptă să fie valorificate. Elementul de noutate va consta în extinderea grupului ţintă, în cooptarea altor şcoli, a unor societăţi şi O.N.G.-uri, urmând principiul promovării imaginii şcolii în comunitate şi formarea competenţelor de cetăţenie democratică şi responsabilitate socială.

Părinţii speră ca acest tip de activitate să constituie tema unui CDŞ la nivelul şcolii, în care implicarea lor să fie importantă. Prin numărul mare de părinţi care au participat, s-a demonstrat dorinţa lor de a fi alături de copii, în activităţi şcolare şi extraşcolare inedite, dar şi gradul de implicare în viaţa şcolii şi a comunităţii. Au manifestat dorinţa de schimbare a unor mentalităţi în ceea ce priveşte protecţia mediului şi accederea spre o viaţă sănătoasă.

Elevii şi profesorii au dezvoltat strategii interactive de lucru, în atingerea obiectivelor propuse. În cadrul atelierelor de creaţie s-au cunoscut mai bine, au dispărut inhibiţiile, s-au legat prietenii, s-au descoperit talente şi tipuri de inteligenţă emoţională, deci s-au dezvoltat şi  laturi ale personalităţii.

 1. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai

Tema a stârnit interesul încă din momentul proiectării, reuşind să atragă un număr mare de elevi, profesori, părinţi…Impactul afectiv, determinat de ideile nobile, de protecţie a mediului natural, dar şi de ineditul propus- crearea de obiecte și costumașii  eco ingenioase, a creat emulaţie între clasele participante, stimulând întrecerea şi dorinţa de autodepăşire, inclusiv în rândul părinţilor elevilor. S-a oferit şi oportunitatea de a se raporta şi învăţa unii de la alţii, rezultând în final ideea că inteligenţa creatoare, utilizată numai în interes personal nu face societatea mai bună sau mai bogată, doar cumulând idei noi se poate produce progresul, în mentalităţi mai ales, în anii viitori producându-se schimbările dorite  în societate.

Considerăm că activitatea „RECICLEZ, TRANSFORM, CREEZ… ARTĂ DIN DEȘEURI” poate concura în cadrul competiţiei „O activitate de succes în Săptămâna Verde” , întrucât se ridică, în opinia noastră, la standardele superioare  din domeniul  educaţiei. În sprijinul acetor afirmaţii stau consideraţiile participanţilor la activitate. Pentru elevi, a fost o bucurie, o activitate ,,altfel’’, o manifestare neîngrădită a ideilor despre mediu, dublată de exersarea talentului, în crearea şi etalarea de adevărate opere de artă, o experienţă nouă, pentru partea practică a educaţiei durabile. Pentru profesori, a fost un succes realizarea interdisciplinară a unor conţinuturi diferite, care a împletit noţiuni din multe arii curriculare. Pentru părinţi a constituit o modalitate extraordinară de a-şi cunoaşte copiii în alte condiţii decât în familie, extinzându-se mediul educaţional dincolo de uşa casei. Au existat mulţi părinţi care au fost elevii şcolii…Pentru aceştia, activitatea a însemnat continuarea educaţiei primite în unitatea noastră, îmbogăţindu-le cunoştinţele deţinute şi facilitându-le noi experienţe de viaţă.

Toate categoriile participante s-au declarat încântate de realizarile lor, de obictelele decorative, dar și costumațiile  eco minunate/ Un mmare impactr l-a avut parada realizată,  considerând că activitatea a reuşit ceea ce şi-a propus: promovarea conceptului de valori ecologice durabile în unitatea de învăţământ, în familiile elevilor şi în comunitatea locală, în mod inedit şi creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa educației ecologice durabile.

