Vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului condiţii specifice – Program naţional pilot de tip «Şcoala după şcoală» (Program naţional de educaţie remedială), Apel de tip non – competitiv, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN;

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competente.

Obiectivul tematic 10: Investiţiile în educaţie, calificare şi formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

Prioritatea de investiţii lO.i: Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare;

Obiectivul specific 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural/ comunităţile dezavantajate socio-economic,

şi a emis Ordinului ME nr. 3300 din 19.02.2021, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până Ia clasa a Vlll-a inclusiv, în vigoare din 24 .02.2021.

Scopul principal al Programului naţional pilot de tip „Şcoală după şcoală” este organizarea, în şcolile cu clase de învăţământ primar şi gimnazial, de activităţi remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competenţelor specifice, sporirea şanselor de succes şcolar şi de acces la niveluri superioare de educaţie diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii.

Activităţile vor ti proiectate, organizate pe grupe de elevi( minim 12 elevi, de acelaşi nivel) şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar pentru grupul ţintă identificat.

Se va avea în vedere, cu prioritate, activităţi remediale care să vizeze formarea competentelor de îiteraţie şi a competenţelor STEM, incluzând şi activităţi pentru formarea comportamentelor specifice competenţei „a învăţa sa înveţi”.

In cadrul acestor activităţi sunt avute în vedere organizarea în medie a 5 ore de activităţi remediale/saptamână/elev, cu prezentă fizică în clasă, cu personal didactic calificat din şcoala la care elevii sunt înscrişi sau din alte şcoli. Aceste ore suplimentare, aferente anului şcolar 2020-2021, vor permite recuperarea deficitului de învăţare cauzat de situaţia creată de pandemia de COVID-Î9, contribuind la o calitate îmbunătăţită a educaţiei.

Grupul ţintă al proiectului

  • Elevi din învăţământul primar
  • Elevi din învăţământul gimnazial

Sunt eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, elevii până la clasa a Vlll-a inclusiv, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec şcolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilitati şi elevi din comunităţile dezavantajate economic, care trebuie să îndeplinească cel puţin unul din criteriile de eligibilitate:

  1. elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
  2. elevul se află în situaţie de corigentă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină;
  3. elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau Ia evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare,

In acest contex, vă rugăm, să identificaţi, de urgenţă, grupul ţintă, să informaţi părinţii acestora să depună o cerere scrisă de acceptare în program, până în data de 03.03.2021 şi să transmiteţi până în data de 04.03.2021, orele 13.00, la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, spre înregistrare: tabel cu elevii grupului ţintă identificat şi cererile părinţilor de acceptare în program -în original, tabel cu profesorii care vor realiza aceste activităţi remediale, toate într-un dosar / unitate şcolară, cu adresă de înaintare, în atenţia doamnei inspector Adriana Coţovanu.

Veţi trimite şi tabelele editabile la adresa  acostoaie.lidia@isi.sv.edu.ro, până în data de 04.03.2021, orele 10. 00. Pentru a răspunde unitar vă ataşam prezentei adrese modele de tabele si cerere.

Mai multe informaţii le veţi găsi în ghid si ordinul ME.nr. 3300/19.02.2021, ataşate prezentei adrese.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate documentele şi  respectaţi termenul, conform calendarului de desfăşurare a Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”.

Departamentul pentru proiecte educaţionale din JSJ Suceava,  vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare!

DOCUMENTE (CLICK PENTRU DOWNLOAD):

Adresa ISJSV_POCU_Program pilot SDS_scoli

CERERE parinte-tutore

program SDS _ME din 8.03.

TABEL GT program tip SDS

TABEL Profesori selectati pentru program SDS

Ghid „Program național pilot de tip „Şcoala după şcoală”-Anexa 1 Criterii conformitate admin si eligibilitate

Ghid „Program național pilot de tip „Şcoala după şcoală”- Anexa 2 Criterii de evaluare si selectie

Ghid „Program național pilot de tip „Şcoala după şcoală”- GSCS – 6.3 – Non-competitiv