Înscrierea în clasa pregătitoare 

Anul şcolar 2016-2017

ANUNŢ

   Conducerea Şcolii Gimnaziale „N.Stoleru” Baia vă aduce la cunoştinţă programul de înscriere la clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2016-2017:

  *  3.03.2016 – 4.03.2016 pentru copiii de la GPN 1 Baia

  *  7.03.2016 – 9.03.2016 pentru copiii de la GPN 2 Baia

   Conducerea Şcolii Gimnaziale „N.Stoleru” Baia vă aduce la cunoştinţă că în anul şcolar 2016-2017 avem un număr de locuri la clasa pregătitoare după cum urmează:

  • Şcoala Nr. 1 Baia – 2 clase – 35 locuri
  • Şcoala Nr. 2 Baia – 1 clasă – 18 locuri

   În vederea înscrierilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2016-2017 la Şcoala Gimnazială „N. Stoleru” Baia, se va organiza ZIUA PORŢILOR DESCHISE în data de 29.02.2016, ora 11.00, când se vor putea vizita sălile de clasă de către copii şi părinţi.

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2016-2017

Metodologie: Metodologia inscrierii in invatamant primar 2016-2017

Cerere de înregistrare online: click aici!

DATA LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL
Pregătirea înscrierii în învățământul primar
22 februarie 2016 Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare   propus,   respectiv   numărul   de   clase pregătitoare     alocate,     la     fiecare     unitate     de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe   site-ul   acesteia,   dacă   există,   sau   pe   site-ul inspectoratului     școlar,     pentru     unitățile     de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care   permit   părinților   să   cunoască   activitatea specifică  clasei  pregătitoare  din  cadrul  unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ  în   cadrul   unei   grădinițe   aflate  în structura    școlii    sau   în    consorțiu    cu    școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

22 februarie 2016 Afișarea   programului   de   evaluare   a   dezvoltării psihosomatice  a  copiilor  solicitată  de  părinți, în conformitate cu prevederile din    Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

Afișarea unităților/instituțiilor în care se realizează evaluarea    dezvoltării    psihosomatice    a    copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din       Metodologia   de   înscriere   a   copiilor   în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017 prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

 

22 februarie 2016 Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților -avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

24     februarie     –     3 martie 2016 Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
22     februarie     –    4 martie 2016 Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2016 – 2017, în învățământul primar.
23    februarie    –    16 martie 2016 Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.
23    februarie    –    17 martie 2016 Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.
17 martie 2016 Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din

 

județ/municipiul        București,        către        comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor      în      învățământul      primar      (comisia județeană/a municipiului București).
Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare
22 februarie 2016 Afișarea,   la   sediul  unității   de  învățământ   și   al inspectoratului   școlar   și   pe   site-ul   acestora,   a programului   de   completare   a   cererilor   tip   de înscriere în învățământul primar.
29    februarie    –    18 martie 2016 Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea  copiilor,  zilnic, în  intervalul  orar  8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta).

Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
21 martie 2016 Procesarea, de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a  cererilor-tip  de înscriere,  cu  ajutorul  aplicației informatice      și      repartizarea      la      școala      de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
22 – 24 martie 2016 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care    solicită   înscrierea    la    o    altă    unitate    de învățământ   decât   școala   de   circumscripție,   pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile  de învățământ,  prin  aplicarea  criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către   consiliul   de   administrație   al   unității   de învățământ a listei candidaților admiși în această

 

fază.

Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

25 martie 2016 Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altăunitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
25- 26 martie 2016 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
29 martie 2016 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

Informarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

30 martie – 08 aprilie 2016 Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

 

11 -15 aprilie 2016 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura    specifică    elaborată    de    inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

15 aprilie 2016 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
19 – 22 aprilie 2016 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a   cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar,  având în vedere,  cu  prioritate,  interesul educațional al copilului.