 1. Mărturii:

Eleva Mosiii Roxana– cl. a VI- a B: ” Activitatea noastră, ,, RECICLEZ, TRANSFORM, CREEZ… ARTĂ DIN DEȘEURI”  este menită să fie un strigăt de ajutor pentru respectarea naturii, a mediului în care trăim. În ultimii ani, poluarea datorată tot oamenilor a distrus tot mai multe areale, efectele sale distrugătoare fiind deja vizibile. Noi, copiii, împreună cu profesorii şi părinţii, putem da exemple de comportare ecologică frumoasă- aceste compotrtamente eco, pe care noi le-am discutat şi exersat în școală.”

Elevă Pavel Ana- Maria- cl. a IV-a A: ” Obiectele decorative, realizate de noi,  nu întâmplător au fost realizate pe teme anume- HRANĂ SĂNĂTOASĂ, MANAGEMENTUL DEŞEURILOR, APA, PĂDUREA, TEMA FLORILOR, BIODIVERSITATEA, STILUL ELEGANT, etc. Am vrut să lansăm un semnal de alarmă asupra poluării mediului, dar şi asupra faptului că noi, oamenii, putem să ne implicăm pentru a remedia din problemele grave. Sperăm ca activitatea noatră să fie considerată una de succes!”

Eleva Mleșniță Daria – cl. a VIII- a A: ” Confecţionarea şi purtarea costumațiilor ecologice realizate din deşeuri este un simbol al respectului pentru mediul natural curat, un îndemn al nostru la  lupta împotriva poluării. ,,HAIDEȚI SĂ FACEM TOT MAI MULTE FAPTE BUNE PENTRU NATURĂ!”

Eleva Alupului Ilinca- cl. I A: „Parada costumațiilor  ecologice a fost cea mai minunată activitate din tot Programul Săptămâna Verde…Ne-am bucurat şi ne-am distrat mult, alături de mamele noastre şi de doamna învăţătoare, atunci când le-am creat, dar mai ales când le-am purtat cu toţii, în ziua special aleasă. Eu sunt şi ECO ŞEF în clasa mea şi mă aplec, scoţând pălăra, în faţa oricărui coleg care face fapte bune pentru natură. JOS PĂLĂRIA pentru activitatea noastră minunată!”

Eleva Budăi Alexandra- cl. a VI-a- Școala Nr. 2 Baia: „Activitatea de astăzi a fost cea mai frumoasă din Programul Săptămâna Verde şi noi, toţi elevii, am participat alături de părinţi şi profesori la această acţiune ecologică, tocmai pentru a trezi în oamenii mari din comuna noastră dorinţa de a proteja natura. Am creat cu mare bucurie şi emoţie, fiecare, obiecte și costumații eco şi am dorit să fie un reper al luptei noastre împotriva poluării. Cu toţii ne dorim ca parada costumațiilor  noastre eco să fie considerată o activitate de succes în cadrul concursului derulat… Mai vrem o astfel de activitate şi la anul!”

Profesor Ciofu Irina: „Actualitatea problemelor de mediu nu mai poate fi circumcisă doar problemelor economice…A devenit o problemă globală, de suflet, a noastră, a tuturor oamenilor. Prin această activitate, noi, dascălii, ne-am străduit să inoculăm în sufletele elevilor, dar şi a părinţilor lor, ideea că putem schimba lumea în mai bine, prin implicare şi devotament. Obictele eco realizate în atelierele de creaţie din clase sunt începutul unor schimbări care pot fi produse în mentalitatea colectivă, vizavi de colectarea selectivă şi managementul deşeurilor.”

Profesor Popa Angel: „Acest mod deosebit de a populariza o activitate a şcolii în comunitate este cel mai eficient, pentru că trezeşte curiozităţi, stimulează interese şi, de ce nu, aduce bună dispoziţie…Prin activitatea noastră, am urmărit toate acestea şi sperăm că am reuşit crearea unui adevărat eveniment în localitate, o adevărată sărbătoare a unor idei şi principii sănătoase, ecologice, pe care am căutat să le inoculăm elevilor şi părinţilor lor. Astfel, prin aceste exemple personale minunate- creații eco, în număr atât de mare, perpetuăm, încet, dar sigur MANIERELE ECOLOGICE DURABILE  în societatea actuală şi viitoare.”

Părinte- Pascariu Mariana: „Astfel de acţiuni sunt menite să ne surprindă, prin ideile promovate, prin modalităţile noi de lucru, dar mai ales prin rezultatele obţinute. Nici nu-mi închipuiam că noi, ca părinţi, avem atâtea resurse de creativitate, atâtea idei minunate, atâtea modalităţi de combinare a tehnicilor de lucru…Sprijinindu-ne copiii în realizarea frumoaselor creații eco, cu materiale din natură sau reciclabile, ne-am descoperit noi înşine, ca părinţi, surprinzătoare laturi ale personalităţii. Rolul şcolii a intervenit şi în cultivarea relaţiilor părinţi- copii, dar şi părinţi- părinţi, devenind un colectiv mult mai sudat, mai prietenos şi mai ales, foarte creativ..”

Părinte- Șrtefan Raluca- „Am participat cu mare drag şi entuziasm, alături de copilul meu,  la activitatea ” RECICLEZ, TRANSFORM, CREEZ… ARTĂ DIN DEȘEURI” „. Fiind şi fostă elevă a şcolii, am retrăit emoţiile unor zile speciale, în care am pus întrebări, am primit răspunsuri, dar mai ales am înţeles gravitatea problemelor de mediu din comunitatea noastră. Bucuria purtării costumațiilor eco,  la paradă, alături de fetiţa mea, m-a făcut să retrăiesc farmecul copilăriei. Declar, sincer, că activitatea aceasta a fost un succes!”

Părinte- Georgescu Raluca : „Suntem fericiţi pentru implicarea noastră, ca şi părinţi, în această activitate deosebită. Ca şi foşti elevi ai şcolii, ne-am bucurat să ne aflăm iarăşi în bănci, ca şi învăţăcei, lângă copiii noştri, creând împreună, din deşeuri, adevărate opere de artă. La finalul activităţii, putem spune doar că mulţumim dascălilor, conducerii şcolii şi autorităţilor locale pentru susţinere şi acceptarea noastră în activitate: MULȚUMIM  PENTRU IDEILE MINUNATE!”

Partener- primarul comunei Baia, dr. Tomescu Maria: „JOS PĂLĂRIA PENTRU ASTFEL DE ACTIVITĂŢI! Vă suntem parteneri de încredere şi vă mulţumim pentru iniţiativa manifestată la nivelul comunităţii! Vă mai aşteptăm, oricând,  cu astfel de idei minunate!”

Directorul şcolii- prof. Potlog Maria- Roxana:”Activitatea RECICLEZ, TRANSFORM, CREEZ… ARTĂ DIN DEȘEURI a fost una deosebită, prin tema aleasă, modul de desfăşurare, dar mai ales prin numărul foarte mare de participanţi şi de creaţii realizate. Noi declarăm că a fost cea mai frumoasă şi complexă activitate a şcolii, din timpul programului  Săptămâna Verde şi ne-am dori să fie considerată de succes şi în cadrul concursului derulat la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava.”

Elaborat,                                                                                                                         Director,

Membrii echipei de coordonare a programului ,,Săptămâna Verde”:       prof. Potlog Maria

Responsabil cu mediul/ consilier educativ,

prof. Gogu Mihaela

Membru Consiliu Profesoral: prof. Apostol Cecilia

Membru Consiliu Profesoral: prof., Orleschi Marius

Membru Consiliu Profesoral: prof. înv. preșcolar, Alupului Monica

Membru Consiliu Profesoral: prof. înv. primar, Ciofu Irina

Reprezentant elevi: Budăi Alexandra

Reprezentant elevi: Moisii Roxana

Reprezentant părinți: Pascariu Mariana

Reprezentant părinți: Amarii Livia